Dokumentace datové sady (DS)

 

Název DS:

Výběr údajů ze SLDB 2011 za domácnosti

 

Popis datové sady:

 

Datová sada obsahuje statistické údaje o hospodařících domácnostech podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným okamžikem byla půlnoc z 25. na 26. března 2011.

Respektuje se územní struktura platná k rozhodnému okamžiku sčítání.

V datové sadě jsou údaje za různé územní celky:

-       obce (územní číselník 43)

-       městské části/obvody statutárních měst (územní číselník 44)

-       správní obvody obce s rozšířenou působností - SO ORP (územní číselník 65)

-       správní obvody Prahy – SO HMP (územní číselník 72)

-       okresy (územní číselník 101)

-       kraje (územní číselník 100)

-       Česká republika (číselník 97)

 

Souhrnný údaj za Českou republiku odpovídá agregacím za všechny obce, všechny kraje nebo všechny okresy.

Souhrn údajů za SO ORP se nerovná údaji za ČR, doplňkem jsou údaje za Hlavní město Prahu.

Souhrn údajů za SO HMP odpovídá údajům za Prahu (obec).

Souhrny údajů za městské části odpovídají údajům za příslušná statutární města.    

 

Metodické poznámky

Údaje o domácnostech byly zpracovány podle zápisů na Bytovém listu, kde osoby žijící v jednom bytě zaznamenaly příbuzenské a jiné vztahy v rámci jedné hospodařící domácnosti. Domácnosti jsou tvořeny osobami se společným místem obvyklého pobytu.

Hospodařící domácnost tvoří osoby, které společně hospodaří, tj. společně hradí výdaje domácnosti, jako je strava, náklady na bydlení aj. Společné hospodaření se vztahuje i na děti, které do příslušné domácnosti patří, i když samy na výdaje domácnosti nepřispívají. Hospodařící domácnost může být typu:

o    Domácnost rodinná – tvořená 1 úplnou rodinou (manželský pár, neformální soužití druha a družky – tzv. faktické manželství, registrované partnerství, příp. neformální soužití osob stejného pohlaví – tzv. faktické partnerství, a to ve všech případech s dětmi nebo bez dětí)

o    Domácnost rodinná – tvořená 1 neúplnou rodinou (jeden z rodičů s alespoň jedním dítětem)

o    Domácnost rodinná – tvořená 2 a více rodinami

o    Domácnost nerodinná vícečlenná (dvě nebo více osob příbuzných i nepříbuzných, společně hospodařících, které netvoří rodinnou domácnost; mezi nerodinné vícečlenné domácnosti patří také domácnost prarodiče/prarodičů s vnoučaty)

o    Domácnost jednotlivce

Součástí rodinných domácností tvořených 1 rodinou mohou být i další jednotlivé osoby, pokud s rodinou společně hospodaří.

Ve výsledcích sčítání jsou rodinné domácnosti tvořené 1 rodinou tříděny mimo jiné podle počtu závislých dětí. Závislé dítě je každá osoba v domácnosti tvořené 1 rodinou, která má k osobě v čele vztah „syn/dcera“, je ekonomicky neaktivní a je ve věku 0–25 let.

Hospodařící domácnosti byly zpracovány za osoby bydlící v bytech, mimo byty (nouzové bydlení, chaty, chalupy) a také za rodiny v zařízení. Jednotlivé osoby žijící v zařízení a osoby bez přístřeší (bezdomovci) nevyplňovaly Bytový list a nejsou tudíž do počtu hospodařících domácností zahrnuty.

 

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka, oddělovačem desetinné části tečka.

Každý řádek datové sady odpovídá jednomu územnímu celku.

Pro každé území je ve sloupcích VSExxxxx k dispozici řada statistických údajů, všechny v jednotném numerickém formátu s přesností na 4 desetinná místa.

Položka

Význam

Typuz_naz

typ území

Nazev

Název územní jednotky

uzcis

kód územního číselníku

uzkod

kód položky územního číselníku

VSE10111

Hospodařící domácnosti

VSE10121

Hospodařící domácnosti - tvořené 1 rodinou

VSE10131

Hospodařící domácnosti - tvořené 1 rodinou - úplné - bez závislých dětí

VSE10141

Hospodařící domácnosti - tvořené 1 rodinou - úplné - se závislými dětmi

VSE10151

Hospodařící domácnosti - tvořené 1 rodinou - neúplné - bez závislých dětí

VSE10161

Hospodařící domácnosti - tvořené 1 rodinou - neúplné - se závislými dětmi

VSE10171

Hospodařící domácnosti - tvořené 2 a více rodinami

VSE10181

Domácnosti jednotlivců

VSE10191

Vícečlenné nerodinné domácnosti

 

Použité číselníky a referenční údaje:

Pro územní celky a vazby mezi nimi (např. příslušnost obce do okresu apod.) se využívá statistický metainformační systém (SMS-KLAS).

Pro tuto datovou sadu jsou relevantní následující číselníky a vazby, využijte platnost k rozhodnému okamžiku sčítání 26.3.2011.

Číselník obcí – kód číselníku ČSÚ 43

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=43&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník městských obvodů (částí) statutárních měst – kód číselníku ČSÚ 44

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=44&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník správních obvodů obcí s rozšířenou působností – kód číselníku ČSÚ 65

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=65&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník správních obvodů v hlavním městě Praze – kód číselníku ČSÚ 72

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=72&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník okresů – kód číselníku ČSÚ 101

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník VÚSC (krajů) – kód číselníku ČSÚ 100

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

 

Pro začlenění do dalších územních celků je možno využít publikovaných vazeb mezi číselníky, např.

Příslušnost obce do správního obvodu obcí s rozšířenou působností

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=65&typdat=1&cisvaz=43&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost obce do okresu

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=1&cisvaz=43_333&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost obce do kraje

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=1&cisvaz=43_1250&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost městského obvodu/části do obce

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=43&typdat=1&cisvaz=44&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost okresu do kraje

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=1&cisvaz=101_132&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost správního obvodu obce s rozšířenou působností do kraje

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=1&cisvaz=65_398&cisjaz=203&format=0