Dokumentace datové sady (DS)

 

Název DS:

Výběr údajů ze SLDB 2011 za obyvatelstvo

 

Popis datové sady:

 

Datová sada obsahuje statistické údaje o počtu obyvatel, které měly v rozhodný okamžik sčítání (26. 3. 2011) místo obvyklého pobytu na území České republiky. Respektuje se územní struktura platná k rozhodnému okamžiku sčítání.

V datové sadě jsou údaje za různé územní celky:

-       obce (územní číselník 43)

-       městské části/obvody statutárních měst (územní číselník 44)

-       správní obvody obce s rozšířenou působností - SO ORP (územní číselník 65)

-       správní obvody Prahy – SO HMP (územní číselník 72)

-       okresy (územní číselník 101)

-       kraje (územní číselník 100)

-       Česká republika (číselník 97)

 

Souhrnný údaj za Českou republiku odpovídá agregacím za všechny obce, všechny kraje nebo všechny okresy.

Souhrn údajů za SO ORP se nerovná údaji za ČR, doplňkem jsou údaje za Hlavní město Prahu.

Souhrn údajů za SO HMP odpovídá údajům za Prahu (obec).

Souhrny údajů za městské části odpovídají údajům za příslušná statutární města.    

 

Metodické poznámky

Údaj o počtu obyvatel v definitivních výsledcích SLDB 2011 zahrnuje všechny osoby, které měly v rozhodný okamžik sčítání místo obvyklého pobytu na území České republiky.

Místo obvyklého pobytu je definováno jako místo, kde osoba obvykle tráví období svého každodenního odpočinku bez ohledu na dočasnou nepřítomnost z důvodu rekreace, návštěv, pracovních cest, pobytu ve zdravotnickém zařízení apod. a kde je členem konkrétní domácnosti.

Pro zahrnutí osoby do obvykle bydlícího obyvatelstva České republiky je rozhodující kritérium 12 měsíců pobytu na území ČR, příp. úmysl dlouhodobého pobytu.

Pro odvození místa obvyklého pobytu osoby byla určující deklarace na sčítacím formuláři týkající se faktického bydliště osoby (bez ohledu na místo trvalého pobytu, resp. povoleného přechodného pobytu); vyhodnocovány byly i další informace o faktickém bydlišti před rokem, údaje o místě trvalého pobytu, resp. povoleného přechodného pobytu, a místě sečtení.

Osoby v zařízeních jsou osoby s místem obvyklého pobytu ve všech typech ubytovacích a lůžkových léčebných zařízení sloužících k individuálnímu i kolektivnímu ubytování většího počtu osob (svobodárny, domovy důchodců, penziony pro důchodce, dětské domovy, ústavy sociální péče, ubytovny, studentské koleje, domovy mládeže, internáty, léčebny, sanatoria, kojenecké ústavy, lázeňské ústavy apod.).

Osoby mimo byty a zařízení jsou osoby s místem obvyklého pobytu v nouzových obydlích, mobilních objektech, rekreačních chatách, chalupách (tj. v objektech, které nejsou součástí bytového fondu) nebo v obytných domech, ale mimo byty (nouzové ubytování v nebytovém prostoru).

Bezdomovci jsou osoby, které jako osoby bez domova (nemající domov či možnost dlouhodobě využívat nějaké přístřeší) identifikoval při sčítání v terénu sčítací komisař. „Bezdomovectví“ nebylo zjišťováno prostřednictvím otázek na sčítacím formuláři. Za místo obvyklého pobytu je u bezdomovců, v souladu s mezinárodními doporučeními, považováno místo sečtení. V datových výstupech jsou bezdomovci zahrnuti územně v lokalitách, kde byli sečteni, pouze v údajích za osoby. Údaje o domácnostech se v případě bezdomovců nezjišťují.

Kromě státního občanství jednotlivých států jsou ve zpracování výsledků zpravidla uváděny samostatně i údaje za osoby s dvojím občanstvím a za osoby bez státního občanství, u nichž byla tato skutečnost zjištěna.

