Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v roce 2019

 

Počet obyvatel kraje se snižuje, v průběhu roku 2019 o 366 osob na 582 555. Již druhým rokem se více osob do kraje přistěhovalo, než vystěhovalo, ale pokračuje ubývání obyvatel přirozenou měnou. Ve srovnání s rokem 2018 se snížil počet živě narozených i zemřelých a více vzrostl počet přistěhovalých než vystěhovalých. Podíl dětí narozených mimo manželství se zvýšil na 43,4 %.

Na konci roku 2019 měl Zlínský kraj 582 555 obyvatel, z toho bylo 50,9 % žen. Proti roku 2018 klesl počet obyvatel o 366 osob. Tento úbytek byl způsoben přirozenou měnou, neboť počet zemřelých převyšoval počet živě narozených o 517 osob. Migrace vedla k nárůstu obyvatel, počet přistěhovalých byl vyšší než počet vystěhovalých o 151 osob.

V průběhu roku se živě narodilo 5 774 dětí, z toho 3 016 chlapců a 2 758 děvčat. Podíl chlapců představoval 52,2 %. Jako první dítě v pořadí se narodilo 2 737 dětí, jako druhé 2 178 a jako třetí a další v pořadí 859 dětí. Mimo manželství se narodilo 2 508 dětí, což je o 61 méně než v roce 2018. Protože se snížil i celkový počet živě narozených dětí, zvýšil se podíl dětí narozených mimo manželství na 43,4 %.

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

Ve většině krajů klesl podíl dětí narozených mimo manželství, ve Zlínském a dalších čtyřech krajích se podíl zvýšil. V roce 2019 se v kraji narodilo 2 508 dětí mimo manželství, což představuje 43,4 % z celkového počtu živě narozených dětí, zatímco v roce 2018 to bylo 42,3 %. Na republikové úrovni dosáhl podíl dětí narozených mimo manželství 48,2 %. Vyšší než 50% podíl byl zjištěn v 5 krajích, nejvyšší v Ústeckém kraji, a to 63,5 %. Naopak nejnižší podíl byl v Hl. m.  Praze, 40,3 %. Následoval Jihomoravský kraj s hodnotou 42,7 %. Ve Zlínském kraji byl podíl 43,3 % třetí nejnižší.

Celkový počet potratů dosáhl počtu 1 677. Umělých přerušení těhotenství bylo 805, tedy 48,0 % z celkového počtu potratů.

Graf 1 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji

Na úrovni republiky došlo k nárůstu počtu zemřelých o 0,5 %, ve Zlínském kraji byl nárůst mírně vyšší (0,7 %). Nejvyšší byl zjištěn v Jihomoravském kraji (o 2,9 %), nejvyšší pokles v Kraji Vysočina (6,4 %). Ve Zlínském kraji v roce 2019 zemřelo 6 291 osob, tedy o 0,7 % (o 47 osob) méně než v roce 2018. Z celkového počtu bylo 51,6 % mužů. Téměř třetina osob byla ve věku 80-89 let, více než 90 let mělo 13,7 % zemřelých.

V přepočtu na tis. obyvatel je hodnota ve Zlínském kraji v mezikrajském srovnání u zemřelých (10,8) sedmá nejvyšší, u živě narozených (9,9) spolu s Ústeckým krajem druhá nejnižší.

I v roce 2019 převyšoval počet zemřelých nad počtem narozených a pokračoval tak úbytek obyvatel přirozenou měnou, který se v kraji nepřetržitě projevuje od roku 2011. V uplynulém roce představoval 517 osob, v přepočtu na 1 tis. obyvatel je to -0,9.

V průběhu roku bylo uzavřeno 2 903 manželství, což je o 47 více než v roce 2018. Na tis. obyvatel kraje připadlo 5,0 sňatků. To byla mezi kraji druhá nejnižší hodnota (po Pardubickém kraji s hodnotou 4,9). V 82,5 % případů šlo o první sňatek ze strany ženicha, v 83,7 % ze strany nevěsty. Protogamní sňatky, kdy poprvé vstupují do manželství oba snoubenci, tvořily 74,9 % z celkového počtu sňatků.

V průběhu roku bylo rozvedeno 1 274 manželství. Jen v 37,1 % byla rozvedena bezdětná manželství. V 801 případech byly v manželství nezletilé děti. V přepočtu na 1 tisíc obyvatel bylo nejvíce rozvodů zjištěno v Libereckém kraji (2,7), nejméně v Kraji Vysočina (2,0). Ve Zlínském kraji to bylo 2,2.

Počet přistěhovalých v roce 2019 dosáhl 4 381 osob a vzrostl tak proti roku 2018 o 151 osob. Z ostatních krajů se přistěhovalo 2 820 osob, z ciziny 1 561 osob. V úhrnu přistěhovalých převažovali muži, tvořili 53,7 %. Ve srovnání s rokem 2018 klesl počet přistěhovalých z ČR o 1,2 %, u přistěhovalých z ciziny došlo k nárůstu o 13,5 %. Celkový počet přistěhovalých meziročně vzrostl o 3,6 %.

Tab. 2 Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v roce 2019

Počet vystěhovalých meziročně vzrostl o 125 osob, tedy o 3,0 % a dosáhl 4 230 osob. Do jiných krajů ČR se vystěhovalo 3 723 obyvatel, do ciziny 507 osob. Mezi vystěhovalými převládaly ženy, představovaly 51,4 %. Proti roku 2018 vzrostl počet vystěhovalých do jiných krajů ČR o 1,2 %, do ciziny o 18,7 %.

Podle státního občanství bylo mezi přistěhovalými z ciziny nejvíce osob z Ukrajiny (561), u vystěhovalých byli nejpočetnější vystěhovalí na Slovensko (175 osob).

Výsledkem stěhování v uplynulém roce byl přírůstek 151 osob a bylo to již druhým rokem kladné saldo migrace v uplynulém desetiletí.

Graf 2 Přírůstek obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v roce 2019

Přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán ve třech okresech kraje, nejvyšší byl v okrese Uherské Hradiště, a to 92 osob. Následovaly okresy Vsetín a Zlín s přírůstkem 66 a 30 osob. Pokles o 37 obyvatel byl zjištěn v okrese Kroměříž.

Přirozenou měnou ubylo obyvatelstvo ve všech okresech. V důsledku stěhování a přirozené měny se tak snížil stav obyvatelstva v okrese Kroměříž (o 229 osob), Uherské Hradiště (o 80 osob) a Zlín (o 59 osob). Ke zvýšení došlo pouze v okrese Vsetín, a to o 2 osoby.

Počet obyvatel Zlínského kraje se tedy v roce 2019 snížil o 336 osob, v přepočtu je to -0,6 osob na tis. obyvatel. Vyšší úbytky byly zjištěny jen v krajích Olomouckém, Karlovarském a Moravskoslezském.

Graf 3 Přírůstek obyvatel ve Zlínském kraji v letech 2000 až 2019

Počet obyvatel kraje klesá již jedenáctým rokem, roce 2019 představoval celkový úbytek 366 osob. Zatímco v letech 2011 až 2017 byl úbytek osob způsoben přirozenou měnou i stěhováním, v posledních dvou letech je důsledkem přirozené měny, neboť stěhováním obyvatel přibylo.

 

Kontakt:
K
rajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935

  • Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v roce 2019