Struktura mezd zaměstnanců v kraji v roce 2016

 

 

Podle výsledků strukturálního šetření mezd zaměstnanců dosáhla průměrná mzda pracovníka ve Zlínském kraji v roce 2016 celkem 26 246 Kč. Medián měsíční mzdy (mzda uprostřed mzdového rozdělení) činil 23 363 Kč.

 

Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí publikuje již několik let výsledky strukturální statistiky mezd zaměstnanců. Toto výběrové šetření se odlišuje od ostatních mzdových zjišťování, neboť jsou přímo sledovány mzdy jednotlivých zaměstnanců a nikoli celkové objemy mzdových prostředků na úrovni podniků či organizací. To je jedním z důvodů, proč se průměrná mzda z různých mzdových zjišťování od sebe liší. Od roku 2011 byli do šetření zahrnuti i dříve nesledovaní zaměstnanci z podniků s méně než 10 zaměstnanci a také zaměstnanci neziskových institucí a podnikatelů-fyzických osob.

Šetřením jsou podrobně zjišťovány všechny složky hrubého výdělku a také personální údaje o zaměstnanci (např. pohlaví, vzdělání, věk). Získává se tak detailní statistika, která slouží podrobným analýzám trhu práce a jeho vývoje zejména na úrovni celé České republiky. Výsledky za kraje se publikují v jednodušším třídění.

 

Průměrná hrubá měsíční mzda ve Zlínském kraji v roce 2016 dosáhla podle výsledků strukturálního šetření částky 26 246 Kč (29 317 Kč u mužů a 22 499 Kč u žen) a ve srovnání s ostatními kraji byla 3. nejnižší. Nižší mzdu měli pracovníci v Olomouckém a Karlovarském kraji. Rozdíl mezi nejnižší mzdou v Karlovarském kraji a Zlínskou byl 1 240 Kč. Naopak 11 685 Kč dělilo výši mzdy mezi Zlínskou a mzdou, kterou měli zaměstnanci v Hl. městě Praze.

Proti roku 2015 se průměrná měsíční mzda zvýšila o 1 692 Kč (o 1 816 Kč u mužů a o 1 625 Kč u žen). Mzdy mužů v kraji jsou dlouhodobě vyšší než mzdy žen, rozdíl mezi nimi se meziročně dále zvýšil. V roce 2015 byla průměrná mzda žen ve Zlínském kraji nižší o 6 627 Kč, v roce 2016 byl rozdíl již 6 818 Kč. V porovnání mezi kraji se mzda meziročně zvýšila ve všech krajích. Nejmenší zvýšení zjistili v Karlovarském kraji (o 887 Kč) a nejvyšší bylo zaznamenáno ve Zlínském kraji.

 

Průměrná mzda řídících pracovníků dosáhla téměř 50 tisíc Kč, naproti tomu mzda pomocných a nekvalifikovaných pracovníků činila pouze 16,4 tisíc Kč. Mzdy se ale zvýšily u všech kategorií zaměstnání.

 

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v roce 2016 podle krajů

Graf 1 Průměrná hrubá měsíční mzda a medián mezd v roce 2016 podle krajů

 

Výsledkem strukturálním šetření mezd není jen průměrná mzda, na kterou zpravidla nedosáhnou dvě třetiny zaměstnanců, ale také medián mzdyUkazuje mzdu zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení (právě stejný počet mezd je vyšších i nižších než medián) a vypovídá tak mnohem lépe o skutečné mzdové úrovni.

Medián mzdy ve Zlínském kraji v roce 2016 dosáhl částky 23 363 Kč (25 749 Kč u mužů a 20 363 Kč u žen). Rozdíl výše průměrné mzdy a mediánu mezd činil 2 883 Kč. Mezikrajské srovnání úrovně průměrné mzdy a mediánu mzdy je obsahem grafu 1. Medián mzdy ve Zlínském kraji byl mezi kraji 3. nejnižší.

Důležitým výsledkem strukturálního šetření mezd je jejich třídění podle zaměstnání. K tomu je používána Klasifikace zaměstnání ČSÚ, vypracovaná na podkladě mezinárodního standardu. V roce 2011 došlo k implementaci nové verze klasifikace zaměstnání ISCO-08 (v ČR rozšířená pětimístná verze CZ−ISCO). Údaje za Zlínský kraj ve srovnání s ostatními kraji za rok 2016 jsou obsahem tabulky 1. V pomyslném žebříčku jsou nejlépe umístěni vysoce kvalifikovaní nemanuální pracovníci (první 2 kategorie zařazení).

 

Tab. 1 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v krajích v roce 2016

Tab. 1 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v krajích v roce 2016

 

Nejvýraznější mzdová diference mezi kraji ČR v rámci jedné kategorie zaměstnání byla v roce 2016 u mezd řídících pracovníků. Zaměstnanci zařazení do této třídy v Hl. městě Praze pobírali měsíčně hrubou mzdu 81 616 Kč, zaměstnanci v Karlovarském kraji „pouze“ 44 714 Kč, tedy o téměř 37 tisíc Kč méně. Z barevného odlišení v tabulce 1 je patrné, že v Hl. m. Praze byly u 6 kategorií zaměstnání průměrné mzdy v čele pořadí krajů, naopak Karlovarský kraj byl u 3 kategorií na konci pořadí krajů.

 

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v roce 2016

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda podle kategorií zaměstnání v roce 2016

 

Shodně s ostatními kraji v ČR jsou ve Zlínském kraji nejvyšší mzdy u pracovníků v manažerských pozicích (49 492 Kč). U této kategorie zaměstnanců byl zaznamenán nejvyšší meziroční nárůst mzdy, a to o 10,7 %. A zároveň nejvyšší meziroční nárůst průměrné mzdy podle kategorie zaměstnání v absolutním vyjádření (o 4 796 Kč). Druhý nejvyšší nárůst mezd v relativním vyjádření byl zjištěn u specialistů (8,6 %).

Rozdíl výše mezd v kraji mezi nejlépe a nejhůře odměňovanými kategoriemi zaměstnání (řídící pracovníci vs. pomocní a nekvalifikovaní pracovníci) byl 33 077 Kč.

Struktura průměrné měsíční mzdy podle složek se mezi kraji nijak výrazně nelišila. Pokud ve Zlínském kraji dosáhla průměrná měsíční mzda částky 26 246 Kč, pak z ní na základní složku připadlo 67,7 %, prémie a odměny tvořily 16,3 %, náhrady mzdy 10,9 % a zbylých 5,2 % připadlo na příplatky za přesčas, pohotovost či ostatní příplatky.

Poznámka

Do hrubých mezd se ve strukturální statistice počítají všechny mzdy za práci včetně prémií, odměn a dalších platů, dále náhrady mzdy za neodpracovanou dobu (dovolenou, svátky, překážky v práci apod.) a odměny za pracovní pohotovost. Průměrná mzda zaměstnance je vypočtena poměřením s jeho placenou dobou, tedy počtem měsíců, za které mzdu či náhradu mzdy skutečně pobíral, odečtena je doba nemocí a dalších neplacených nepřítomností v práci za daný rok. Vypočtená průměrná hrubá měsíční mzda tak vypovídá o srovnatelných mzdových úrovních v různých zaměstnáních (pracovních místech) při zjištěném objemu placené doby.