Za prací častěji cestují muži

 

Sčítání lidu, domů a bytů, které se uskutečňuje jednou za 10 let, přináší množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. K nim patří i informace o dojížďce za prací a do škol v podrobném územním členění. Dojížďka do zaměstnání i za vzděláním úzce souvisí se sídelní strukturou. Malé obce jsou tradičně zdrojem intenzivní vyjížďky, naopak pracovní příležitosti a školy se soustřeďují spíše ve větších obcích a městech.

Při sčítání v roce 2011 ve sčítacím formuláři uvedlo 120,7 tis. osob, že do zaměstnání dojíždí, ať už denně, jednou za týden či jinak často. Jen 42,3 tis. osob, tj. zhruba 35 % z nich má zaměstnání v obci obvyklého bydliště a cestuje tedy do zaměstnání v rámci obce. Tento podíl se výrazně liší v závislosti na velikosti obce. Zatímco v 11 obcích, převážně v okrese Kroměříž a Uherské Hradiště, ve kterých počet obyvatel nepřesáhl 300 osob, nikdo z obyvatel neuvedl, že dojíždí do zaměstnání v rámci obce, v krajském městě Zlíně to bylo 69,3 % z úhrnu vyjíždějících za prací. Více než 50 % podíl je i v dalších větších městech, a to Rožnov pod Radhoštěm, Bojkovice, Uherský Brod, Kroměříž, Vsetín a Valašské Meziříčí.

Mimo obec obvyklého pobytu dojíždí do zaměstnání 78 288 osob, což představuje 46,6 % z počtu zaměstnaných osob se zjištěným místem pracoviště. Více než dvě třetiny vyjíždí do jiné obce v rámci okresu a 14 % do obce patřící do jiného okresu Zlínského kraje. Jen o málo menší je podíl osob vyjíždějících za prací do jiného kraje, představuje 13,4 %. V absolutním vyjádření se jedná o 10,4 tis. osob a nabízí se, že v této hodnotě jsou nejvíce zastoupeny osoby, které vyjíždí do krajů sousedících se Zlínským regionem. To platí jen zčásti, po Jihomoravském a Olomouckém kraji směřuje třetí největší podíl do Hl. města Prahy a teprve pak následuje kraj Moravskoslezský.

Denně vyjíždí z obce 67,2 tis. osob, což představuje 85,8 % z úhrnu vyjíždějících. Nejčastěji, a to v 44 %, je doba vyjížďky 15 až 29 minut. Téměř 28 % dojíždí 30 až 59 minut a zhruba čtvrtina méně než 15 minut. Obyvatelé kraje jednoznačně preferují dojížďku vlastním autem, druhým nejčastějším dopravním prostředkem je autobus a následuje MHD.

Do obcí kraje dojíždí do zaměstnání 72 384 osob, tj. téměř o 6 tis. osob méně, než vyjíždí. Saldo dojížďky je tedy pasívní a stejně tomu je i v okresech kraje s výjimkou okresu Zlín, kde dojíždějících je o 4,5 tis. více než vyjíždějících za prací. Je to ovlivněno především postavením krajského města Zlína, do kterého přijíždí do zaměstnání zhruba 10,7 tis osob. Z jiných krajů přijíždí za prací do Zlínského regionu 6,8 tis. osob a v naprosté většině je to ze sousedních krajů. Přes 42 % z Moravskoslezského kraje, 32 % z kraje Olomouckého a téměř 19 % z Jihomoravského kraje.

Častěji za prací cestují muži než ženy, v úhrnu vyjíždějících tvoří 56,6 %, v dojíždějících pak 55,9 %. Z hlediska věkové struktury jsou nejvíce zastoupeny osoby ve věku 30 až 39 let, představují zhruba 30 % z úhrnu vyjíždějících a stejný podíl i z dojíždějících.

Do škol jezdí z místa obvyklého pobytu téměř 50,3 tis. žáků a studentů, z nich dvě třetiny za hranici obce. Převážná většina vyjížďky se realizuje v rámci kraje, do škol v jiných krajích nebo v zahraničí vyjíždí 36 %. Významným centrem dojížďky je sídlo Univerzity Tomáš Bati - Zlín. Nejen univerzita, ale i řada dalších škol je cílem dojížďky 6,7 tis. žáků a studentů.

Další podrobnější informace o dojížďce za prací a do škol   kraji a jeho okresech, a to nejen z pohledu velikosti dojížďkových proudů, ale také z hlediska jejich struktury podle použitých dopravních prostředků nebo času stráveného na cestě jsou k dispozici v publikacích ČSÚ Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Česká republika a Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Zlínský kraj.