Organizační struktura podnikatelské sféry ve Zlínském kraji na konci roku 2011

 

Na konci roku 2011 bylo v kraji podchyceno ve statistickém Registru ekonomických subjektů (RES), kde jsou evidována všechna vydaná Identifikační čísla organizací, 136 725 subjektů. Meziročně se tak jejich počet zvýšil o 2 351 subjektů (tj. o 1,7 %).

Z hlediska právní formy připadal největší počet na fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku (právní forma 101, 105 a 107), a to více jak 110 tis. subjektů , tj. 80,8 % z celkového počtu. Z nich bylo přes 102,5 tisíce živnostníků (92,8 %), téměř 6 tisíc osob ve svobodném povolání (5,4 %) a bezmála 2 tis. zemědělských podnikatelů (1,8 %). Dále v registru bylo zapsáno více jak 12,6 tisíc společností s ručením omezeným (9,2 % z celkového počtu subjektů v kraji), 772 akciových společností (0,6 %), 291 družstev (0,2 %), 10 státních podniků (0,01 %), 1 881 zahraničních osob (1,4 %) a 2 543 společenství vlastníků jednotek (1,9 %).
K nejvýraznější meziroční změně v absolutních hodnotách došlo u právních forem fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku. A to především u fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku podnikajících podle živnostenského zákona, jejichž počet se zvýšil proti předchozímu srovnatelnému období o 1 043 osob (o 1,0 %), u právní formy zemědělský podnikatel, ve které se jejich počet zvýšil o 86 subjektů (o 4,5 %), u fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku podnikajících podle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství, kde došlo k meziročnímu nárůstu o 677 osob (o 12,8 %). Změny nastaly i u právní formy společnosti s ručením omezeným, kde byl zaznamenán nárůst o 275 subjektů (o 2,2 %), u formy společností vlastníků jednotek, jejichž počet meziročně vzrostl o 127 (o 5,3 %), u právní formy zahraniční osoba, ve které meziročně ubylo 13 osob (o 0,7 %) a u sdružení došlo k nárůstu o 184 subjektů (o 5,4 %). Meziroční změny u ostatních právních forem byly méně výrazné. Nejvyšší procentuální meziroční nárůst byl zaznamenán u právní formy evropská společnost, u které došlo ke zvýšení o 133,3 %, a to ze 6 subjektů v roce 2010 na 14 na konci sledovaného roku.

Graf 1 Subjekty se sídlem ve Zlínském kraji podle právní formy (PF) k 31. 12. 2011 v %
Graf 1: Subjekty se sídlem ve Zlínském kraji podle právní formy (PF) k 31. 12. 2011 v %


Z hlediska třídění podle odvětví převažující činnosti CZ-NACE nedošlo ani v tomto hodnoceném období 2011 proti předchozím rokům k žádným výraznějším změnám. Stejně jako v předchozím roce se nejvíce podnikatelských subjektů zabývalo stavebnictvím (12,8 % ze všech registrovaných subjektů se sídlem ve Zlínském kraji v RES), velkoobchodem (10,8 %), maloobchodem kromě motorových vozidel a opravami (10,0 %), a také zemědělstvím, lesnictvím a rybolovem (4,2 %). Z podniků zpracovatelského průmyslu se stejně jako v předchozím roce nejvíce subjektů zabývalo výrobou kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení (4,9 % ze všech registrovaných subjektů ve Zlínském kraji), zpracováním dřeva, výrobou dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku (2,5 %), výrobou oděvů (1,4 %), výrobou nábytku (1,3 %) a výrobou elektrických zařízení (1,2 %).
Nejvýraznější meziroční změny byly zaznamenány u skupiny činností Velkoobchodu, maloobchodu; opravy a údržba motorových vozidel. V této skupině meziročně ubylo 1 142 subjektů (3,5 %). V podskupině Velkoobchod, maloobchod a opravy motor. vozidel a ve Velkoobchodu, kromě motorových vozidel sice subjektů přibylo, ale tento počet nevyrovnal propad počtu subjektů v podskupině Maloobchod, kromě motorových vozidel (úbytek o 1 627 subjektů, tj. o 10,7 %). Ve skupině stavebnictví vzrostl počet subjektů o 305, tj. o 1,8 % a v Peněžnictví a pojišťovnictví se počet zvýšil o 862 jednotek, tj. o 43,9 %. Nelze přehlédnout zvýšení počtu jednotek o 253 (o 4,6 %) ve skupině Zemědělství, lesnictví a rybolov. Zde nárůst počtu jednotek zabývající se rostlinnou a živočišnou výrobou značně převýšil úbytek jednotek s lesnickou činností a rybolovem. Ve skupině Ostatních činností se počet subjektů zvýšil o 554 (o 5,9 %). Zde se zvýšil počet jednotek ve všech činnostních podskupinách, nejvíce v Opravách PC a výrobků pro osobní spotřebu a převážně pro domácnosti (o 244 jednotek, tj. o 18,8 %). Ve skupině zpracovatelského průmyslu v podstatě k žádné změně nedošlo (pokles počtu subjektů o 0,1 %). V jednotlivých podskupinách ale byly změny daleko výraznější. Zvýšil se počet jednotek s Výrobou kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení (o 144, tj. o 2,2 %) a s Výrobou nábytku (o 303 jednotek, tj. o 20,9 %). K největšímu poklesu došlo u činností Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku (o 339, t. o 8,9 %) a ve Výrobě elektrických zařízení (o 211 jednotek, tj. o 11,5 %).

