Dokumentace datové sady (DS)

 

Název DS:

Výběr údajů ze SLDB 2011 za byty

 

Popis datové sady:

 

Datová sada obsahuje statistické údaje o domech a obydlených bytech podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů. Údaje byly zjišťovány podle stavu k rozhodnému okamžiku, kterým byla půlnoc z 25. na 26. března 2011..

Respektuje se územní struktura platná k rozhodnému okamžiku sčítání.

V datové sadě jsou údaje za různé územní celky:

-       obce (územní číselník 43)

-       městské části/obvody statutárních měst (územní číselník 44)

-       správní obvody obce s rozšířenou působností - SO ORP (územní číselník 65)

-       správní obvody Prahy – SO HMP (územní číselník 72)

-       okresy (územní číselník 101)

-       kraje (územní číselník 100)

-       Česká republika (číselník 97)

 

Souhrnný údaj za Českou republiku odpovídá agregacím za všechny obce, všechny kraje nebo všechny okresy.

Souhrn údajů za SO ORP se nerovná údaji za ČR, doplňkem jsou údaje za Hlavní město Prahu.

Souhrn údajů za SO HMP odpovídá údajům za Prahu (obec).

Souhrny údajů za městské části odpovídají údajům za příslušná statutární města.    

 

Metodické poznámky

Domy

Do počtu domů jsou zahrnuty všechny domy určené k bydlení (obydlené i neobydlené), objekty s byty (bytem) a ubytovací zařízení bez bytu, pokud slouží k bydlení. Do počtu domů tak patří kromě rodinných a bytových domů i různá zařízení určená k bydlení – např. domovy mládeže, internáty, dětské domovy, ústavy sociální péče, domovy důchodců, penziony pro důchodce, kláštery a konventy, azylová zařízení pro cizince, provozní budovy s bytem (např. škola s bytem) apod.

Podle druhu domu se rozlišují:

o    rodinný dům – má maximálně tři samostatné byty, nejvíce dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Mezi rodinné domy patří rovněž rekreační chalupy s číslem popisným nevyčleněné z bytového fondu, využívané k rekreaci. Rodinný dům může být samostatný, dvojdomek (společná část obvodové zdi s rodinným domem na sousedící parcele) nebo řadový (alespoň tři rodinné domy k sobě přiléhají částí obvodové zdi)

o    bytový dům – má více bytů přístupných ze společné chodby nebo schodiště a nejde o rodinný dům, počet podlaží není určující. Mezi bytové domy patří také vily, které nesplňují podmínky rodinného domu.

o    ostatní budovy – zahrnují všechny další druhy budov kromě rodinných a bytových domů.

Obydlený dům je dům, ve kterém je alespoň jeden obydlený byt nebo je v něm umístěno zařízení pro hromadné ubytování osob alespoň s jednou obvykle bydlící osobou. V obydleném domě musí mít obvyklý pobyt alespoň jedna osoba.

Neobydlený dům je dům určený k bydlení, ve kterém nebyla sečtena žádná osoba s obvyklým pobytem. Do počtu neobydlených domů jsou zahrnuty všechny domy s byty a všechny domy s ubytovacím zařízením bez bytu, pokud jsou určeny k bydlení. Neobydlené objekty bez bytů, příp. se zařízením sloužícím pouze ke krátkodobému ubytování (hotely, turistické ubytovny, nemocnice, apod.) nejsou do počtu neobydlených domů zahrnuty.

Vlastníkem domu je fyzická nebo právnická osoba. Rozhodující je forma vlastnictví, nikoliv počet vlastníků. Vlastník – fyzická osoba zahrnuje i případy více spoluvlastníků domu, pokud to jsou fyzické osoby. Vlastník – bytové družstvo zahrnuje všechny typy bytových družstev, i bývalá SBD, LBD aj. Spoluvlastnictví vlastníků bytů (jednotek) zahrnuje pouze případy, kdy je celý dům ve spoluvlastnictví vlastníků bytů (jednotek) a vlastníci jednotek jsou uvedeni v katastru nemovitostí jako vlastníci jednotek a spoluvlastníci budovy. Kombinace vlastníků představuje spoluvlastnictví fyzických osob (vlastníků jednotek) a právnické osoby, většinou družstva (část bytů nepřevedených do osobního vlastnictví).

Byty

V rámci otázky na způsob bydlení bytové domácnosti se zjišťoval charakter obydlí. Publikovány jsou údaje za byty a jejich charakteristiky; v případě osob je rozlišen i způsob bydlení mimo bytový fond (rekreační chata, nouzové obydlí, mobilní obydlí).

