Cizinci (bez azylantů) ve Zlínském kraji

 

Podle předběžných údajů Ředitelství služby cizinecké policie žilo na konci roku 2015 ve Zlínském kraji celkem 8 571 cizinců (bez azylantů). Meziročně se tak jejich počet v kraji zvýšil o 465 osob, tj. o 5,7 %. Podíl cizinců žijících v kraji na celkovém počtu cizinců (bez azylantů) v republice činil v roce 2015 stejně jako v předchozím roce 1,8 %.

 

Graf 1 Cizinci ve Zlínském kraji a jejich podíl na obyvatelstvu

Graf 1 Cizinci ve Zlínském kraji a jejich podíl na obyvatelstvu

 

Změna počtu cizinců v kraji nebyla v dvacetileté časové řadě pravidelná. Přírůstky se nepravidelně střídaly s úbytky. K výraznému úbytku došlo v roce 1999, kdy došlo meziročně k poklesu o 624 osob (tj. o 8,8 %) a v letech 2004 a 2005, kdy byl zjištěn propad celkem o 2 189 osob (o 27,0 %). Výraznější přírůstky byly zaznamenány v letech 2000 až 2002, ve kterých počet vzrostl z 6,5 tis. osob (1999) na 8 262 (2002). Další výraznější vlna navyšování počtu cizinců v kraji se projevila v letech 2006 až 2008, kdy se počet zvýšil celkem o 2 487 osob na 8 413 v roce 2008. V dalších letech následovala mírná snížení počtu cizinců, která byla od roku 2013 vystřídána slabým nárůstem. V roce 2015 bylo meziroční navýšení počtu již výraznější, a to o 465 osob (o 5,7 %).  

Po celých dvacet let bylo nejvíce cizinců zaznamenáno ve zlínském okrese. Jejich podíl z celkového počtu cizinců v kraji se pohyboval od 36,9 % (rok 2003) po 42,0 % v roce 2002, kdy jejich počet byl nejvyšší, a to 3 472 osob. Naopak nejmenší počet cizinců byl zjištěn v roce 2005 (2 199 osob). Okresní podíl na krajském celku v roce 2015 se proti předchozímu roku snížil o 0,3 procentního bodu a dosáhl 40,3 %.

Nejmenší počet cizinců v kraji byl po celou časovou řadu v kroměřížském okrese. Jeho podíl na krajském počtu se pohyboval od 8,8 % (2001) po 17,3 % (2010). Nejnižší počet byl zaznamenán v roce 2000, a to 656 osob, naopak nejvyšší v roce 2009, a to 1 396 osob. Kroměřížský podíl v roce 2015 činil 13,3 % a proti roku 2014 se zvýšil o 0,1 procentního bodu.

V okrese Uherské hradiště byl po většinu sledovaných let druhý nejvyšší počet cizinců. V letech 1999 až 2005 byl předstižen vsetínským okresem. V těchto sedmi letech počet cizinců v uherskohradišťském okrese klesal a v roce 2002 dosáhl minima, a to 1 485 osob. Od tohoto roku se jejich počet pomalu zvyšoval, v roce 2005 předstihl okres Vsetín a v roce 2006 dosáhl takřka hodnoty roku 1998, a to 1 942 osob. V následujících letech se jejich počet již měnil nevýrazně a byl po okrese Zlín stále s druhým nejvyšším počtem cizinců. Jeho podíl na krajském celku se pohyboval od 18,0 % (2002) po 29,4 % (2006). V roce 2015 byl jeho podíl stejný jako v předchozím roce, a to 27,6 %.

