Dokumentace datové sady (DS)

 

Název DS:

Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresech

 

Popis datové sady:

Datová sada obsahuje časovou řadu statistických údajů o zemřelých podle příčin smrti a pohlaví za okresy, kraje i republiku od roku 2006 do roku 2015.

Metodické poznámky

Údaje o zemřelých podle příčin smrti jsou tříděny a uvedeny podle Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 10. decenální revize (MKN-10) zveřejněné v publikací ÚZIS Praha v roce 1992. Tato klasifikace byla v dalších letech aktualizována a doplněna. Názvy příčin nemocí jsou uvedeny podle aktualizované verze k 1. 1. 2013 Příčiny úmrtí jsou v souladu s 10. revizí MKN členěny do 20 kapitol (označené římskými číslicemi I. až XX.). Kapitoly I. - XVIII. zahrnují zemřelé na vnitřní příčiny (zemřelé následkem nemoci či tělesné vady) a kapitoly XIX. a XX. zemřelé na vnější příčiny (zemřelé následkem úrazu, otravy, sebepoškození apod.).

Úmrtí na vnější příčiny jsou na hlášení „List o prohlídce zemřelého“ vyznačeny jednak z hlediska lokalizace úrazu na těle, eventuelně poškození životních funkcí (kapitola XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin, kódy S00-T98), jednak z hlediska klasifikace vnějších příhod, okolností a stavů jako příčin poranění a otrav event. jiných nepříznivých účinků (kapitola XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti, kódy V01-Y89). Úhrnné počty zemřelých v kapitole XIX. a XX. jsou shodné, kapitola XIX. předmětem zájmu této publikace není. Data za kapitolu XIX jsou uvedena v publikaci Demografická ročenka České republiky.

Počet zemřelých v roce 2007 na diagnózu A16 je včetně zemřelých na diagnózu A15. Některé diagnózy i skupiny diagnóz roku 2011 a následujících nejsou srovnatelné s předchozími roky. Důvodem byly změny metodiky uvádění příčin smrti na LPZ(List o prohlídce zemřelého), implementace aktualizací MKN10, které se v České republice uskutečnily v letech 2009 a 2011 a přechod na automatizované kódování zpracování statistiky příčin smrti v ČSÚ.

Další informace viz např. https://www.czso.cz/csu/czso/zemreli-podle-seznamu-pricin-smrti-pohlavi-a-veku-v-cr-krajich-a-okresech-2006-az-2015.

Veškeré údaje jsou uvedeny v osobách.

Území krajů pokrývá území celé republiky beze zbytku. Území okresů pokrývá území republiky rovněž, Praha je pro tyto účely považována jako neoficiální okres.

 

Uvedeny jsou jak údaje za jednotlivá pohlaví (muži, ženy), tak údaje za obě pohlaví. Uvedeny jsou stejně tak jednotlivé příčiny smrti, ale také souhrnný údaj za všechny příčiny smrti.

 

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka.

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota.

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel), časového (referenční období) a územního (území). 

 

SLOUPEC

VYZNAM

POZNAMKA

idhod

unikátní identifikátor údaje Veřejné databáze ČSÚ

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji

hodnota

zjištěná hodnota

v numerickém formátu

v případě, že se jedná o důvěrný údaj, je sloupec prázdný

stapro_kod

kód statistické proměnné ze systému SMS UKAZ

v této datové sadě 5393 – počet zemřelých

pohlavi_cis

kód číselníku pro pohlaví

pohlavi_kod

kód položky z číselníku pohlaví

pokud není uveden, jedná se o úhrn za všechna pohlaví

ps_cis

kód číselníku pro příčiny smrti

ps_kod

kód položky z číselníku pro příčiny smrti

pokud není uveden, jedná se o úhrn za všechny příčiny smrti

vuzemi_cis

kód číselníku pro referenční území

číselník odpovídá typologii území,

okresy mají kód 101, kraje 100 a republika 97

vuzemi_kod

kód položky číselníku pro referenční území

kód území v příslušném číselníku, údaje za ČR mají kód 19, údaje za neoficiální okres Praha kód 40924

rok

rok (součást referenčního období)

ve formátu RRRR

casref_od

referenční období – počátek intervalu

ve formátu RRRR-MM-DD

casref_do

referenční období – konec intervalu

ve formátu RRRR-MM-DD

pohlavi_txt

text položky z číselníku pohlaví

ps_txt

text položky z číselníku příčin smrti

vuzemi_txt

text položky číselníku pro referenční území

název území (obce)

 

Použité číselníky a referenční údaje:

 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a klasifikace). Prozatím mimo SMS je pouze seznam výstupních ukazatelů (VUK).

V datové sadě jsou použity:

Seznam statistických proměnných - https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele

KÓD

TEXT

5393

Počet zemřelých osob s trvalým nebo dlouhodobým pobytem

 

Číselník pohlaví - kód číselníku ČSÚ 102

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=102&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Pro stanovení příčiny smrti - Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie -  kód číselníku ČSÚ 5121

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=5121&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník okresů – kód číselníku ČSÚ 101

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník krajů – kód číselníku ČSÚ 100

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Časové vymezení

Datová sada obsahuje údaje za kalendářní rok, tedy jako interval 1.1.RRRR – 31.12.RRRR.