Dokumentace datové sady (DS)

 

Název DS:

Dokončené byty v obcích

 

Popis datové sady:

Datová sada obsahuje časovou řadu statistických údajů o počtu dokončených bytů v obcích České republiky od roku 1997.  Uvedeny jsou i údaje o počtu dokončených bytů v rodinných domcích a bytových domech.

Metodické poznámky

Úhrn dokončených bytů v rodinných domcích a bytových domech nemusí odpovídat počtu dokončených bytů. Rozdíl představují ostatní budovy.

 

V letech 1997 a 1998 jsou údaje o dokončených bytech celkem bez bytů v domovech pro seniory a domovech-penzionech, bytů v nebytových budovách a bytů získaných stavebními úpravami nebytových prostor.

 

Budovou se rozumí nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí.


Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení a mohou tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové jednotky.

Byty zahájené jsou od roku 2006 byty v těch domech, jejichž výstavba byla ve sledovaném období povolena na základě vydaného stavebního povolení a od roku 2007 na základě vydaného stavebního povolení nebo stavebního ohlášení, a to bez ohledu na to, zda tyto byty byly ve sledovaném období dokončeny či nikoliv. Za dům je pro účely této definice považován rodinný dům, bytový dům, nástavba, vestavba nebo přístavba k oběma uvedeným domům, dům s pečovatelskou službou a domov-penzion, nebytový objekt (služební byty - zpravidla mimo bytové objekty) a jakýkoliv nebytový prostor, jehož adaptací vznikne nový byt.


Byty dokončené jsou byty, na které ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl příslušným stavebním úřadem do konce sledovaného období podle § 122 vystaven kolaudační souhlas.

 

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka.

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota.

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel), časového (referenční období) a územního (území). 

 

SLOUPEC

VYZNAM

POZNAMKA

idhod

unikátní identifikátor údaje Veřejné databáze ČSÚ

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji

hodnota

zjištěná hodnota

v numerickém formátu

v případě, že se jedná o důvěrný údaj, je sloupec prázdný

stapro_kod

kód statistické proměnné ze systému SMS UKAZ

v této datové sadě 3103 – Počet dokončených bytů

tb_cis

kód číselníku pro typ budovy

tb_kod

kód položky z číselníku typů budovy

pokud není uveden, jedná se o úhrn za všechny typy budovy

vuzemi_cis

kód číselníku pro referenční území

číselník odpovídá typologii území,

obce mají kód 43

vuzemi_kod

kód položky číselníku pro referenční území

rok

rok (součást referenčního období)

ve formátu RRRR

casref_od

referenční období – počátek intervalu

ve formátu RRRR-MM-DD

casref_do

referenční období – konec intervalu

ve formátu RRRR-MM-DD

stapro_txt

text statistické proměnné (ukazatele)

tb_txt

text položky z číselníku typů budov

pokud není uveden, jedná se o úhrn za všechny typy budovy

vuzemi_txt

text položky číselníku pro referenční území

název území (obce)

 

Použité číselníky a referenční údaje:

 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a klasifikace). Prozatím mimo SMS je pouze seznam výstupních ukazatelů (VUK).

V datové sadě jsou použity:

Seznam statistických proměnných - https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele

KÓD

TEXT

3103

Počet dokončených bytů

 

Typ budovy – kódy číselníku ČSÚ 5711 a 5712

CIS

KÓD

TEXT

5712

10

Rodinný dům

5711

10

Bytový dům

 

Číselník obcí – kód číselníku ČSÚ 43

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=43&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost obce do správního obvodu ORP (vazba mezi číselníky 43 a 65)

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=65&typdat=1&cisvaz=43_1182&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost obce do okresů (vazba mezi číselníky 43 a 101)

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=1&cisvaz=43_333&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost obce do kraje (vazba mezi číselníky 43 a 100)

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=1&cisvaz=43_1250&cisjaz=203&format=0

 

Číselník správních obvodů obcí s rozšířenou působností – kód číselníku ČSÚ 65

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=65&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník okresů – kód číselníku ČSÚ 101

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník krajů – kód číselníku ČSÚ 100

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Časové vymezení

Datová sada obsahuje údaje za kalendářní rok, tedy jako interval 1.1.RRRR – 31.12.RRRR.