Dokumentace datové sady (DS)

 

Název DS:

Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresech

 

Popis datové sady:

Datová sada obsahuje časovou řadu se statistickými údaji od roku 2010 o věkovém složení mužů a žen (pětileté věkové skupiny) s trvalým nebo dlouhodobým pobytem, a to podle stavu k 31. 12. Údaje jsou publikovány za okresy, kraje a Českou republiku.

Metodické poznámky

Úhrn údajů za kraje odpovídá údajům za Českou republiku.

Úhrn údajů za okresy odpovídá údajům za Českou republiku bez Hlavního města Prahy.

Úhrn údajů za muže a ženy odpovídá údaji za obyvatelstvo celkem.

Úhrn údajů za pětileté věkové skupiny odpovídá úhrnu za obyvatelstvo celkem.

Všechny údaje jsou uvedeny v osobách.

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka.

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota.

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel, pohlaví a věk), časového (referenční období, v této stav k 31. 12.) a územního (území). 

 

SLOUPEC

VYZNAM

POZNAMKA

idhod

unikátní identifikátor údaje Veřejné databáze ČSÚ

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji

hodnota

zjištěná hodnota

v numerickém formátu

stapro_kod

kód statistické proměnné

V této DS pouze kód 2406 pro Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem

pohlavi_cis

číselník pro pohlaví

pohlavi_kod

kód pohlaví

v případě, že údaj není vyplněn, jedná se o osoby celkem (úhrn mužů a žen)

vek_cis

číselník pro věk

použit univerzální intervalový číselník 7700

vek_kod

kód pro věk

v případě, že údaj není vyplněn, jedná se o osoby celkem (úhrn všech věkových skupin)

vuzemi_cis

kód číselníku pro referenční území

číselník odpovídá typologii území,

okresy kód 101, kraje 100, republika 97

vuzemi_kod

kód položky číselníku pro referenční území

casref_do

 referenční období  - ve formátu RRRR-MM-DD

V této DS stav k 31.12.

stapro_txt

text statistické proměnné

V této DS pouze Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem

pohlavi_text

text pro pohlaví

vek_txt

text pro věk

vzhledem k využití obecného číselníku intervalů a definici údaje (hodnota se vztahuje k přesnému věku) je třeba využít alternativní texty, viz níže

vuzemi_txt

text položky číselníku pro referenční území

název území

 

 

Použité číselníky a referenční údaje:

 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a klasifikace).

V datové sadě jsou použity:

Seznam statistických proměnných - https://vdb.czso.cz/pll/eweb/stapro.csv

stapro_kod

TEXT

2406

Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem

 

Pohlaví – kód číselníku ČSÚ 102

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=102&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Věk – využívá se obecný číselník ČSÚ 7700 pro intervaly

DOPORUČUJEME NEPOUŽÍVAT TEXT POLOŽKY, ALE ALTERNATIVNÍ TEXT

KOD

TEXT

ALTERNATIVNI TEXT

400000600005000

0 až 5 (více nebo rovno 0 a méně než 5)

0-4

400005610010000

5 až 10 (více nebo rovno 5 a méně než 10)

5-9

410010610015000

10 až 15 (více nebo rovno 10 a méně než 15)

10-14

410015610020000

15 až 20 (více nebo rovno 15 a méně než 20)

15-19

410020610025000

20 až 25 (více nebo rovno 20 a méně než 25)

20-24

410025610030000

25 až 30 (více nebo rovno 25 a méně než 30)

24-29

410030610035000

30 až 35 (více nebo rovno 30 a méně než 35)

30-34

410035610040000

35 až 40 (více nebo rovno 35 a méně než 40)

35-39

410040610045000

40 až 45 (více nebo rovno 40 a méně než 45)

40-44

410045610050000

45 až 50 (více nebo rovno 45 a méně než 50)

45-49

410050610055000

50 až 55 (více nebo rovno 50 a méně než 55)

50-54

410055610060000

55 až 60 (více nebo rovno 55 a méně než 60)

55-59

410060610065000

60 až 65 (více nebo rovno 60 a méně než 65)

60-64

410065610070000

65 až 70 (více nebo rovno 65 a méně než 70)

65-69

410070610075000

70 až 75 (více nebo rovno 70 a méně než 75)

70-74

410075610080000

75 až 80 (více nebo rovno 75 a méně než 80)

75-79

410080610085000

80 až 85 (více nebo rovno 80 a méně než 85)

80-84

410085610090000

85 až 90 (více nebo rovno 85 a méně než 90)

85-89

410090610095000

90 až 95 (více nebo rovno 90 a méně než 95)

90-94

410095799999000

Od 95 (více nebo rovno 95)

95 a více

 

Číselník okresů – kód číselníku ČSÚ 101

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník krajů – kód číselníku ČSÚ 100

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Časové vymezení

Datová sada obsahuje údaje podle stavu k 31. 12. příslušného roku.