Dopravní nehodovost v kraji v roce 2017

 

Ve Zlínském kraji došlo na silnicích v roce 2017 k 4 215 dopravním nehodám, při nichž bylo usmrceno 24 osob, 1 530 osob bylo zraněno. Hmotná škoda byla vyčíslena na 211,9 mil. Kč.  

Od roku 2009, kdy došlo ke změnám v povinnosti ohlášení dopravní nehody, docházelo ke každoročnímu růstu počtu dopravních nehod v kraji. V roce 2017 jich bylo bezmála o polovinu více, než v roce 2009. V loňském roce na  2,1 tis. km dlouhých silnicích našeho kraje došlo již k 4 215 nehodám. Meziročně se jejich počet zvýšil o 4,2 %. Počty dopravních nehod se zvýšily ve všech krajích republiky. Nejvyšší nárůst zaznamenal Karlovarský kraj  o 10,9 %, naopak nejnižší kraj Jihočeský (o 1,9 %). Zlínský nárůst 4,2 % se pohyboval pod celorepublikovým průměrem o 0,8 p.b.  Způsobené škody činily 211,9 mil. Kč a proti roku 2016 byly o 5 % menší.

Graf 1 Počet dopravních nehod a způsobená škoda při nehodách ve Zlínském kraji k 31. 12.

Graf 1 Počet dopravních nehod a způsobená škoda při nehodách ve Zlínském kraji k 31. 12.

Rozdílný způsob povinnosti ohlašování dopravních nehod se projevil i v průměrné hodnotě škody způsobené dopravní nehodou. Do roku 2008 se průměr škod způsobených dopravní nehodou pohyboval v rozmezí 27 až 46 tisíc Kč. V roce 2009 průměrná způsobená škoda jedné dopravní nehody výrazně vzrostla, a to až na částku přesahující 63 tisíc Kč. Nejvyšší  škody byly zaznamenány v roce 2010, kdy převyšovaly 71 tis. Kč na jednu nehodu. V letech 2011 až 2017 se pohybovala v rozmezí 47,2 tis. Kč (rok 2014) až 62,5 tis. Kč (rok 2011), v roce 2017 průměrná způsobená škoda dosáhla 50,3 tis. Kč.

Graf 2 Škody na zdraví při dopravních nehodách ve Zlínském kraji k 31. 12.

Graf 2 Škody na zdraví při dopravních nehodách ve Zlínském kraji k 31. 12.

Při dopravních nehodách v kraji bylo usmrceno 24 osob (osoby, které zemřely na následky dopravní nehody do 30 dnů) a tento počet byl po celou dobu sledování nejmenší (rok 1996 byl rokem počátku sledování).  Například v roce 1996 bylo usmrceno 77 osob, což bylo zároveň s rokem 1998 absolutně nejvíce. Oproti roku 2016 bylo usmrceno o 3 osoby méně (o 11 ,1 %). Zraněno bylo v kraji v roce 2017 celkem 1 530 osob, z nichž 167 těžce a  1 363 lehce. V porovnání s rokem 2016 bylo o 23 těžce zraněných méně a naopak lehce zraněných o 36 více.   

Počet dopravních nehod ve Zlínském kraji byl v roce 2017 ve srovnání s ostatními kraji 4. nejnižší, počet zemřelých byl s dalšími třemi kraji (Olomoucký, Královéhradecký, Liberecký) 3. nejnižší. Nejvíce nehod bylo v Praze, nejméně v Karlovarském kraji, nejnižší počet usmrcených byl také v Karlovarském kraji, naopak nejvyšší počet usmrcených byl ve Středočeském kraji. Věcná škoda byla v kraji 3. nejnižší a stejně jako v Plzeňském kraji meziročně klesla.

Přepočteme-li počet usmrcených na 1 tisíc hlášených nehod, pak nehody s nejtragičtějšími následky byly v roce 2017 v Plzeňském kraji – na 1 tisíc hlášených nehod připadlo 14,8 usmrcených. Naproti tomu v Praze připadlo na 1 tisíc nehod „pouze“ 0,7 usmrcených (ve Zlínském kraji 5,7 usmrcených na 1 tisíc nehod, což byla mezi kraji 6. nejvyšší hodnota).

 

Graf 3 Počet dopravních nehod, počet usmrcených a těžce zraněných podle krajů k 31. 12. 2017


Graf 3 Počet dopravních nehod, počet usmrcených a těžce zraněných podle krajů k 31. 12. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro doplnění je možno uvést srovnání počtu nehod, usmrcených a těžce zraněných při dopravních nehodách v roce 2017 s rokem 2016. Jak vyplývá z grafu 4, počet nehod se v roce 2017 zvýšil ve všech krajích. Na druhé straně v 11 krajích poklesl počet těžce zraněných a v 9 krajích poklesl počet usmrcených.

Graf 4 Rozdíl počtu nehod, počtu usmrcených a těžce zraněných podle krajů
(rok 2017 mínus rok 2016)

Graf 4 Rozdíl počtu nehod, počtu usmrcených a těžce zraněných (rok 2017 mínus rok 2016) podle krajů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka

Od počátku roku 2009 došlo ke změnám v povinnosti ohlášení dopravní nehody - nehodu je nově nutno hlásit v těchto případech:

·         Pokud při nehodě dojde ke zranění (třeba i jen drobnému) nebo k usmrcení osoby.

·         Pokud při nehodě dojde na některém z vozidel včetně přepravovaných věcí ke škodě převyšující 100 000 Kč.

·         Pokud při nehodě dojde ke škodě (v jakékoli výši) na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, přilehlé nemovitosti apod.); policie se však nebude volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, ale třeba i někoho z rodiny), ale jeho řidič měl na nehodě účast.

·         Pokud při nehodě dojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značky, svodidel apod.).

·         Pokud při nehodě dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. přejezdového zabezpečovacího zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin z vozidla).

·         Pokud po nehodě nebudeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu.

·         Pokud se nedohodnete s účastníkem nehody na zavinění.

Další informace z oblasti dopravy a nehodovosti najdete ve veřejné databázi