Dokumentace datové sady (DS)

 

Název DS:

Pohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce

 

Popis datové sady:

Datová sada obsahuje statistické údaje o přirozeném i mechanickém pohybu obyvatel, tedy o počtu živě narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých za obce, správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP), okresy, kraje i republiku. Doplněny jsou údaje o přirozeném přírůstku obyvatel, přírůstku stěhováním, celkovém přírůstku, a také o středním stavu obyvatel.

Metodické poznámky

Veškeré údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od roku 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují také cizince s vízy k pobytu nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají též občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s povolením k dlouhodobému pobytu. Údaje zohledňují rovněž události (narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou.

Veškeré údaje jsou uvedeny v osobách.

Zdrojem dat o živě narozených jsou statistická hlášení o narození, zpravodajskou jednotkou je matriční úřad příslušný místu narození. Územně jsou narození tříděni podle bydliště matky v době porodu (v případě matky bez registrovaného pobytu na území ČR podle bydliště otce).

Zdrojem dat o zemřelých jsou statistická hlášení o úmrtí, zpravodajskou jednotkou je matriční úřad příslušný místu úmrtí. Územně jsou zemřelí tříděni podle registrovaného bydliště v době úmrtí.

Stěhováním se rozumí změna trvalého bydliště osoby či dlouhodobého pobytu cizince za hranice určité územní jednotky. Data o stěhování jsou přebírána z administrativních zdrojů Ministerstva vnitra ČR.

Přirozený přírůstek je rozdíl počtu živě narozených dětí a počtu zemřelých.

Přírůstek stěhováním (migrační saldo) je rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých osob v daném území.

Celkový přírůstek je součet přirozeného přírůstku a přírůstku stěhováním.

Za střední stav obyvatelstva v kalendářním roce je považován počet obyvatel daného území o půlnoci z 30. 6. na 1. 7. sledovaného roku.

Pro porovnání pohybu za různá území lze z uvedených absolutních počtů demografických událostí a středního stavu obyvatel spočítat srovnatelné relativní údaje o pohybu (zpravidla v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu).

Území krajů a obcí pokrývá území celé republiky beze zbytku.

Území okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností pokrývají území republiky bez Hlavního města Prahy.

 

Údaje o přirozeném pohybu lze agregovat do vyšších celků.

Údaje o stěhování (počet přistěhovalých, vystěhovalých) nelze agregovat do vyšších celků, týkají se vždy stěhování přes hranice uvedeného územního celku.

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka.

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota.

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel), časového (referenční období) a územního (území). 

 

SLOUPEC

VYZNAM

POZNAMKA

idhod

unikátní identifikátor údaje Veřejné databáze ČSÚ

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji

hodnota

zjištěná hodnota

v numerickém formátu

v případě, že se jedná o důvěrný údaj, je sloupec prázdný

vuk

kód výstupního ukazatele

výstupní ukazatel vyjadřuje základní věcné vymezení statistického údaje (statistickou proměnnou), a dále některá upřesnění (např. vitalitu narozených), zahrnuje rovněž měřicí jednotku (osoba)

vuk_txt

název výstupního ukazatele

stapro_kod

kód statistické proměnné ze systému SMS UKAZ

v této datové sadě součást VUK, zveřejněno kvůli možnosti zjistit další informace o statistické proměnné odkazem viz referenční údaje (definice apod.)

vuzemi_cis

kód číselníku pro referenční území

číselník odpovídá typologii území,

obce mají kód 43, správní obvody ORP 65, okresy 101, kraje 100 a republika 97

vuzemi_kod

kód položky číselníku pro referenční území

kód území (obce) v příslušném číselníku

rok

rok (součást referenčního období)

ve formátu RRRR

casref_od

referenční období – počátek intervalu

ve formátu RRRR-MM-DD

casref_do

referenční období – konec intervalu

ve formátu RRRR-MM-DD

vuzemi_txt

text položky číselníku pro referenční území

název území (obce)

 

Použité číselníky a referenční údaje:

 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a klasifikace). Prozatím mimo SMS je pouze seznam výstupních ukazatelů (VUK).

V datové sadě jsou použity:

Seznam výstupních ukazatelů (VUK)

KÓD

TEXT

DEM0001

Migrační saldo

DEM0004

Střední stav obyvatel

DEM0007

Živě narození

DEM0008

Zemřelí

DEM0009

Přistěhovalí

DEM0010

Vystěhovalí

DEM0011

Přirozený přírůstek

DEM0012

Celkový přírůstek

 

Seznam statistických proměnných - https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele

V této datové sadě součást VUK, zveřejněno kvůli možnosti zjistit další informace o statistické proměnné (definice apod.)

 

Číselník obcí – kód číselníku ČSÚ 43

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=43&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník správních obvodů obcí s rozšířenou působností – kód číselníku ČSÚ 65

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=65&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník okresů – kód číselníku ČSÚ 101

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník krajů – kód číselníku ČSÚ 100

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost obce do správního obvodu ORP (vazba mezi číselníky 43 a 65)

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=65&typdat=1&cisvaz=43_1182&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost obce do okresů (vazba mezi číselníky 43 a 101)

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=1&cisvaz=43_333&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost obce do kraje (vazba mezi číselníky 43 a 100)

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=1&cisvaz=43_1250&cisjaz=203&format=0

 

Časové vymezení

Datová sada obsahuje údaje za kalendářní rok, tedy jako interval 1.1.RRRR – 31.12.RRRR.

Střední stav obyvatel se uvádí jako stav k 1.7.RRRR.