Jakého věku se pravděpodobně dožijeme

 

Od roku 1991 se ve Zlínském kraji zvýšila naděje dožití mužů o 6,8 roku a naděje dožití žen o 5,7 let. Muž, který se ve Zlínském kraji narodil v roce 2016, by se mohl dožít 75,5 roku, žena narozená v kraji v minulém roce 82,2 roku.

 

Naděje dožití (tj. střední délka života) udává průměrný počet let, který má před sebou jedinec v určitém věku, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, zjištěné ve sledovaném období. Vypočítává se z úmrtnostních tabulek a lze ji určit pro jakýkoli věk. Nejčastěji se tento ukazatel využívá ve formě naděje dožití při narození. Vzhledem k odlišné úmrtnosti mužů a žen se konstruuje odděleně pro obě pohlaví. Na krajské úrovni jsou údaje pro vyloučení nahodilých jevů zpracovávány vždy z podkladů dvou let.

 

Údaje zjištěné z dvouletých průměrů let 2015 a 2016 udávají, že muž narozený ve Zlínském kraji v roce 2016 se pravděpodobně dožije věku 75,47 let, žena narozená v témže roce 82,18 let. Nejdelší naději dožití mají lidé v Praze, naopak nejméně příznivé výsledky vykazuje Ústecký kraj. Hodnoty Zlínského kraje v mezikrajském srovnání řadí kraj u mužů na 11. a u žen na 6. místo. Situaci v krajích podle naděje dožití při narození ukazuje graf 1. Pro zvýraznění rozdílu očekávaných hodnot naděje dožití mezi muži a ženami je v obou částech grafu zachováno stejné měřítko osy x. 

 

Graf 1 Naděje dožití (střední délka života) při narození podle krajů – údaje z let 2015-2016 

Graf 1 Naděje dožití (střední délka života) při narození podle krajů – údaje z let 2015-2016

 

Střední délka života se postupně zvyšuje, což je patrné zejména z delšího časového úseku uvedeném v grafu 2. Od roku 1991 (resp. průměru let 1991 a 1992) vzrostla střední délka života ve  Zlínském kraji u mužů o 6,78 roku a u žen o 5,76 roku (v rámci ČR došlo ke zvýšení o 7,77 resp. 5,91 roku).

 

Graf 2 Vývoj naděje dožití (střední délky života) při narození ve Zlínském kraji a ČR

Graf 2 Vývoj naděje dožití (střední délky života) při narození ve Zlínském kraji a ČR

 

Muž, který žije ve Zlínském kraji a v roce 2016 dovršil 60 let, má pravděpodobně před sebou ještě 20 let života, šedesátiletá žena 24 let. I zde je patrný nárůst – proti roku 1991 je to u šedesátiletých mužů zvýšení o 4,0 roku a u žen zvýšení o 4,2 roky.

 

Tab. 1 Naděje dožití obyvatel Zlínského kraje

Tab. 1 Naděje dožití obyvatel Zlínského kraje

 

Zdroj informací: