Příjmy a životní podmínky domácností v kraji – 2015

 

Podle výsledků šetření Životních podmínek se hrubé peněžní příjmy domácností Zlínského kraje v přepočtu na osobu a rok zvýšily proti předchozímu roku o 1,2 % a činily 159,7 tis. Kč. U zjištěných hrubých peněžních příjmů byl největší podíl (59,8 %) tvořen ze závislé činnosti, dále pak 11,6 % z podnikání, 26,7 % činily sociální příjmy a 1,9 % připadly na ostatní příjmy.

 

Tab. 1 Složení domácností ve Zlínském kraji a roční příjmy*) na osobu

Tab. 1 Složení domácností ve Zlínském kraji a roční příjmy*) na osobu

 

Průměrný celkový čistý roční peněžní příjem domácnosti kraje v přepočtu na osobu se meziročně zvýšil na 144,7 tis. Kč a mezi kraji byl druhý nejnižší. Nižší čisté roční peněžní příjmy měly domácnosti v Moravskoslezském kraji a to o 3,0 %. Od celorepublikové hodnoty byly příjmy domácností Zlínského kraje o 11,3 % (tj. o 18,4 tis. Kč) nižší. Nejvíce domácností, a to téměř polovina, mělo měsíční příjem na osobu v rozmezí 10 až 15 tisíc Kč. Bylo zde ovšem 6,2 % domácností, které neměly vyšší příjem jak 6 000 Kč. Na druhé straně 1,4 % domácností, v nichž čistý měsíční příjem na osobu přesahoval 30 tisíc Kč.

Ze šetření taktéž vyplývá, že třetina domácností se skládá ze dvou osob. Jednočlennou domácnost tvoří 21,7 % domácností, což je nejméně mezi kraji ČR. Bezmála polovinu domácností tvoří úplné rodiny čisté a skoro 17 % úplné rodiny smíšené. Další početnou skupinou (14,1 %) jsou domácnosti s jednotlivcem, které tvoří ženy. V jedné pětině všech domácností je v čele rodiny osoba ve věku 55 – 64 let. Skoro polovina osob v čele domácnosti je vyučena nebo má nižší střední vzdělání a 10,9 % má základní či neukončené vzdělání. Jednu třetinu domácností tvoří důchodci bez pracujících členů. Bezmála 20 % domácností žije v manželství s trváním 36 let a více.

 

Tab. 2 Náklady na domácnost*) ve Zlínském kraji

Tab. 2 Náklady na domácnost*) ve Zlínském kraji

 

Nejvíce domácností v kraji (51,4 %) žije v rodinném domě a z nich 45,6 % ve vlastním. Necelá třetina domácností žije v bytě, který je v jejich vlastnictví, 6,9 % v družstevním a 11,9 % v pronajatém. Více jak 30 % domácností žije v bytě o velikosti 60 – 80 m2 a 33,15 m2 je průměrná plocha na osobu v kraji. Výdaje domácností na bydlení se změnily pouze minimálně a činily v průměru 5 240 Kč na domácnost a měsíc. Podíl z příjmů, které domácnosti vynaložily měsíčně na bydlení, se mírně zvýšil z 17,4 % v předchozím roce na 17,6 %. V nákladech na bydlení tvořily největší podíl náklady na elektřinu (27,6 %) a dále pak náklady za plyn z dálkového zdroje (23,4 %), nájemné (18,6 %), teplo a teplá voda (10,6 %), vodné a stočné (9,6 %), ostatní služby (5,3 %) a tuhá a tekutá paliva (5,0 %).

 

Graf 1 Vybrané měsíční náklady domácnosti na bydlení v Kč ve Zlínském kraji

Graf 1 Vybrané měsíční náklady domácnosti na bydlení v Kč ve Zlínském kraji

 

A jak vnímají své finanční možnosti samotné domácnosti? I tento jistě zajímavý pohled šetření přináší. Odcestovat na týdenní dovolenou mimo domov si nemohlo dovolit 37,0 % domácností, jíst obden maso 10,1 % a dostatečně vytápět byt 3,0 % domácností. Neočekávaný výdaj ve výši 9 700 Kč by nemohla zaplatit třetina domácností.

 

Tab. 3 Subjektivní názory domácností ve Zlínském kraji na vybrané problémy

Tab. 3 Subjektivní názory domácností ve Zlínském kraji na vybrané problémy

Dle zjišťovaných subjektivních názorů jen 6,8 % domácností vychází se svým příjmem snadno nebo velmi snadno. Různou míru obtíží uvádí 72,2 % domácností, což představuje po Plzeňském kraji druhý nejvyšší podíl mezi kraji. Přitom s obtížemi či velkými obtížemi vychází s rozpočtem 26,9 %, s menšími obtížemi 45,3 % domácností. Ve srovnání s ostatními kraji je ve Zlínském třetí nejnižší podíl domácností, pro které náklady na bydlení nepředstavují vůbec zátěž – 6,2 %.

 

Více informací naleznete:

Příjmy a životní podmínky domácností - 2015