Dokumentace datové sady (DS)

 

Název DS:

Bilance meziokresní vyjížďky do zaměstnání podle výsledků sčítání 2011

 

Popis datové sady:

Datová sada obsahuje statistické údaje o počtu vyjíždějících osob za jednotlivé okresy a Hlavní město Prahu, jejichž pracoviště bylo v rozhodný okamžik sčítání (26. 3. 2011) v jiné obci než byla obec obvyklého pobytu. 

Jedná se tedy o vyjížďku mezi okresy České republiky, včetně vyjížďky do Hlavního města Prahy a do zahraničí.

V datové sadě nejsou zohledněny územní změny, které nastaly po 26. 3. 2011.

Metodické vysvětlivky

Otázky týkající se dojížďky (docházky) do zaměstnání nebo školy (tj. místo pracoviště nebo školy, dopravní prostředek, doba trvání dojížďky (docházky) a frekvence dojížďky do místa pracoviště nebo školy) vyplňovali pouze zaměstnaní a žáci, studenti a učni. Pracující studenti a učni vyplňovali údaje podle dojížďky (docházky) do školy.

V případě místa pracoviště se uváděla adresa místa výkonu práce (nikoliv např. sídla firmy). Osoby, které neměly pevné místo pracoviště, ale pracovní dobu začínaly na stejné adrese (např. pracovníci v dopravě - řidiči aj.), uváděly místo nástupu do zaměstnání. Údaje o dopravním prostředku a době trvání dojížďky (docházky) se uváděly podle každodenní cesty do zaměstnání nebo školy. Frekvenci dojížďky do místa pracoviště nebo školy vyplňovaly pouze osoby, které při cestě do zaměstnání nebo školy opouštěly obec obvyklého pobytu.

Osoby, které místo výkonu zaměstnání často mění a uvedly „zaměstnání bez stálého pracoviště", nejsou v datové sadě zahrnuty, stejně jako nejsou zahrnuty osoby, jejichž adresa pracoviště (školy) je shodná s adresou místa obvyklého pobytu. Tyto osoby údaje o dojížďce neuváděly.

Osoby vyjíždějící do zaměstnání nebo školy jsou osoby, jejichž místo pracoviště nebo školy je na jiné adrese, než je jejich místo obvyklého pobytu.

Vyjíždějící mimo obec jsou osoby s různou obcí pracoviště (školy) a místa obvyklého pobytu. V celkovém počtu vyjíždějících mimo obec jsou zahrnuty i osoby s nezjištěnou obcí pracoviště (školy), pokud uvedly okres, ve kterém pracují nebo studují a tento okres je jiný než okres místa obvyklého pobytu.

Viz též  https://www.czso.cz/documents/10180/20533966/2200013m.pdf/5b191e97-6f5c-4880-ab2e-450fe1208992?version=1.0

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka.

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota.

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel), časového (rozhodný okamžik sčítání 26. 3. 2011) a územního (území). 

SLOUPEC

VYZNAM

POZNAMKA

idhod

unikátní identifikátor údaje Veřejné databáze ČSÚ

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji

hodnota

zjištěná hodnota

v numerickém formátu

stapro_kod

kód statistické proměnné

v této DS pouze 2623 (počet vyjíždějících oosob)

ekonaktiv_cis

kód číselníku ekonomické aktivity

V této datové sadě použit číselník 3249

ekonaktiv_kod

kód položky číselníku ekonomické aktivity

v datové sadě je použit kód 57 vyjadřující vyjížďku do zaměstnání

uzemiz_cis

kód číselníku pro území, odkud se vyjíždí

v datové sadě použit číselník 101 pro okresy, pro vyjížďku z Prahy kód 100

uzemiz_kod

kód položky číselníku pro území, odkud se vyjíždí

kód okresu z číselníku 101, pro Prahu je použit kód 3018 z číselníku 100

uzemido_cis

kód číselníku pro území, kam se dojíždí

v datové sadě použit číselník 101 pro okresy, pro vyjížďku do Prahy kód 100, pro vyjížďku do zahraničí není vyplněn (null)

uzemido_kod

kód položky číselníku pro území, kam se dojíždí

kód okresu z číselníku 101 pro okresy, pro vyjížďku do Prahy kód 3018, pro vyjížďku do zahraničí není vyplněn (null)

datum

referenční období  - ve formátu datum RRRR-MM-DD

v této DS rozhodný okamžik sčítání 2011-03-26

uzemiz_txt

text pro území, odkud se vyjíždí

uzemido_txt

text pro území, kam se dojíždí

 

Použité číselníky a referenční údaje:

 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a klasifikace).

V datové sadě jsou použity:

Seznam statistických proměnných - https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke-promenne-ukazatele

KOD

TEXT

2623

Počet vyjíždějících osob

 

Číselník ekonomické aktivity (agregace) – kód číselníku ČSÚ 3249

KOD

TEXT

57

Zaměstnaní bez pracujících studentů a učňů

 

Číselník okresů – kód číselníku ČSÚ 101

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník krajů – kód číselníku ČSÚ 100

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Časové vymezení

Datová sada obsahuje údaje ze sčítání 26. 3. 2011.

Pro celou datovou sadu je použit datum 2011-03-26.