Národnost vyplnil každý podle svého rozhodnutí, včetně uvedení dvou národností nebo neuvedení žádné (údaj byl dobrovolný). Obdobný postup – dobrovolné uvádění údaje podle svého rozhodnutí – byl uplatňován také při zjišťování náboženské víry.

Mateřský jazyk byl definován jako jazyk, kterým se sčítanou osobou v jejím dětství hovořila matka nebo osoby, které sčítanou osobu vychovaly.

Rodinný stav je stav de jure, tedy právní manželský stav osoby. Faktický stav – soužití druha a družky – se rozlišuje pouze v rámci údajů za domácnosti. Rozdíl mezi součtem za jednotlivé kategorie rodinného stavu a celkovým počtem představují kromě osob s nezjištěným rodinným stavem také osoby s registrovaným partnerstvím.

Registrované partnerství je stav de jure, tedy právní stav – registrované partnerství osob stejného pohlaví uzavřené podle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, anebo dle platných právních předpisů v zahraničí.

Bydlištěm matky v době narození sčítané osoby se rozumělo faktické bydliště matky v době narození sčítané osoby, tj. první bydliště, kde sčítaná osoba žila hned po narození.

Nejvyšší ukončené vzdělání vyplňovaly pouze osoby ve věku 15 a více let podle nejvyšší ukončené školy. Jako samostatný stupeň vzdělání se rozlišuje nástavbové studium (zahrnující kromě nástavbového a pomaturitního studia rovněž absolventy dvou nebo více středních škol ukončených závěrečnou zkouškou nebo maturitou) a vyšší odborné vzdělání (absolventi vyšších odborných aj. škol ukončených absolutoriem). Vysokoškolské vzdělání se zjišťovalo v členění na bakalářské (pouze absolventi bakalářského studijního programu), magisterské (dřívější absolventi vysokých škol a absolventi magisterského studijního programu) a doktorské (doktorský studijní program a bývalá vědecká příprava).

Obor vzdělání vyplňovaly pouze osoby ve věku 15 a více let s ukončeným vyšším než základním vzděláním, a to podle specializace nejvyšší ukončené školy.

 

Ekonomicky aktivní jsou všechny osoby představující pracovní sílu – zaměstnaní (pracující) a nezaměstnaní.

Mezi zaměstnané patří všechny osoby ve věku 15 a více let, které v rozhodný okamžik sčítání byly v placeném zaměstnání jako zaměstnanci, patřily mezi sebezaměstnané (zaměstnavatelé, samostatně činní, členové produkčních družstev) nebo pomáhající členy rodiny. Zahrnuti jsou rovněž pracující důchodci, pracující studenti a učni a ženy na mateřské dovolené (28 resp. 37 týdnů).

Pro zařazení osob byl rozhodující stav k rozhodnému okamžiku sčítání – jejich formální vazba k zaměstnání bez ohledu na délku pracovního úvazku, charakter pracovní aktivity (trvalý, dočasný) nebo druh pracovního poměru, dohody či smlouvy.

Nezaměstnané jsou všechny osoby ve věku 15 a více let, které byly v rozhodný okamžik sčítání bez práce, hledaly aktivně práci a byly připraveny k nástupu do práce.

Ekonomicky neaktivní osoby jsou nepracující důchodci, ostatní nepracující osoby s vlastním zdrojem obživy, nepracující žáci, studenti a učni, osoby v domácnosti, děti předškolního věku a ostatní závislé osoby.

Zaměstnané (pracující) osoby uváděly své zaměstnání (konkrétní vykonávanou činnost), postavení v zaměstnání a odvětví ekonomické činnosti podle současného zaměstnání, nezaměstnaní podle posledního vykonávaného zaměstnání. Rozdíl mezi součtem za jednotlivé kategorie těchto ukazatelů a celkovým počtem ekonomicky aktivních představují kromě osob s nezjištěnými údaji také nezaměstnaní hledající první zaměstnání, kteří tyto údaje nevyplňovali.