Obydlený byt je byt, ve kterém má alespoň jedna osoba obvyklý pobyt.

Neobydlený byt je byt, ve kterém nebyla žádná osoba s obvyklým pobytem.

Právní důvod užívání bytu charakterizuje status užívání z hlediska uživatele bytu. Byt v osobním vlastnictví je byt, jehož uživatel je samostatně veden v katastru nemovitostí jako vlastník jednotky. Byt nájemní je užíván na základě nájemní smlouvy; zahrnuje i případy osob bydlících v podnájmu v pronajatém bytě. Byt družstevní je byt ve vlastnictví družstva, přičemž uživatel bytu je současně členem družstva.

Obytná místnost je část bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna, kuchyň), která je určena k bydlení a má podlahovou plochu minimálně 8 m2.

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka, oddělovačem desetinné části tečka.

Každý řádek datové sady odpovídá jednomu územnímu celku.

Pro každé území je ve sloupcích VSExxxxx k dispozici řada statistických údajů, všechny v jednotném numerickém formátu s přesností na 4 desetinná místa.

Položka

Význam

typuz_naz

typ území

nazev

Název územní jednotky

uzcis

kód územního číselníku

uzkod

kód položky územního číselníku

VSE7111

Domy úhrnem

VSE7112

Domy úhrnem - rodinné domy

VSE7113

Domy úhrnem - bytové domy

VSE7114

Domy úhrnem - ostatní budovy

VSE7121

Domy obydlené

VSE7122

Domy obydlené - rodinné domy

VSE7123

Domy obydlené - bytové domy

VSE7124

Domy obydlené - ostatní budovy

VSE7131

Domy obydlené - fyzická osoba

VSE7132

Domy obydlené - fyzická osoba - rodinné domy

VSE7133

Domy obydlené - fyzická osoba - bytové domy

VSE7134

Domy obydlené - fyzická osoba - ostatní budovy

VSE7141

Domy obydlené - obec, stát

VSE7142

Domy obydlené - obec, stát - rodinné domy

VSE7143

Domy obydlené - obec, stát - bytové domy

VSE7144

Domy obydlené - obec, stát - ostatní budovy

VSE7151

Domy obydlené - bytové družstvo

VSE7152

Domy obydlené - bytové družstvo - rodinné domy

VSE7153

Domy obydlené - bytové družstvo - bytové domy

VSE7154

Domy obydlené - bytové družstvo - ostatní budovy

VSE7161

Domy obydlené - spoluvlastnictví vlastníků bytů

VSE7162

Domy obydlené - spoluvlastnictví vlastníků bytů - rodinné domy

VSE7163

Domy obydlené - spoluvlastnictví vlastníků bytů - bytové domy

VSE7164

Domy obydlené - spoluvlastnictví vlastníků bytů - ostatní budovy

VSE7171

Domy obydlené - 1919 a dříve

VSE7172

Domy obydlené - 1919 a dříve - rodinné domy

VSE7173

Domy obydlené - 1919 a dříve - bytové domy

VSE7174

Domy obydlené - 1919 a dříve - ostatní budovy

VSE7181

Domy obydlené 1920-1970

VSE7182

Domy obydlené 1920-1970 - rodinné domy

VSE7183

Domy obydlené 1920-1970 - bytové domy

VSE7184

Domy obydlené 1920-1970 - ostatní budovy

VSE7191

Domy obydlené 1971-1980

VSE7192

Domy obydlené 1971-1980 - rodinné domy

VSE7193

Domy obydlené 1971-1980 - bytové domy

VSE7194

Domy obydlené 1971-1980 - ostatní budovy

VSE71101

Domy obydlené 1981-1990

VSE71102

Domy obydlené 1981-1990 - rodinné domy

VSE71103

Domy obydlené 1981-1990 - bytové domy

VSE71104

Domy obydlené 1981-1990 - ostatní budovy

VSE71111

Domy obydlené 1991-2000

VSE71112

Domy obydlené 1991-2000 - rodinné domy

VSE71113

Domy obydlené 1991-2000 - bytové domy

VSE71114

Domy obydlené 1991-2000 - ostatní budovy

VSE71121

Domy obydlené 2001-2011

VSE71122

Domy obydlené 2001-2011 - rodinné domy

VSE71123

Domy obydlené 2001-2011 - bytové domy

VSE71124

Domy obydlené 2001-2011 - ostatní budovy

VSE8111

Obydlené byty

VSE8112

Obydlené byty - rodinné domy

VSE8113

Obydlené byty - bytové domy

VSE8114

Obydlené byty- ostatní budovy

VSE8121

Obydlené byty - ve vlastním domě

VSE8122

Obydlené byty - ve vlastním domě - rodinné domy

VSE8123

Obydlené byty - ve vlastním domě - bytové domy

VSE8124

Obydlené byty - ve vlastním domě- ostatní budovy

VSE8131

Obydlené byty- v osobním vlastnictví

VSE8132

