Dokumentace datové sady (DS)

 

Název DS:

Výběr údajů ze SLDB 2011 za vyjížďku do zaměstnání a škol

 

Popis datové sady:

 

Datová sada obsahuje statistické údaje o počtu obyvatel vyjíždějících do zaměstnání a škol, které měly v rozhodný okamžik sčítání (26. 3. 2011) místo obvyklého pobytu na území České republiky.

Osoby vyjíždějící do zaměstnání a škol jsou osoby, které uvedly, že jsou zaměstnané nebo žáci základních škol, studenti či učni a současně místo jejich pracoviště nebo školy bylo v jiném domě, než ve kterém měly místo obvyklého pobytu.

 

Respektuje se územní struktura platná k rozhodnému okamžiku sčítání.

V datové sadě jsou údaje za různé územní celky:

-       obce (územní číselník 43)

-       městské části/obvody statutárních měst (územní číselník 44)

-       správní obvody obce s rozšířenou působností - SO ORP (územní číselník 65)

-       správní obvody Prahy – SO HMP (územní číselník 72)

-       okresy (územní číselník 101)

-       kraje (územní číselník 100)

-       Česká republika (číselník 97)

 

Souhrnný údaj za Českou republiku odpovídá agregacím za všechny obce, všechny kraje nebo všechny okresy.

Souhrn údajů za SO ORP se nerovná údaji za ČR, doplňkem jsou údaje za Hlavní město Prahu.

Souhrn údajů za SO HMP odpovídá údajům za Prahu (obec).

Souhrny údajů za městské části odpovídají údajům za příslušná statutární města.    

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka, oddělovačem desetinné části tečka.

Každý řádek datové sady odpovídá jednomu územnímu celku.

Pro každé území je ve sloupcích VSExxxxx k dispozici řada statistických údajů, všechny v jednotném numerickém formátu s přesností na 4 desetinná místa.

Položka

Význam

typuz_naz

typ území

nazev

Název územní jednotky

uzcis

kód územního číselníku

uzkod

kód položky územního číselníku

VSE9111

Vyjíždějící celkem

VSE9121

Vyjíždějící do zaměstnání

VSE9131

Vyjíždějící do zaměstnání - v rámci obce

VSE9141

Vyjíždějící do zaměstnání - do jiné obce okresu

VSE9151

Vyjíždějící do zaměstnání - do jiného o kresu kraje

VSE9161

Vyjíždějící do zaměstnání - do jiného kraje

VSE9171

Vyjíždějící do zaměstnání - do zahraničí

VSE9181

Vyjíždějící do škol

VSE9191

Vyjíždějící do škol - v rámci obce

VSE91101

Vyjíždějící do škol - mimo obec

 

Použité číselníky a referenční údaje:

Pro územní celky a vazby mezi nimi (např. příslušnost obce do okresu apod.) se využívá statistický metainformační systém (SMS-KLAS).

Pro tuto datovou sadu jsou relevantní následující číselníky a vazby, využijte platnost k rozhodnému okamžiku sčítání 26.3.2011.

Číselník obcí – kód číselníku ČSÚ 43

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=43&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník městských obvodů (částí) statutárních měst – kód číselníku ČSÚ 44

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=44&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník správních obvodů obcí s rozšířenou působností – kód číselníku ČSÚ 65

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=65&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník správních obvodů v hlavním městě Praze – kód číselníku ČSÚ 72

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=72&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník okresů – kód číselníku ČSÚ 101

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník VÚSC (krajů) – kód číselníku ČSÚ 100

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

 

Pro začlenění do dalších územních celků je možno využít publikovaných vazeb mezi číselníky, např.

Příslušnost obce do správního obvodu obcí s rozšířenou působností

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=65&typdat=1&cisvaz=43&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost obce do okresu

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=1&cisvaz=43_333&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost obce do kraje

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=1&cisvaz=43_1250&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost městského obvodu/části do obce

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=43&typdat=1&cisvaz=44&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost okresu do kraje

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=1&cisvaz=101_132&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost správního obvodu obce s rozšířenou působností do kraje

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=1&cisvaz=65_398&cisjaz=203&format=0