Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2022

 

V 1. čtvrtletí letošního roku klesl počet obyvatel Zlínského kraje o 342 osob. K 31. březnu 2022 tak Zlínský kraj evidoval 572 090 obyvatel. Úbytek populace způsobila v úvodním čtvrtletí letošního roku zřetelná převaha zemřelých nad živě narozenými (o 587 osob). Počet přistěhovalých převýšil počet vystěhovalých (o 245 osob). Obecně nižší každoroční zájem o svatby v prvních měsících roku byl letos ovlivněn „magickým“ datem 22. 2. 2022, kdy byla uzavřena téměř třetina sňatků.

 

Podle předběžných údajů ČSÚ žilo k 31. 3. 2022 ve Zlínském kraji 572 090 obyvatel. Z toho 281 521 mužů a 290 569 žen. Během ledna, února a března letošního roku se počet obyvatel Zlínského kraje snížil o 342 osob. Zlínský kraj se tak zařadil mezi 8 krajů České republiky, ve kterých počet obyvatel v tomto období klesl. Největší úbytek zaznamenal Moravskoslezský kraj (-1 796 osob), následoval kraj Ústecký (-1 021 osob). Naproti tomu největší přírůstek zaznamenal kraj Středočeský (+3 499 osob), následovaný Hlavním městem Prahou (+2 556 osob).

 

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022

Tabulka 1: Počet obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022

 

Pokles počtu obyvatel ve Zlínském kraji zapříčinil v 1. čtvrtletí 2022 přirozený úbytek (-587 osob), tj. početní převaha zemřelých nad živě narozenými. Tato převaha zemřelých charakterizovala všechny kraje České republiky. V rámci Zlínského kraje byl přirozený úbytek relativně nejvyšší v okrese Kroměříž (-6,0 osob v přepočtu na 1 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Zlín (-3,0 osob v přepočtu na 1 000 obyvatel). V okrese Uherské Hradiště se jednalo o -4,9 osob a v okrese Vsetín o -3,6 osob v přepočtu na 1 000 obyvatel. V celém Zlínském kraji ubyly přirozenou měnou 4,2 osoby z 1 000 obyvatel středního stavu, což bylo méně než v 1. čtvrtletí 2021 (-5,3 osob).

 

Přírůstek stěhováním, tj. početní převaha přistěhovalých nad vystěhovalými, charakterizoval téměř všechny kraje ČR. Výjimkou byly pouze kraje Moravskoslezský a Ústecký. Ve Zlínském kraji se stav populace stěhováním zvýšil o 245 osob.

 

Nejlidnatějším okresem Zlínského kraje zůstává Zlín (188 917 obyvatel k 31. 3. 2022), ve kterém žila téměř třetina veškeré krajské populace. Následovaly okresy Vsetín (140 090 obyvatel) a Uherské Hradiště (139 698 obyvatel). Nejméně lidnatým okresem v kraji byl Kroměříž (103 385 obyvatel). Ve všech okresech Zlínského kraje byl v 1. čtvrtletí 2022 přirozený úbytek doprovázen přírůstkem obyvatel stěhováním. I přes kladné saldo stěhování byl však evidován celkový úbytek obyvatelstva.

  

Tab. 2  Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022

Tabulka 2:  Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022

 

Během prvních tří měsíců letošního roku se v kraji živě narodilo 1 291 dětí, tj. o 16,7 % méně než ve stejném období loňského roku. V rámci kraje se narodilo nejvíce dětí v nejlidnatějším okrese Zlín (33,5 %). V relativním vyjádření bylo nejvíce živě narozených dětí v okrese Vsetín (9,7 na 1 000 obyvatel) a naopak nejméně v okrese Kroměříž (8,3 na 1 000 obyvatel). V celém kraji pak připadlo na 1 000 obyvatel 9,1 živě narozených dětí. V mezikrajském srovnání obsadil Zlínský kraj z hlediska tohoto ukazatele pomyslnou 7. příčku. Z 1 291 živě narozených bylo 662 chlapců (51,3 %) a 629 dívek (48,7 %). Nejvíce dětí bylo prvorozených (556) a druhorozených (522). Ve třetím a dalším pořadí se narodilo 213 dětí. Nejvíce prvorozenců (192) i druhorozenců (177) zaznamenal okres Zlín. V rámci Zlínského kraje byl počet dětí narozených v manželství (736) vyšší než počet dětí narozených mimo manželství (555).

