Důchodci a důchody v roce 2017

 

 

Na konci roku 2017 pobíralo ve Zlínském kraji některý z důchodů 168,8 tisíc osob, z toho téměř 101,8 tisíc osob pobíralo samostatný starobní důchod. Průměrná výše samostatného starobního důchodu dosáhla částky 11 638 Kč, starobní důchod mužů činil 12 839 Kč a důchod žen 10 579 Kč. Mezi příjemci starobního důchodu bylo v prosinci minulého roku i 20 osob ve věku 100 a více let.

 

Mezi osobami pobírajícími některý z důchodů ve Zlínském kraji na konci roku 2017 převažovaly ženy, jejich podíl v minulých letech sice přesahoval 60 % z celkového počtu důchodců, ale postupně se snižoval – z 60,9 % v roce 2010 na 59,7 % v roce 2017. V roce 2017 tak bylo mezi příjemci důchodů 100,7 tisíc žen a 68,1 tisíc mužů. Zatímco počet mužů se meziročně zvýšil (nárůst o 565 osob), počet žen poklesl o 300. V porovnání s rokem 2010 počet mužů pobírajících některý z důchodů vzrostl o 3,0 tisíc, počet žen klesl o 0,5 tisíc.

 

Graf 1 Vývoj výše důchodu celkem a celkového počtu příjemců důchodu ve Zlínském kraji

Graf 1:Vývoj výše důchodu celkem a celkového počtu příjemců důchodu ve Zlínském kraji

Zlínský kraj výší celkového důchodu dlouhodobě zaostává za průměrem České republiky. V roce 2017 celkový důchod vyplácený ve Zlínském kraji dosáhl částky 11 253 Kč a proti průměru ČR byl o 182 Kč nižší, ve srovnání s ostatními kraji byl osmý nejvyšší.

Tab. 1 Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů ve Zlínském kraji (stav v prosinci)
Tabulka 1:Příjemci důchodů a průměrná výše důchodů ve Zlínském kraji (stav v prosinci)

Zdroj: ČSSZ

 

Tři pětiny z celkového počtu osob pobírajících důchod tvořili starobní důchodci. Na konci roku 2017 starobní důchod (starobní důchod bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu) v kraji pobíralo téměř 101,8 tisíc osob, tj. 60,3 % z celkového počtu osob pobírajících důchod. Meziročně se jejich počet zvýšil o 775 osob. I mezi příjemci starobního důchodu převažují ženy, v roce 2017 v kraji mezi nimi bylo 54,1 tisíc žen (meziroční zvýšení o 34 žen) a 47,7 tisíc mužů (meziroční nárůst o 741 mužů). Počet mužů se proti roku 2010 zvýšil o 5,2 tisíc, počet žen se zvýšil o 3,1 tisíc.

Průměrný starobní důchod (bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu) ve Zlínském kraji na konci roku 2017 činil 11 638 Kč, byl proti průměru ČR nižší o 228 Kč a ve srovnání s ostatními kraji byl 5. nejnižší. Nejvyšší důchody celkové i starobní byly v prosinci roku 2017 vypláceny v Hl. m. Praze. Nejnižší celkové důchody měli důchodci v Ústeckém kraji, nejnižší starobní důchody pobírali důchodci žijící v Olomouckém kraji. Starobní „sólo“ důchod mužů v kraji dosáhl v prosinci 2017 částky 12 839 Kč a o 2 260 Kč převyšoval důchod žen (10 579 Kč). Rozdíl v důchodech mužů a žen se zvyšuje každoročně, ještě v roce 2010 rozdíl činil „jen“ 1 944 Kč.

Graf 2 Vývoj výše starobního důchodu a počtu příjemců starobního důchodu ve Zlínském kraji 
(bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)

Graf 2:Vývoj výše starobního důchodu a počtu příjemců starobního důchodu ve Zlínském kraji

Vývoj výše starobních důchodů v okresech Zlínského kraje (bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu) v minulých 5 letech ukazuje graf 3. Nejvyšší starobní důchody byly v uplynulých letech tradičně vypláceny v okrese Zlín, nejnižší, a to také v celém období, v okrese Vsetín.