Zaměstnavatelé jsou ekonomicky aktivní osoby, které zaměstnávají (nebo zaměstnávaly) jednu nebo více osob. Samostatně činní jsou osoby s podnikatelským oprávněním, které pracují na vlastní účet a nezaměstnávají v rámci svého podnikání žádné další osoby – zaměstnance. Zaměstnanci mají placená zaměstnanecká místa.

 

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka, oddělovačem desetinné části tečka.

Každý řádek datové sady odpovídá jednomu územnímu celku.

Pro každé území je ve sloupcích VSExxxxx k dispozici řada statistických údajů, všechny v jednotném numerickém formátu s přesností na 4 desetinná místa.

Položka

Význam

typuz_naz

typ území

nazev

Název územní jednotky

uzcis

kód územního číselníku

uzkod

kód položky územního číselníku

VSE1111

Obyvatelstvo celkem

VSE1112

Obyvatelstvo muži

VSE1113

Obyvatelstvo ženy

VSE1121

Obyvatelstvo - svobodní

VSE1122

Obyvatelstvo - svobodní - muži

VSE1123

Obyvatelstvo - svobodní - ženy

VSE1131

Obyvatelstvo - ženatí

VSE1132

Obyvatelstvo - ženatí - muži

VSE1133

Obyvatelstvo - vdané - ženy

VSE1141

Obyvatelstvo - rozvedení

VSE1142

Obyvatelstvo - rozvedení - muži

VSE1143

Obyvatelstvo - rozvedené - ženy

VSE1151

Obyvatelstvo - vdovci

VSE1152

Obyvatelstvo - vdovci - muži

VSE1153

Obyvatelstvo - vdovy - ženy

VSE2111

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let

VSE2112

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - muži

VSE2113

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - ženy

VSE2121

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - bez vzdělání

VSE2122

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - bez vzdělání - muži

VSE2123

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - bez vzdělání - ženy

VSE2131

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - základní vč. neukončeného

VSE2132

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - základní vč. neukončeného - muži

VSE2133

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - základní vč. neukončeného - ženy

VSE2141

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - střední vč. Vyučení

VSE2142

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - střední vč. vyučení – muži

VSE2143

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - střední vč. vyučení – ženy

VSE2151

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - úplné stření

VSE2152

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - úplné stření – muži

VSE2153

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - úplné stření – ženy

VSE2161

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - nadstavbové studium

VSE2162

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - nadstavbové studium - muži

VSE2163

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - nadstavbové studium - ženy

VSE2171

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - vyšší odbor. Vzdělání

VSE2172

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - vyšší odbor. Vzdělání - muži

VSE2173

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - vyšší odbor. Vzdělání - ženy

