Organizační statistika ve Zlínském kraji k 31. 12. 2021

 

V registru ekonomických subjektů se ke konci roku 2021 ve Zlínském kraji nacházelo celkem 145 404 subjektů. Meziroční nárůst činil 0,8 %. Nejvyšší byl počet fyzických osob, který dosáhl 79,1 %, z něhož většinu tvořili živnostníci. Právnické osoby dohromady představovaly 20,9 %.

Registr ekonomických subjektů (RES) je veřejným seznamem, jenž vytváří a spravuje ČSÚ podle §20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Ekonomickým subjektem je každá právnická osoba, dále fyzická osoba s postavením podnikatele a organizační složka státu, která je účetní jednotkou.

Z celkového množství subjektů v České republice (2 976 264) činil podíl Zlínského kraje 4,9 %. Nejvíce registrovaných jednotek zaznamenalo Hlavní město Praha s 22,1 % (658 390), nejméně Karlovarský kraj s 2,5 % (74 009). Šlo o jediný kraj, jehož počet byl pod 100 tisíci registrovanými subjekty. Zlínský kraj se nacházel na 9. příčce.

Graf 1 Počet ekonomických subjektů v krajích České republiky k 31. 12. 2021

 Graf 1: Počet ekonomických subjektů v krajích České republiky

Tab 1 Ekonomické subjekty v kraji a okresech Zlínského kraje k 31. 12. 2021

 Tabulka 1: Ekonomické subjekty v kraji a okresech Zlínského kraje

Meziročně došlo ke zvýšení celkového počtu subjektů ve třech okresech Zlínského kraje. Pouze v okrese Vsetín stav poklesl, ačkoliv i tak zde byl stále na konci roku 2021 vyšší počet registrovaných jednotek než v okrese Kroměříž.

Fyzické osoby se k 31. 12. 2021 podílely na celkovém stavu počtem 115 056 subjektů, z nichž 92,7 % (106 633) tvořili živnostníci. Svobodná povolání představovala 3,5 % (4 048). Bylo evidováno 3 302 zemědělských podnikatelů (2,9 % z fyzických osob). Nejvyšší počet fyzických osob v kraji byl v okrese Zlín.

Počet právnických osob dosáhl 30 348 jednotek (20,9 % z celku), kde více než polovinu 59,7 %, tj. 18 123, činily obchodní společnosti. Z tohoto počtu bylo 17 127 společností s ručením omezením (podíl 94,5 % mezi obchodními společnostmi). Družstva byla v právnických osobách zastoupena 0,9 % (260). Nejvyšší počet právnických osob se vyskytoval v okrese Zlín.

Podle převažující činnosti dle klasifikace CZ-NACE nejvíce převládala kategorie velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s 27 243 (18,7 %) subjekty; došlo zde k meziročnímu poklesu o 1,8 %. Následoval zpracovatelský průmysl s 21 910 (15,1 %) registrovanými; kde nastal nárůst o 1,4 %. Třetí oblastí v pořadí bylo stavebnictví, v němž působilo 19 443 (13,4 %) jednotek. I zde počet subjektů vzrostl, a to o 1,1 %. Svou činnost do žádné z kategorií CZ-NACE neurčilo 5 299 jednotek, tj. 3,6 % z celku.

Celkový počet registrovaných subjektů v letech 2017 až 2021 stoupal, právě tak jako u osob, podnikajících podle živnostenského zákona. Živnostníci byli nejpočetněji zastoupenou právnickou formou.

Graf 2 Vývoj počtu ekonomických subjektů ve Zlínském kraji (k 31. 12.)

 Graf 2: Vývoj počtu ekonomických subjektů ve Zlínském kraji

 Tab 2 Subjekty podle počtu zaměstnanců ve Zlínském kraji k 31. 12. 2021

 Tabulka 2: Subjekty podle počtu zaměstnanců ve Zlínském kraji

Ve Zlínském kraji neuvedla počet zaměstnanců více než polovina (55,5 %) ze všech subjektů. Další skupinu tvořila kategorie Bez zaměstnanců, celkem 35,0 %. Mezi podniky s uvedenými zaměstnanci bylo nejvíce mikropodniků (10 683), následovaly malé podniky (2 406). Střední a velké podniky se pohybovaly za kraj v řádech stovek. Nejvíce podniků s uvedenými zaměstnanci (5 124) se nacházelo v okrese Zlín, nejméně v okrese Kroměříž (2 267).

 

 

Kontakt:
Mgr. Renata Polepilová
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e-mail: 
renata.polepilova@czso.cz
tel.: 577 004 931

 

  • Organizační statistika ve Zlínském kraji k 31. 12. 2021
  • Ekonomické subjekty v kraji a okresech Zlínského kraje k 31. 12. 2021
  • Subjekty podle počtu zaměstnanců ve Zlínském kraji k 31. 12. 2021