Vsetínský okres měl většinu let sledovaného období druhý nejnižší počet cizinců. Nástup zvyšování počtu nastalo v roce 1999, ve kterém o 77 cizinců předstihl okres Uherské Hradiště. V následujících dvou letech toto zvyšování pokračovalo, dále pak již počet klesal, a to až do roku 2005, kdy jeho počet cizinců byl o 493 osob nižší než v uherskohradišťském okrese. V dalších letech nebyly změny počtu cizinců výrazné a v roce 2015 dosáhly 1 614 osob. Vsetínský podíl cizinců na krajském celku se pohyboval v rozmezí 16,5 % (2010) až 34,8 % (2001). V posledním roce sledovaného období podíl meziročně vzrostl o 0,2 procentního bodu a činil 18,8 %.

 

Tab. 1 Cizinci v okresech Zlínského kraje

Tab. 1 Cizinci v okresech Zlínského kraje

 

V třídění cizinců podle státního občanství žilo v roce 2014 ve Zlínském kraji nejvíce Slováků (45,9 %), dále pak Ukrajinců (11,1 %), Vietnamců (9,4 %), Poláků (3,9 %) a Rusů (3,0 %). Největší podíl Slováků byl zjištěn v okrese Uherské Hradiště (53,4 %), Ukrajinci (16,9 %) a Vietnamci (16,8 %) měli největší zastoupení v kroměřížském okrese, nejvyšší podíl Rusů (4,0 %) byl vypočítán ve zlínském okrese a Poláci měli největší podíl (8,0 %) v okrese Vsetín.

 

Tab. 2 Cizinci podle vybraných nejpočetnějších státních občanství v okresech Zlínského kraje k 31. 12. 2014

Tab. 2 Cizinci podle vybraných nejpočetnějších státních občanství v okresech Zlínského kraje k 31. 12. 2014

 

V členění cizinců podle druhu pobytu se podíl osob s trvalým pobytem ve Zlínském kraji postupně zvyšoval. V roce 2001 bylo z celkového počtu 7 714 cizinců 29,3 % s trvalým pobytem. Za 4 roky, tedy v roce 2005 tento podíl vzrostl na 55,6 % a v roce 2014 na 61,3 %. Podle předběžných výsledků by podíl cizinců s trvalým pobytem z jejich celkového počtu v roce 2015 poklesl o 1,5 procentního bodu na 59,8 %.

 

Tab. 3 Cizinci ve Zlínském kraji podle kategorie pobytu

Tab. 3 Cizinci ve Zlínském kraji podle kategorie pobytu

 

V České republice na konci roku 2005 žilo celkem 278,3 tis. cizinců, z nichž 39,7 % mělo trvalý pobyt. V roce 2015 žilo podle předběžných výsledků v republice 467,6 tis. cizinců, z toho 55,9 % s trvalým pobytem.

Celkem v České republice na konci roku 2014 podíl cizinců na obyvatelstvu činil 4,3 %. 

V členění počtu cizinců na obyvatelstvo se Zlínský kraj řadil vždy mezi kraje s nejmenšími podíly. V roce 1996 obsadil 11 místo, tedy měl 4. nejnižší podíl mezi kraji. V letech 1997 až 1999 klesl o jednu příčku s 3. nejnižším podílem. V následujícím roce vyskočila zpět na 11. pozici, v letech 2001 a 2002 dokonce na 10. a v roce 2003 opět na 11. místo. V roce 2004 se Zlínský kraj s nejnižším podílem cizinců na obyvatelstvo propadl na poslední 14. příčku. Tuto pozici si udržel až do roku 2014. Podíl za rok 2015 nelze vypočítat, protože není zveřejněn počet obyvatel na konci posledního roku. 

 

Graf 2 Cizinci a jejich podíl na obyvatelstvu podle krajů k 31. 12. 2014

Graf 2 Cizinci a jejich podíl na obyvatelstvu podle krajů k 31. 12. 2014

 

Více informací naleznete na:

https://www.czso.cz/csu/cizinci/2-ciz_pocet_cizincu-001

https://www.czso.cz/csu/cizinci/2-ciz_pocet_cizincu-006

https://www.czso.cz/csu/cizinci/2-ciz_pocet_cizincu-008

https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-zlinskeho-kraje-2015-cs9s0tvyx7