Obydlené byty- v osobním vlastnictví - rodinné domy

VSE8133

Obydlené byty- v osobním vlastnictví - bytové domy

VSE8134

Obydlené byty- v osobním vlastnictví- ostatní budovy

VSE8141

Obydlené byty - nájemní

VSE8142

Obydlené byty - nájemní - rodinné domy

VSE8143

Obydlené byty - nájemní - bytové domy

VSE8144

Obydlené byty - nájemní- ostatní budovy

VSE8151

Obydlené byty - družstevní

VSE8152

Obydlené byty - družstevní - rodinné domy

VSE8153

Obydlené byty - družstevní - bytové domy

VSE8154

Obydlené byty - družstevní- ostatní budovy

VSE8161

Obydlené byty - 1 obyt.místnost

VSE8162

Obydlené byty - 1 obyt.místnost - rodinné domy

VSE8163

Obydlené byty - 1 obyt.místnost - bytové domy

VSE8164

Obydlené byty - 1 obyt.místnost- ostatní budovy

VSE8171

Obydlené byty - 2 obyt.místností

VSE8172

Obydlené byty - 2 obyt.místností - rodinné domy

VSE8173

Obydlené byty - 2 obyt.místností - bytové domy

VSE8174

Obydlené byty - 2 obyt.místností- ostatní budovy

VSE8181

Obydlené byty - 3 obyt.místností

VSE8182

Obydlené byty - 3 obyt.místností - rodinné domy

VSE8183

Obydlené byty - 3 obyt.místností - bytové domy

VSE8184

Obydlené byty - 3 obyt.místností- ostatní budovy

VSE8191

Obydlené byty - 4 obyt.místností

VSE8192

Obydlené byty - 4 obyt.místností - rodinné domy

VSE8193

Obydlené byty - 4 obyt.místností - bytové domy

VSE8194

Obydlené byty - 4 obyt.místností- ostatní budovy

VSE81101

Obydlené byty - 5 a více obyt.místností

VSE81102

Obydlené byty - 5 a více obyt.místností - rodinné domy

VSE81103

Obydlené byty - 5 a více obyt.místností - bytové domy

VSE81104

Obydlené byty - 5 a více obyt.místností- ostatní budovy

 

Použité číselníky a referenční údaje:

Pro územní celky a vazby mezi nimi (např. příslušnost obce do okresu apod.) se využívá statistický metainformační systém (SMS-KLAS).

Pro tuto datovou sadu jsou relevantní následující číselníky a vazby, využijte platnost k rozhodnému okamžiku sčítání 26.3.2011.

Číselník obcí – kód číselníku ČSÚ 43

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=43&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník městských obvodů (částí) statutárních měst – kód číselníku ČSÚ 44

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=44&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník správních obvodů obcí s rozšířenou působností – kód číselníku ČSÚ 65

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=65&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník správních obvodů v hlavním městě Praze – kód číselníku ČSÚ 72

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=72&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník okresů – kód číselníku ČSÚ 101

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník VÚSC (krajů) – kód číselníku ČSÚ 100

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

 

Pro začlenění do dalších územních celků je možno využít publikovaných vazeb mezi číselníky, např.

Příslušnost obce do správního obvodu obcí s rozšířenou působností

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=65&typdat=1&cisvaz=43&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost obce do okresu

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=101&typdat=1&cisvaz=43_333&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost obce do kraje

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=1&cisvaz=43_1250&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost městského obvodu/části do obce

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=43&typdat=1&cisvaz=44&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost okresu do kraje

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=1&cisvaz=101_132&cisjaz=203&format=0

 

Příslušnost správního obvodu obce s rozšířenou působností do kraje

http://apl.czso.cz/iSMS/cisexp.jsp?kodcis=100&typdat=1&cisvaz=65_398&cisjaz=203&format=0