Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. pololetí 2022

 

K 30. červnu 2022 bylo ve Zlínském kraji evidováno 571 960 obyvatel. Během 1. pololetí letošního roku tak počet obyvatel Zlínského kraje klesl podle předběžné statistické bilance o 472 osob. Úbytek populace způsobila převaha zemřelých nad živě narozenými. Oproti 1. pololetí roku 2021 zemřelo letos méně obyvatel, nižší byl i počet narozených dětí. Naopak sňatků meziročně výrazně přibylo.

 

Podle předběžných údajů ČSÚ žilo k 30. 6. 2022 ve Zlínském kraji 571 960 obyvatel. Z toho 281 443 mužů a 290 517 žen. Během prvních šesti měsíců letošního roku se počet obyvatel Zlínského kraje snížil o 472 osob. Zlínský kraj se tak zařadil mezi 7 krajů České republiky, ve kterých počet obyvatel v tomto období klesl. Největší úbytek zaznamenal Moravskoslezský kraj (-2 839 osob), následoval kraj Ústecký (-1 431 osob). Naopak největší přírůstek zaznamenal kraj Středočeský (+7 189 osob), následovaný Hlavním městem Prahou (+4 893 osob).

 

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2022

Tabulka 1: Počet obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2022

  

Pokles počtu obyvatel ve Zlínském kraji zapříčinil v 1. pololetí letošního roku přirozený úbytek (-785 osob), tj. početní převaha zemřelých nad živě narozenými. Tato převaha zemřelých byla charakteristická pro všechny kraje České republiky, kromě Hlavního města Prahy. Přirozený úbytek v rámci Zlínského kraje byl relativně nejvyšší v okrese Kroměříž (-3,7 osob v přepočtu na 1 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Vsetín (-2,1 osob v přepočtu na 1 000 obyvatel). V okrese Uherské Hradiště se jednalo o -3,6 osob a v okrese Zlín o -2,2 osoby v přepočtu na 1 000 obyvatel. V celém Zlínském kraji přirozenou měnou ubylo 2,8 osob z 1 000 obyvatel středního stavu, což bylo méně než v 1. pololetí roku předcházejícího (-3,7 osob).

 

Přírůstek stěhováním, tj. početní převaha přistěhovalých nad vystěhovalými, charakterizoval téměř všechny kraje ČR. Výjimkou byly pouze kraje Moravskoslezský a Ústecký. Ve Zlínském kraji se stav populace stěhováním zvýšil o 313 osob.

 

Nejlidnatějším okresem Zlínského kraje zůstává Zlín (188 872 obyvatel), ve kterém k 30. 6. 2022 žila téměř třetina veškeré krajské populace. Následovaly okresy Vsetín (140 079 obyvatel) a Uherské Hradiště (139 660 obyvatel). Nejméně lidnatým byl Kroměříž (103 349 obyvatel). Přirozený úbytek ve všech okresech Zlínského kraje doprovázel v 1. pololetí 2022 přírůstek obyvatel stěhováním. I přes kladné saldo stěhování zaznamenaly všechny okresy Zlínského kraje celkový úbytek obyvatelstva.

 

Tab. 2  Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2022

Tabulka 2:  Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2022

 

Ve Zlínském kraji se během prvních šesti měsíců letošního roku živě narodilo 2 626 dětí, tj. o 13,7 % méně než ve stejném období loňského roku. V rámci kraje se nejvíce dětí narodilo v nejlidnatějším okrese Zlín (33,3 %). V relativním vyjádření bylo nejvíce živě narozených dětí v okrese Vsetín (9,9 na 1 000 obyvatel), naopak nejméně v okrese Kroměříž (8,7 na 1 000 obyvatel). V celém kraji pak připadlo na 1 000 obyvatel 9,3 živě narozených dětí.

V mezikrajském srovnání obsadil Zlínský kraj z hlediska tohoto ukazatele pomyslnou 8. příčku. Z 2 626 živě narozených bylo 1 353 chlapců (51,5 %) a 1 273 dívek (48,5 %). Nejvíce dětí bylo prvorozených (1 176) a druhorozených (1 048). Ve třetím a dalším pořadí se narodilo 402 dětí. Nejvíce prvorozenců (413) i druhorozenců (341) zaznamenal okres Zlín. V rámci Zlínského kraje byl počet dětí narozených v manželství (1 494) vyšší než počet dětí narozených mimo manželství (1 132).

