V roce 2070 bude obyvatelů Zlínského kraje méně

 

Podle nově zpracované projekce obyvatelstva klesne v kraji během let 2019 až 2071 počet obyvatel o 124 tis. Průměrný věk obyvatel byl nejvyšší mezi kraji již na počátku projekčního období, přičemž toto prvenství by si měl kraj udržet po celou dobu projekce. Naděje dožití při narození se zvýší na 89,1 let u žen a 84,5 let u mužů.

S novou projekcí přichází Český statistický úřad po necelých šesti letech. Zpracování nové projekce pro kraje přitom navazuje na poslední projekci obyvatelstva (celé) České republiky vydanou ČSÚ v listopadu 2018, konkrétně na její střední variantu. Vzhledem k časovému odstupu od republikové projekce, která představovala výhled na období 2018–2100, je v případě krajů prahem projekce stav obyvatelstva a jeho demografická struktura k 1. 1. 2019 a prvním projektovaným je rok 2019. Projekce obyvatelstva v krajích je ukončena rokem 2070, ve srovnání s předchozí projekcí krajů o dvě desetiletí později, aby pokrývala období potenciálních největších změn věkového složení naší populace. Výsledky projekce je nutné chápat vždy podmíněně a interpretovat je ve vztahu k vstupním parametrům. Projekce obyvatel ukazuje na hypotetický vývoj počtu a věkového složení obyvatel kraje, který by byl výsledkem naplnění scénáře vývoje jednotlivých složek populačního vývoje. Hlavním předpokladem projekce byl další mírný nárůst průměrného věku matek při narození dítěte spojený se slabým růstem či stagnací plodnosti, pokles intenzity úmrtnosti a zachování kladného migračního salda.

Podle zpracované projekce počet obyvatel Zlínského kraje k 1. 1. 2071 zřejmě dosáhne 458 831, což je proti současnosti o 124 090 méně (o 21 %). Hlavním důvodem poklesu v tomto období bude ztráta obyvatel přirozenou měnou o 137 tis., což je třetí nejvyšší pokles mezi kraji. Dále pak bude pokles zapříčiněn vnitřním stěhováním (o 16 tis.). Početní nárůst bude pouze u zahraničního stěhování, které zvýší počet obyvatel o 29 tis. Významný populační růst by měly zažít pouze dva nyní nejpočetnější kraje. Ve Středočeském kraji podle projekce vzroste počet obyvatel do konce roku 2070 téměř o půl milionu na 1,86 milionu, což je o 36 %. Počet obyvatel Prahy by se měl zvýšit o 31 %, tedy o více než 410 tisíc na 1,72 milionu. Bydliště v těchto dvou krajích by tak mohla v budoucnu mít až jedna třetina obyvatel ČR. Mírně vyšší počet obyvatel než na počátku roku 2019 by mohl být v roce 2070 i v kraji Plzeňském (o 6 %) a Jihomoravském (o 2 %). Očekává se, že pokud se naplní očekávané parametry demografického vývoje, stane se Jihomoravský kraj třetím nejlidnatějším krajem ČR po Praze a Středočeském kraji již na začátku roku 2022 a předstihne tak dosud třetí Moravskoslezský kraj.

Graf 1 Počet obyvatel a přírůstek/úbytek obyvatel Zlínského kraje*)

Zdroj: Projekce obyvatelstva v krajích ČR - do roku 2070

Graf 1 Počet obyvatel a přírůstek/úbytek obyvatel Zlínského kraje

Graf 2 Přírůstek/úbytek obyvatel Zlínského kraje*)

Zdroj: Projekce obyvatelstva v krajích ČR - do roku 2070

Graf 2 Přírůstek/úbytek obyvatel Zlínského kraje

*) v roce 2019 reálná data

 

Dál bude pokračovat proces stárnutí populace, vzroste průměrný věk obyvatel, zvýší se i zastoupení seniorů. Ve Zlínském kraji byl průměrný věk nejvyšší ze všech krajů již na počátku projekčního období, přičemž toto prvenství by si měl po celou dobu projekce udržet. Na počátku roku 2071 bude průměrný věk celkem v kraji 48,7 let, u mužů 47,5 let a u žen 49,9 let. Průměrný věk by měl tedy vzrůst bezmála o 6 let (u mužů o 6,1 let a u žen o 5,2 let). Také podíl osob ve věku 65 let a více by měl být v rámci krajů cca od 30. let nejvyšší. Jejich podíl by měl vzrůst ze současných 20,3 % na 31,0 %. Podíl obyvatel v dětském věku poklesne z 15,1 % v roce 2019 na 13,1  % na počátku roku 2071. Zastoupení osob ve věku 15-64 let s 55,9 % v posledním projektovaném roce bude jedno z nejnižších v rámci krajů.

Ze zastoupení vybraných věkových skupin obyvatel lze konstruovat index stáří (počet obyvatel ve věku 65+ na 100 obyvatel ve věku 0–14) či index ekonomického zatížení (počet obyvatel ve věku 0–19 a 65+ na 100 obyvatel ve věku 20–64). Hodnota indexu stáří podle projekce udává, že na začátku roku 2071 by na 100 dětí ve věku 0 až 14 let mělo v kraji připadat 236,2 osob starších 65 let, v současnosti je hodnota indexu 134,8. Z pohledu indexu ekonomického zatížení by ve Zlínském kraji v roce 2071 mělo připadat 96,3 osob ve věku 0–19 a 65 a více let na 100 osob ve věkové skupině 20–64 let (druhá nejvyšší hodnota v rámci krajů). V současnosti je index na hodnotě 66,5.

Graf 3 Podíl základních věkových skupin obyvatel Zlínského kraje k 1.1. *)

Zdroj: Projekce obyvatelstva v krajích ČR - do roku 2070

Graf 3 Podíl základních věkových skupin obyvatel Zlínského kraje k 1.1.

Graf 4 Index stáří a index ekonomického zatížení obyvatel Zlínského kraje*)

Zdroj: Projekce obyvatelstva v krajích ČR - do roku 2070

Graf 4 Index stáří a index ekonomického zatížení obyvatel Zlínského kraje

*) v roce 2019 reálná data

 

Graf 5 Věkové složení obyvatelstva Zlínského kraje k 1.1.2019 *) a k 1.1.2071

Zdroj: Projekce obyvatelstva v krajích ČR - do roku 2070

Graf 5 Věkové složení obyvatelstva Zlínského kraje k 1.1.2019 a k 1.1.2071

*) v roce 2019 reálná data

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně

e -mail: infoservis-zl@czso.cz

tel.: 577 004 935

 

  • Zdroj informací:

Projekce obyvatel v krajích ČR - do roku 2070

 

  • V roce 2070 bude obyvatelů Zlínského kraje méně