 

V průběhu 1. čtvrtletí 2022 zemřelo ve Zlínském kraji 1 878 obyvatel, tj. o 18,4 % méně než v 1. čtvrtletí 2021. V relativním vyjádření tak v 1. čtvrtletí letošního roku zemřelo z 1 000 obyvatel 13,3 osob. Tato hodnota byla nad republikovým průměrem (12,3 osob) a 2. nejvyšší v mezikrajském srovnání. Vyšší úmrtnost v relativním vyjádření byla již jen v Moravskoslezském kraji (14,0 osob). V rámci Zlínského kraje byla nejvyšší úmrtnost v okrese Kroměříž (14,4 osob). Následovaly okresy Uherské Hradiště (14,0 osob), Vsetín (13,3 osob) a Zlín (12,3 osob). V celkovém úhrnu zemřelo 970 mužů a 908 žen. Ve věku 80 a více let bylo 50,6 % zemřelých. Do věku 1 roku zemřelo 5 dětí, z toho 3 děti do 28 dnů po svém narození.

 

Graf 1  Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v letech 2018 až 2022 (k 31. 3.)

Graf 1: Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v letech 2018 až 2022 (k 31. 3.)

Od ledna do března letošního roku se ve Zlínském kraji uzavřelo 211 sňatků, tj. o 54 více než v 1. čtvrtletí 2021. V relativním přepočtu se letos jednalo o 1,5 svatby na 1 000 obyvatel. Sňatečnost byla pozitivně ovlivněna „magickým“ datem 22. 2. 2022, kdy ve Zlínském kraji (podle trvalého pobytu ženicha) byla v tento den uzavřena téměř třetina manželství (66). V celé České republice bylo v tento den uzavřeno 1 080 sňatků. Jednalo se tedy o více než čtvrtinu sňatků uzavřených v 1. čtvrtletí letošního roku. V rámci kraje byla v daném čtvrtletí nejvyšší sňatečnost v okrese Kroměříž (1,8 svateb na 1 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Zlín (1,2 svatby). V okrese Vsetín se jednalo o 1,6 svateb a v okrese Uherské Hradiště o 1,5 svateb na 1 000 obyvatel.

 

Do Zlínského kraje se v průběhu 1. čtvrtletí 2022 přistěhovalo a úředně přihlásilo 830 osob z jiných krajů ČR a 574 osob z ciziny, tj. celkem 1 404 nových obyvatel (9,9 osob na 1 000 obyvatel). Mezi přistěhovalými převažovali muži (56,8 %). Nejvíce obyvatel se přistěhovalo do okresu Zlín (627 osob), nejméně pak do okresu Uherské Hradiště (380 osob). Z relativního pohledu byl počet přistěhovalých nejvyšší v okrese Kroměříž (16,0 osob na 1 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Uherské Hradiště (11,0 osob na 1 000 obyvatel). Obec svého trvalého bydliště v rámci Zlínského kraje změnilo od ledna do března letošního roku celkem 2 170 obyvatel.

  

Graf 2  Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022
(relativní údaje)

 Graf 2: Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022

Ze Zlínského kraje se během 1. čtvrtletí 2022 vystěhovalo a úředně odhlásilo 1 159 osob (8,2 osob na 1 000 obyvatel). Celkem 955 obyvatel našlo nový domov v jiném kraji ČR a 204 osob se odstěhovalo do zahraničí. Z uvedeného vyplývá, že zatímco v mezikrajském stěhování vykázal Zlínský kraj zápornou bilanci (-125 osob), s cizinou bylo jeho migrační saldo kladné (370 osob). Početně nejvíce obyvatel se vystěhovalo z okresu Zlín (558 osob) a nejméně z okresu Kroměříž (315 osob). Relativně nejvíce vystěhovalých vykázal okres Kroměříž, kde z 1 000 obyvatel odešlo v průměru 12,4 osob. Naopak relativně nejméně vystěhovalých zaznamenal okres Uherské Hradiště (9,9 osob na 1 000 obyvatel).

 

 

Poznámky:
Informace o rozvodech za 1. čtvrtletí 2022 nejsou obsaženy z důvodu významné neúplnosti dat poskytnutých MSp ČR.

Do počtu obyvatel nejsou započteni uprchlíci u Ukrajiny s uděleným pobytovým oprávněním.

 

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Kazdová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 577 004 963
E-mail: 
monika.kazdova@czso.cz

 

 

  • Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2022
  • Počet obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022
  • Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022