 

V průběhu 1. pololetí 2022 zemřelo ve Zlínském kraji 3 411 obyvatel, tj. o 16,5 % méně než v 1. pololetí 2021. V relativním vyjádření zemřelo v 1. pololetí letošního roku z 1 000 obyvatel 12,0 osob. Tato hodnota byla nad republikovým průměrem (11,4 osob) a 5. nejvyšší v mezikrajském srovnání. Nejvyšší úmrtnost v relativním vyjádření evidoval Moravskoslezský kraj (12,8 osob).

V rámci Zlínského kraje měl nejvyšší úmrtnost okres Uherské Hradiště (12,5 osob). Následovaly okresy Kroměříž (12,4 osob), Vsetín (12,0 osob) a Zlín (11,5 osob). V celkovém úhrnu zemřelo 1 783 mužů a 1 628 žen. Ve věku 80 a více let, bez rozlišení na muže a ženy, se jednalo o 49,5 % všech zemřelých. Do věku 1 roku zemřelo 8 dětí, z toho 5 dětí do 28 dnů po svém narození.

 

Graf 1  Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v letech 2018 až 2022 (k 30. 6.)

Graf 1:  Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v letech 2018 až 2022

 

Sňatků ve Zlínském kraji se od ledna do června letošního roku uzavřelo 1 121, tj. o 226 více než v 1. pololetí roku minulého. V relativním přepočtu se letos jednalo o 4,0 svatby na 1 000 obyvatel. V rámci kraje byla nejvyšší sňatečnost v okrese Kroměříž (4,4 svatby na 1 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Zlín (3,7 svateb). V okresech Vsetín i Uherské Hradiště se jednalo o 3,9 svateb na 1 000 obyvatel.

 

Během stejného období letošního roku se rozvedlo 483 manželství, tedy o 81 méně než ve stejného období roku 2021. V relativním přepočtu se letos jednalo o 1,7 rozvodů na 1 000 obyvatel. V rámci kraje byla nejvyšší rozvodovost zaznamenána v okrese Kroměříž (2,1 na 1 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Uherské Hradiště (1,4 na 1 000 obyvatel).

 

V průběhu 1. pololetí 2022 se do Zlínského kraje přistěhovalo a úředně přihlásilo 1 707 osob z jiných krajů ČR a 930 osob z ciziny, tj. celkem 2 637 nových obyvatel (9,3 osob na 1 000 obyvatel). Mezi přistěhovalými převažovali muži (54,6 %). Nejvíce obyvatel, bez rozlišení na muže a ženy, se přistěhovalo do okresu Zlín (1 166 osob), nejméně pak do okresu Kroměříž (748 osob). Z relativního pohledu byl počet přistěhovalých nejvyšší v okrese Kroměříž (14,6 osob na 1 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Uherské Hradiště (11,1 osob na 1 000 obyvatel). V rámci Zlínského kraje změnilo obec svého trvalého bydliště 4 149 obyvatel.

  

Graf 2  Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2022
(relativní údaje)

 Graf 2: Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2022

 

Ze Zlínského kraje se během 1. pololetí 2022 vystěhovalo a úředně odhlásilo 2 324 osob (8,2 osob na 1 000 obyvatel). Celkem 1 986 obyvatel našlo nový domov v jiném kraji České republiky a 338 osob se odstěhovalo do zahraničí. Z uvedeného vyplývá, že zatímco v mezikrajském stěhování vykázal Zlínský kraj zápornou bilanci (-279 osob), s cizinou bylo jeho migrační saldo kladné (592 osob). Početně se nejvíce obyvatel vystěhovalo z okresu Zlín (1 076 osob) a nejméně z okresu Kroměříž (653 osob). Relativně nejvíce vystěhovalých vykázal okres Kroměříž, kde z 1 000 obyvatel odešlo v průměru 12,7 osob. Naopak relativně nejméně vystěhovalých zaznamenal okres Uherské Hradiště (10,0 osob na 1 000 obyvatel).

 

Poznámky:

Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. V počtu a pohybu obyvatel nejsou zahrnuty osoby s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s válkou na Ukrajině. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně. Veškeré údaje za rok 2022 jsou předběžné navazují na výsledky sčítání obyvatel, domů a bytů k 26. 3. 2021.

 

  

Více informací na:

Stav a pohyb obyvatelstva v ČR

 

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Kazdová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 577 004 963
E-mail: 
monika.kazdova@czso.cz

 

 

  • Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. pololetí 2022
  • Počet obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2022
  • Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2022