VSE2181

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let – vysokoškolské

VSE2182

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - vysokoškolské – muži

VSE2183

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let - vysokoškolské – ženy

VSE3111

Obyvatelstvo celkem

VSE3112

Obyvatelstvo muži

VSE3113

Obyvatelstvo ženy

VSE3121

Obyvatelstvo 0 – 14

VSE3122

Obyvatelstvo 0 - 14 – muži

VSE3123

Obyvatelstvo 0 - 14 – ženy

VSE3131

Obyvatelstvo 15 – 19

VSE3132

Obyvatelstvo 15 - 19 – muži

VSE3133

Obyvatelstvo 15 - 19 – ženy

VSE3141

Obyvatelstvo 20 – 29

VSE3142

Obyvatelstvo 20 - 29 – muži

VSE3143

Obyvatelstvo 20 - 29 – ženy

VSE3151

Obyvatelstvo 30 – 39

VSE3152

Obyvatelstvo 30 - 39 – muži

VSE3153

Obyvatelstvo 30 - 39 – ženy

VSE3161

Obyvatelstvo 40 – 49

VSE3162

Obyvatelstvo 40 - 49 – muži

VSE3163

Obyvatelstvo 40 - 49 – ženy

VSE3171

Obyvatelstvo 50 – 59

VSE3172

Obyvatelstvo 50 - 59 – muži

VSE3173

Obyvatelstvo 50 - 59 – ženy

VSE3181

Obyvatelstvo 60 – 64

VSE3182

Obyvatelstvo 60 - 64 – muži

VSE3183

Obyvatelstvo 60 - 64 – ženy

VSE3191

Obyvatelstvo 65 – 69

VSE3192

Obyvatelstvo 65 - 69 – muži

VSE3193

Obyvatelstvo 65 - 69 – ženy

VSE31101

Obyvatelstvo 70 – 79

VSE31102

Obyvatelstvo 70 - 79 – muži

VSE31103

Obyvatelstvo 70 - 79 – ženy

VSE31111

Obyvatelstvo 80 a více let

VSE31112

Obyvatelstvo 80 a více let – muži

VSE31113

Obyvatelstvo 80 a více let – ženy

VSE4111

Obyvatelstvo celkem

VSE4112

Obyvatelstvo muži

VSE4113

Obyvatelstvo ženy

VSE4121

Obyvatelstvo – česká

VSE4122

Obyvatelstvo - česká – muži

VSE4123

Obyvatelstvo - česká – ženy

VSE4131

Obyvatelstvo – moravská

VSE4132

Obyvatelstvo - moravská – muži

VSE4133

Obyvatelstvo - moravská – ženy

VSE4141

Obyvatelstvo slezská

VSE4142

Obyvatelstvo slezská – muži

VSE4143

Obyvatelstvo slezská – ženy

VSE4151

Obyvatelstvo – slovenská

VSE4152

Obyvatelstvo - slovenská – muži

VSE4153

Obyvatelstvo - slovenská – ženy

VSE4161

Obyvatelstvo – německá

VSE4162

Obyvatelstvo - německá – muži

VSE4163

Obyvatelstvo - německá –ženy

VSE4171

Obyvatelstvo – polská

VSE4172

Obyvatelstvo - polská –muži

VSE4173

Obyvatelstvo - polská – ženy

VSE4181

Obyvatelstvo – romská

VSE4182

Obyvatelstvo - romská – muži

VSE4183

Obyvatelstvo - romská –ženy

VSE4191

Obyvatelstvo – ukrajinská

VSE4192

Obyvatelstvo - ukrajinská – muži

VSE4193

Obyvatelstvo - ukrajinská – ženy

VSE41101

Obyvatelstvo – vietnamská

VSE41102

Obyvatelstvo - vietnamská –muži

VSE41103

Obyvatelstvo - vietnamská –ženy

VSE41111

Obyvatelstvo – neuvedeno

VSE41112

Obyvatelstvo - neuvedeno –muži

VSE41113

Obyvatelstvo - neuvedeno- ženy

VSE5111

Obyvatelstvo celkem

VSE5112

Obyvatelstvo muži

VSE5113

Obyvatelstvo ženy

VSE5121

Obyvatelstvo věřící nehlásící se k církvi, náboženské společnosti

VSE5122

Obyvatelstvo věřící nehlásící se k církvi, náboženské společnosti - muži

VSE5123

Obyvatelstvo věřící nehlásící se k církvi, náboženské společnosti – ženy

VSE5131

Obyvatelstvo věřící hlásící se k církvi, náboženské společnosti

VSE5132

Obyvatelstvo věřící hlásící se k církvi, náboženské společnosti – muži

VSE5133

Obyvatelstvo věřící hlásící se k církvi, náboženské společnosti – ženy

VSE5141

Obyvatelstvo - Církev římskokatololická

VSE5142

Obyvatelstvo - Církev římskokatololická. – muži

VSE5143

Obyvatelstvo - Církev římskokatololická – ženy

VSE5151

Obyvatelstvo - Církev čs. Husitská

VSE5152

Obyvatelstvo - Církev čs. husitská – muži

VSE5153

Obyvatelstvo - Církev čs. husitská – ženy

VSE5161

Obyvatelstvo - Českobratrská církev evangelická

VSE5162

Obyvatelstvo - Českobratrská církev evangelická – muži

VSE5163

Obyvatelstvo - Českobratrská církev evangelická – ženy

VSE5171

Obyvatelstvo - Svědkové Jehovovi

VSE5172

Obyvatelstvo - Svědkové Jehovovi –muži

VSE5173

Obyvatelstvo - Svědkové Jehovovi – ženy

VSE5181

Obyvatelstvo - Pravoslavná církev v čes. Zemích

VSE5182

Obyvatelstvo - Pravoslavná církev v čes. Zemích - muži

VSE5183

Obyvatelstvo - Pravoslavná církev v čes. Zemích - ženy

VSE5191

Obyvatelstvo bez náboženské víry

VSE5192

Obyvatelstvo bez náboženské víry - muži

VSE5193

Obyvatelstvo bez náboženské víry - ženy

VSE51101

Obyvatelstvo – neuvedeno

VSE51102

Obyvatelstvo - neuvedeno - muži

VSE51103

Obyvatelstvo - neuvedeno - ženy

VSE6111

Ekonomicky aktivní

VSE6112

Ekonomicky aktivní – muži

VSE6113

Ekonomicky aktivní – ženy

VSE6121

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní

