Dokumentace datové sady (DS)

 

Název DS:

Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem za správní obvody Prahy a obcí s rozšířenou působností

 

Popis datové sady:

Datová sada obsahuje časovou řadu statistických údajů o počtu registrovaných ekonomických subjektů a subjektů se zjištěnou aktivitou za vybrané právní formy (právnické, fyzické osoby). Údaje představují úhrny za správní obvody obcí s rozšířenou působností  a z 22 správních obvodů Prahy od roku 2010. Údaje za jednotlivé roky představují stav k 31.12.

Metodické poznámky

Datovým zdrojem pro organizační statistiku je Registr ekonomických subjektů (dále jen RES). RES je veřejným seznamem, který vytváří a spravuje ČSÚ na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů. Registr se využívá především pro přípravu a realizaci statistických zjišťování. Je průběžně aktualizován daty ze statistických zjišťování a údaji z obchodního rejstříku, živnostenských úřadů a z dalších administrativních zdrojů. Po spuštění základních registrů veřejné správy od 1.7.2012 se hlavním zdrojem pro jeho aktualizaci stal Registr osob (ROS).

 

V RES jsou evidovány právnické osoby včetně organizačních složek státu a fyzické osoby, které mají postavení podnikatele. Fyzické osoby zahrnují soukromé podnikatele podnikající dle živnostenského zákona, zemědělské podnikatele – fyzické osoby, fyzické osoby provozující jinou podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů a od roku 2014 zahraniční fyzické osoby a odštěpné závody zahraničních fyzických osob. V evidenci RES se od roku 2013 nerozlišují fyzické osoby zapsané a nezapsané v obchodním rejstříku.

 

Obchodní společnosti zahrnují veřejné obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti, akciové společnosti a od roku 2010 i evropská hospodářská zájmová sdružení a evropské společnosti. Družstva zahrnují i evropské družstevní společnosti.

 

Subjektem se zjištěnou aktivitou je ten, který vykazuje ekonomickou aktivitu podle informací ze statistických zjišťování nebo z administrativních zdrojů.

 

Poznámky k výběru ekonomické aktivity a právních forem a k územní dimenzi

 

Počet registrovaných ekonomických subjektů (celkem) – v téton datové sadě není vyplněna aktivita subjektu a právní forma.

 

Aktivita subjektu - pro subjekty, u kterých byla zjištěna ekonomická aktivita, je vyplněna aktivita subjektu. Jedná se o podmnožinu registrovaných subjektů. Doplněk (tedy rozdíl registrovaných subjektů a subjektů se zjištěnou aktivitou) v datové sadě obsažen není.

 

Právní forma – pro subjekty (ať už registrované nebo se zjištěnou aktivitou) jsou vyplněny vybrané právní formy. Pokud právní forma vyplněna není, jedná se o souhrn za všechny právní formy.

Celkovému počtu (za všechny právní formy) odpovídá součet fyzických a právnických osob.

 

Fyzické osoby – v datové sadě je uveden celkový počet fyzických osob, a dále vybrané podmnožiny (fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona, fyzické osoby podnikající v zemědělství, fyzické osoby podnikající dle jiných zákonů). Tyto 3 kategorie ovšem nepředstavují úhrn za všechny fyzické osoby.

 

Právnické osoby – v datové sadě je uveden celkový počet právnických osob, a dále vybrané podmnožiny (obchodní společnosti a jejich podmnožina akciové společnosti, dále družstva, státní podniky). Opět platí, že tyto kategorie nepředstavují úhrn všech právnických osob, je to jen dílčí výběr.

 

V případě, že počet subjektů za některou právní formu je nulový, v datové sadě tento údaj obsažen není.

 

Územní dimenze

Úhrn za všechny správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP, celkem 205 území) a správní obvody Prahy (SO HMP,celkem 22 území) představuje údaje za Českou republiku.

 

Území SO ORP lze agregovat podle územní příslušnosti do krajů. Území SO HMP lze agregovat do území Hlavního města Prahy.

 

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka.

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota.

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel), časového (referenční období) a územního (území). 

 

SLOUPEC

VYZNAM

POZNAMKA

idhod

unikátní identifikátor údaje Veřejné databáze ČSÚ

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji

hodnota

zjištěná hodnota

v numerickém formátu

stapro_kod

kód statistické proměnné ze systému SMS UKAZ

v této datové sadě 4958 – Počet ekonomických subjektů

aktivita_cis

kód číselníku pro aktivitu subjektu

pokud není uveden, jedná se o registrované subjekty bez ohledu na zjištěnou aktivitu

aktivita_kod

kód položky z číselníku aktivity subjektu

pokud není uveden, jedná se o registrované subjekty bez ohledu na zjištěnou aktivitu

forma_cis

kód číselníku pro právní formu

pokud není uveden, právní forma se se nerozlišuje (jedná se o všechny právní formy

forma_kod

kód položky z číselníku právních forem

pokud není uveden, právní forma se se nerozlišuje (jedná se o všechny právní formy

vuzemi_cis

kód číselníku pro referenční území

číselník odpovídá typologii území,

správní obvody ORP mají kód 65,

správn obvody Prahy kód 72

vuzemi_kod

kód položky číselníku pro referenční území

casref

referenční období – stev ke dni

ve formátu RRRR-MM-DD

aktivita_txt

text položky číselníku aktivity subjektu

pokud není uveden, jedná se o registrované subjekty bez ohledu na zjištěnou aktivitu

forma_txt

text položky z číselníku typů budov

pokud není uveden, právní forma se se nerozlišuje (jedná se o všechny právní formy

vuzemi_txt

text položky číselníku pro referenční území

název území

 

Použité číselníky a referenční údaje:

 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a klasifikace).

V datové sadě jsou použity:

Seznam statistických proměnných - https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele

KÓD

TEXT

4958

Počet ekonomických subjektů

 

Aktivita subjektu – kód číselníku ČSÚ 571

CIS

KÓD

TEXT

571

1

Zjištěná aktivita

 

Právní forma – použity dva číselníky

základní číselník ČSÚ 56 (základní)

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=56&typdat=0&cisjaz=203&format=0

agregační číselník ČSÚ 2755

V datové sadě jsou použity následující položky těchto číselníků:

CIS

KÓD

TEXT

2755

10

Fyzické osoby

2755

30

Právnické osoby

2755

31

Obchodní společnosti

2755

34

Družstva

56

101

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

56

105

Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství

56

107

Zemědělský podnikatel - fyzická osoba

56

121

Akciová společnost

56

301

Státní podnik

 

Číselník správních obvodů obcí s rozšířenou působností – kód číselníku ČSÚ 65

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=65&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník správních obvodů Prahy – kód číselníku ČSÚ 72

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=72&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník krajů – kód číselníku ČSÚ 100

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost správního obvodu ORP do kraje (vazba mezi číselníky 43 a 100)

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=1&cisvaz=65_398&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost správního obvodu Prahy do kraje (vazba mezi číselníky 72 a 100)

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=1&cisvaz=72_1251&cisjaz=203&format=0

 

Časové vymezení

Datová sada obsahuje údaje k poslednímu dni roku, tedy k 31.12.RRRR – zapisuje se ve formátu RRRR-MM-DD.