Graf 2 Subjekty ve Zlínském kraji podle činnostních skupin CZ-NACE k 31. 12. 2011 v %
Graf 2: Subjekty se sídlem ve Zlínském kraji podle činnostních skupin CZ-NACE k 31. 12. 2011 v %

Z hlediska kategorie počtu zaměstnanců bylo na konci roku 2011 celkem 55,3 % subjektů zapsaných v RES, které tento údaj nespecifikovalo. Celkem 34,0 % subjektů uvádělo, že zaměstnance nemá. Do kategorie 1-5 zaměstnanců se zařadilo 7,2 % subjektů a počet 6-9 zaměstnanců stejně jako u skupiny s 10  19 zaměstnanci uvedlo 1,1 % z celkového počtu subjektů zapsaných v RES.
Proti stavu před rokem se nejvíce změnil podíl u kategorie subjektů, které údaj o počtu svých zaměstnanců nespecifikoval. Jejich počet meziročně vzrostl o 1 761 subjektů (o 2,4 %). K výraznějším změnám došlo i u skupiny subjektů bez zaměstnanců. U této skupiny došlo ke zvýšení o 776 (o 1,7 %). Ke změnám došlo i u skupin subjektů s 20  až 24 zaměstnanci (meziroční úbytek o 40, tj. o 10,8 %), s 6 až 9 zaměstnanci (pokles o 88, tj. o 5,4 %) a s 10 až 19 zaměstnanci (snížení o 18 subjektů, tj. o 1,1 %). Ve skupině subjektů s 25 až 49 zaměstnanci jejich počet vzrostl o 16 organizací, tj. o 2,3 %. K méně výrazné změně došlo u skupiny subjektů s 200 až 249 zaměstnanci (meziroční nárůst o 4 jednotky, tj. o 11,4 %). U skupiny subjektů s 500 až 999 zaměstnanci naopak došlo ke snížení jejich počtu, a to o 6 jednotek (o 19,4 %). V ostatních velikostních skupinách k výraznějším změnám v počtu podnikatelských subjektů nedošlo.

Graf 3 Subjekty ve Zlínském kraji podle skupin počtu zaměstnanců
Graf 3: Subjekty ve Zlínském kraji podle skupin počtu zaměstnanců


Více informací naleznete na našich internetových stránkách:
/csu/czso/rocenky_souhrn
/csu/czso/statisticke_rocenky_ceske_republiky
/csu/czso/1-ep-1
/csu/czso/statisticka-rocenka-zlinskeho-kraje-2011-jgsa5gd2gc
/csu/czso/statisticky-bulletin-zlinsky-kraj-1-az-4-ctvrtleti-2011-c94ctuwzco