VSE6122

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - muži

VSE6123

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - ženy

VSE6131

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - zaměstnanci

VSE6132

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - zaměstnanci - muži

VSE6133

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - zaměstnanci - ženy

VSE6141

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - zaměstnavatelé

VSE6142

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - zaměstnavatelé - muži

VSE6143

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - zaměstnavatelé - ženy

VSE6151

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - pracující na vlastní účet

VSE6152

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - pracující na vlastní účet - muži

VSE6153

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - pracující na vlastní účet - ženy

VSE6161

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - pracující důchodci

VSE6162

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - pracující důchodci - muži

VSE6163

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - pracující důchodci - ženy

VSE6171

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - ženy na MD

VSE6172

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - ženy na MD muži

VSE6173

Ekonomicky aktivní - zaměstnaní - ženy na MD – ženy

VSE6181

Ekonomicky aktivní – nezaměstnaní

VSE6182

Ekonomicky aktivní - nezaměstnaní – muži

VSE6183

Ekonomicky aktivní - nezaměstnaní – ženy

VSE6191

Ekonomicky neaktivní

VSE6192

Ekonomicky neaktivní  -muži

VSE6193

Ekonomicky neaktivní - ženy

VSE61101

Ekonomicky neaktivní - nepracující důchodci

VSE61102

Ekonomicky neaktivní - nepracující důchodci – muži

VSE61103

Ekonomicky neaktivní - nepracující důchodci – ženy

VSE61111

Ekonomicky neaktivní - žáci, studenti, učni

VSE61112

Ekonomicky neaktivní - žáci, studenti, učni – muži

VSE61113

Ekonomicky neaktivní - žáci, studenti, učni – ženy

VSE61121

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

VSE61122

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou – muži

VSE61123

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou – ženy

 

Použité číselníky a referenční údaje:

Pro územní celky a vazby mezi nimi (např. příslušnost obce do okresu apod.) se využívá statistický metainformační systém (SMS-KLAS).

Pro tuto datovou sadu jsou relevantní následující číselníky a vazby, využijte platnost k rozhodnému okamžiku sčítání 26.3.2011.

Číselník obcí – kód číselníku ČSÚ 43

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=43&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník městských obvodů (částí) statutárních měst – kód číselníku ČSÚ 44

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=44&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník správních obvodů obcí s rozšířenou působností – kód číselníku ČSÚ 65

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=65&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník správních obvodů v hlavním městě Praze – kód číselníku ČSÚ 72

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=72&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník okresů – kód číselníku ČSÚ 101

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník VÚSC (krajů) – kód číselníku ČSÚ 100

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

 

Pro začlenění do dalších územních celků je možno využít publikovaných vazeb mezi číselníky, např.

Příslušnost obce do správního obvodu obcí s rozšířenou působností

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=65&typdat=1&cisvaz=43&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost obce do okresu

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=1&cisvaz=43_333&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost obce do kraje

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=1&cisvaz=43_1250&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost městského obvodu/části do obce

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=43&typdat=1&cisvaz=44&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost okresu do kraje

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=1&cisvaz=101_132&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost správního obvodu obce s rozšířenou působností do kraje

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=1&cisvaz=65_398&cisjaz=203&format=0