Počet obyvatel Zlínského kraje se snižuje

 

Počet obyvatel kraje v průběhu roku 2017 klesl o 642 osob na 583 056. Na úbytku se podílela 52,5 % migrace a 47,5 % přirozená měna. Ve srovnání s rokem 2016 bylo loni více živě narozených i zemřelých a přibylo také sňatků a rozvodů. Počet zemřelých převýšil počet živě narozených dětí o 305 osob, počet vystěhovalých byl vyšší o 337 osob než počet přistěhovalých. Zvýšil se podíl dětí narozených mimo manželství na 43,0 %.

Na konci roku 2017 měl Zlínský kraj 583 056 obyvatel, z toho bylo 51,0 % žen. Proti roku 2016 klesl počet obyvatel o 642 osob. Pokračovalo tak snižování počtu obyvatel, které se projevuje nepřetržitě od roku 2009 a je způsobeno migrací a s výjimkou roku 2010 i úbytkem obyvatel přirozenou měnou.

 

Graf 1 Přírůstek obyvatel ve Zlínském kraji v letech 2007 až 2017

Graf 1 Přírůstek obyvatel ve Zlínském kraji v letech 2007 až 2017

 

Počet živě narozených dětí proti roku 2016 vzrostl o 221 osob. V průběhu roku se živě narodilo 6 084 dětí, tedy o 3,8 % více než v roce 2016. Z celkového počtu bylo 3 105 chlapců a 2 979 dívek. Podíl chlapců tak proti roku 2016 mírně klesl na 51,0 %. Jako první dítě v pořadí se narodilo 2 955 dětí, jako druhé 2 196 a jako třetí a další v pořadí 933 dětí. Proti roku 2016 se nejvíce zvýšil počet dětí, které se narodily jako třetí a další v pořadí (o 112), ale vzrostl i počet prvorozených (o 44) a druhorozených (o 65).

 

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

 

Stejně jako ve většině krajů, i ve Zlínském se zvýšil počet dětí narozených mimo manželství. Dosáhl výše 2 615, což představuje 43,0 % z celkového počtu živě narozených dětí, zatímco v roce 2016 to bylo 41,8 %. Na republikové úrovni představuje podíl dětí narozených mimo manželství 49,0 %. Vyšší než 50 % byl zjištěn v 8 krajích, nejvyšší v Ústeckém kraji, a to 64,5 %. Ve Zlínském kraji podíl jen mírně převyšuje minimální hodnotu mezi kraji, která byla zjištěna v Hl. městě Praze (41,3 %).

 

Graf 2 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji

Graf 2 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji

Celkový počet potratů se meziročně snížil o 1,0 % na 1 781. Umělých přerušení těhotenství bylo 899, tedy 50,5 % z celkového počtu potratů.

Meziroční nárůst počtu zemřelých se projevil ve všech krajích, ve Zlínském byl nárůst čtvrtý nejnižší, představoval 3,1 %, naopak nejvýraznější nárůst byl zjištěn v Karlovarském kraji (7,5 %). V kraji zemřelo 6 389 osob, z toho 3 174 mužů. Ve srovnání s předcházejícím rokem se počet zemřelých zvýšil o 195 osob. Rozdílný byl vývoj z hlediska pohlaví. U mužů klesly počty úmrtí o 10, u žen došlo k nárůstu o 205 případů. Meziročně se tak zvýšil podíl žen v celkovém počtu zemřelých na 50,3 %.

V přepočtu na 1000 obyvatel jsou hodnoty ve Zlínském kraji v mezikrajském srovnání u zemřelých (11,0) páté nejvyšší, u živě narozených (10,4) deváté nejvyšší.

I v roce 2017 převyšoval počet zemřelých nad počtem narozených a pokračoval tak úbytek obyvatel přirozenou měnou, který se v kraji nepřetržitě projevuje od roku 2011. V uplynulém roce představoval 305 osob a byl nejnižší v období let 2011 až 2017.

Rok 2017 přinesl v řadě již čtvrtý meziroční růst počtu uzavřených manželství. V průběhu roku bylo uzavřeno 2 940 manželství, což je o 138 více než v roce 2016. V 80,8 % případů šlo o první sňatek ze strany ženicha, v 83,2 % ze strany nevěsty. Protogamní sňatky, kdy poprvé vstupují do manželství oba snoubenci, tvořily 73,7 % z celkového počtu sňatků.

Počet rozvodů vzrostl proti roku 2016 o 18 případů na 1 246. Jen v 40,6 % byla rozvedena bezdětná manželství. V 740 případech byly v manželství nezletilé děti. Ve srovnání s ostatními kraji je 2,1 rozvodů na 1000 obyvatel v kraji nejnižší hodnota mezi kraji. Naopak nejvyšší byla zjištěna ve Středočeském kraji, a to 2,8.

Počet přistěhovalých roste od roku 2012, v roce 2017 dosáhl 3 736 osob. Z ostatních krajů se přistěhovalo 2 824 osob, z ciziny 912 osob. Ve srovnání s předcházejícím rokem klesl počet přistěhovalých z ČR o 3,5 %, u přistěhovalých z ciziny došlo k nárůstu o 29,9 %. Celkový počet přistěhovalých meziročně vzrostl o 3,0 %, v absolutním vyjádření o 109 osob.

 

Tab. 2 Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v roce 2017

Tab. 2 Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v roce 2017

 

Počet vystěhovalých meziročně klesl o 201 osob, tedy o 4,7 % a dosáhl 4 073 osob. Do jiných krajů ČR se vystěhovalo 3 688 osob, do ciziny 385 osob. Proti roku 2016 klesl počet vystěhovalých do jiných krajů ČR o 4,2 %, do ciziny o 9,4 %.

Podle státního občanství bylo mezi přistěhovalými z ciziny nejvíce osob z Ukrajiny (210) a ze Slovenska (197) osob. U vystěhovalých byli nejpočetnější vystěhovalí na Slovensko (88 osob).

Výsledkem stěhování v uplynulém roce byl úbytek obyvatel o 337 osob a bylo to již 9. záporné roční migrační saldo v řadě.

Úbytek obyvatel stěhováním byl zaznamenán ve všech okresech kraje, nejvyšší byl v okrese Kroměříž, kde dosáhl 153 osob. Také úbytek obyvatel přirozenou měnou byl nejvyšší v okrese Kroměříž, představoval 216 osob. Naopak nejmenší byl v okrese Uherské Hradiště (4 osoby). Celkový úbytek obyvatel v okrese kraje se pohyboval od 64 osob (okres Zlín) po 369 osob (okres Kroměříž).

 

Graf 3 Přírůstek obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v roce 2017

Graf 3 Přírůstek obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v roce 2017

Počet obyvatel Zlínského kraje se tedy v roce 2017 snížil o 642 osob, z toho bylo 78 mužů a 564 žen. V přepočtu je to 1,1 osob na tis. obyvatel. Vyšší úbytky byly zjištěny jen v krajích Olomouckém, Moravskoslezském a Karlovarském.

  

Graf 4 Přírůstek obyvatel podle krajů v roce 2017

 

Graf 4 Přírůstek obyvatel podle krajů v roce 2017

 

 Více informací na:

Stav a pohyb obyvatelstva v ČR v roce 2017