 

Graf 3 Starobní důchod v okresech Zlínského kraje (stav v prosinci)
(bez souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)

 

Graf 3:Starobní důchod v okresech Zlínského kraje (stav v prosinci)

 

Téměř jedna pětina všech příjemců důchodů v kraji (19,9 % z celku) byly ženy pobírající vdovský důchod (včetně souběhu se starobním nebo invalidním důchodem). Ve vývoji jejich počtu je zřejmý postupný pokles (meziroční pokles o 385 žen, proti roku 2010 pokles o 2 059 žen). Počty mužů pobírajících vdovecký důchod meziročně vzrostly o 9 mužů, proti roku 2010 se jejich počet zvýšil o 182.

Celkem 25,2 tisíc osob (14,9 % z celkového počtu) pobírá některou ze tří kategorií invalidního důchodu. V porovnání stavu 2017 s rokem 2010 se výrazně snížil počet osob pobírajících invalidní důchod 3. stupně (o 3 161 osob). Ke snížení došlo také u  počtu osob pobírajících invalidní důchod 3. stupně (o 580 osob). Naopak o 535 osob se zvýšil počet příjemců důchodu pro invaliditu 2. stupně.

Starobní důchod včetně souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem (bez poměrného starobního důchodu) na konci roku 2017 v kraji pobíralo 138,6 tisíc osob (meziroční nárůst o 560 osob), z tohoto počtu bylo 37,8 tisíc příjemců předčasného starobního důchodu (meziročně o 988 osob více). Podíl příjemců předčasného starobního důchodu na celku se postupně zvyšuje, v roce 2010 činil 19,6 % a v roce 2017 již 27,3 % (v mezikrajském srovnání 9. nejvyšší). U mužů v kraji byl na konci roku 2017 podíl předčasných důchodů výrazně vyšší (30,2 % proti 25,5 % u žen), a také se výrazněji zvýšil v porovnání s rokem 2010 (22,6 % u mužů a 17,9 % u žen). Z okresů kraje byl nejvyšší podíl předčasných důchodů celkem i podle pohlaví v okrese Vsetín (32,1 % celkem, 35,1 % u mužů a 30,3 % u žen).

 

Graf 4 Příjemci předčasného starobního důchodu podle pohlaví ve Zlínském kraji 
(včetně souběhu s vdovským/vdoveckým důchodem, bez poměrného starobního důchodu)

Graf 4: Příjemci předčasného starobního důchodu podle pohlaví ve Zlínském kraji

 

Podrobný výčet výše důchodů podle druhu a pohlaví v okresech Zlínského kraje v tabulce 2 je dokladem toho, že výše důchodů mužů je výrazně vyšší, výjimkou jsou sirotčí důchody, které jsou v okrese Kroměříž a Uherské Hradiště u žen vyšší.

Nejvyšší invalidní důchody (mužů i žen) 3. stupně byly vypláceny v okrese Uherské Hradiště, invalidní důchody 2. stupně v okrese Zlín u mužů a v okrese Vsetín u žen a 1. stupně v okrese Vsetín u mužů a u žen v okrese Uherské Hradiště. Nejvyšší vdovské či vdovecké důchody stejně jako starobní důchody nebo sirotčí důchody byly vypláceny v okrese Zlín.

Tab. 2 Důchody v okresech Zlínského kraje podle pohlaví (stav v prosinci 2017)

Tabulka 2: Důchody v okresech Zlínského kraje podle pohlaví (stav v prosinci 2017)Zdroj: ČSSZ

Jako doplnění je možno uvést informaci o počtu sto a víceletých příjemců starobních důchodů. V prosinci 2017 bylo ve Zlínském kraji 20 starobních důchodců ve věku 100 a více let, z tohoto počtu bylo 14 žen a 6 mužů. V České republice bylo na konci roku 2017 evidováno celkem 492 starobních 100 a víceletých důchodců.

 

Graf 5 Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let podle krajů (stav v prosinci 2017)

 

Graf 5: Příjemci starobního důchodu ve věku 100 a více let podle krajů (stav v prosinci 2017)