Chov hospodářských zvířat ve Zlínském kraji v roce 2017

 

 

Již druhý rok v řadě klesají stavy skotu, ke konci roku 2017 představovaly 60,6 tis. kusů. Naopak nárůst o jednu třetinu zaznamenaly stavy prasat, dosáhly 74,5 tis. kusů. Také stavy drůbeže se zvýšily, a to o 15,5 tis. kusů na 927,8 tis. kusů.

 

Chov drůbeže

Koncem roku 2017 představovaly stavy drůbeže ve Zlínském kraji 927,8 tisíce kusů a meziročně se zvýšily o 1,7 %, tedy o 15,5 tis. kusů. Na republikové hodnotě se kraj podílí 4,2 % a v mezikrajském porovnání je tento podíl třetí nejvyšší. Prvenství drží Pardubický kraj, za kterým se umístil kraj Středočeský vč. Hlavního města Prahy a na třetím místě pak kraj Jihomoravský. Z celkového počtu drůbeže v  kraji tvoří nosnice 16,1 %, což je o 0,5 procentních bodů méně než v roce 2016.

Průměrné stavy nosnic v  kraji v roce 2017 představovaly 126,2 tisíce kusů a proti roku předchozímu je to o 3,7 tisíce kusů méně. Tato skutečnost se promítla do produkce vajec, která se meziročně propadla z 40,9 mil. kusů v roce 2016 na 39,7 mil. kusů v loňském roce. Celková snáška konzumních vajec v České republice, která v roce 2017 představovala 1 468,9 milionů kusů, zaznamenala meziroční nárůst o 11,8 %. Největším producentem vajec v loňském roce byl kraj Pardubický, který také vykázal proti roku 2016 nejvyšší navýšení hodnoty tohoto ukazatele, a to o 127,2 milionů kusů na 390,9 milionů kusů; naopak propady blížící se k 11 milionům kusů, uvádí Moravskoslezský kraj a Jihomoravský kraj.  

Průměrná snáška vajec připadající na nosnici se v krajích České republiky pohybuje od 172,3 v Libereckém kraji do 326,5 v Plzeňském kraji; Zlínský kraj vykázal v roce 2017 hodnotu 314,6, což je o 0,7 kusů vajec méně než v roce 2016 a proti republikovému průměru je to o 5,6 kusů vajec více.

V České republice vzrostla výroba jatečné drůbeže (v živé hmotnosti) z 239,3 tisíce tun v roce 2016 na loňských 253,8 tisíce tun. Zlínský kraj se na této výrobě podílel 5,6 %. Objem výroby drůbežího masa v kraji zaznamenal meziroční nárůst o 12,0 % a dosáhl tak 14,1 tisíce tun.

 

Tab. 1 Výsledky chovu drůbeže ve Zlínském kraji

Tab. 1 Výsledky chovu drůbeže ve Zlínském kraji

 

Chov prasat

Téměř o třetinu se meziročně zvýšil stav prasat ve Zlínském kraji. Ke konci loňského roku činil 74 509 kusů a na celkovém chovu prasat v ČR se tak kraj podílel 4,9 %. Nejvyšší zvýšení zaznamenaly stavy selat s hmotností nižší než 20 kg, které vzrostly o 53,8 %. Výrazný nárůst byl evidován rovněž u nejpočetnější kategorie prasat, kterou jsou prasata na výkrm, kde stavy ke konci roku 2017 dosáhly 24,5 tisíce kusů, v roce předchozím to bylo o 7,1 tisíce kusů méně. Významně vzrostly i průměrné stavy prasnic. V roce 2017 představovaly 5,1 tisíce kusů, zatímco v roce 2016 to bylo o 1,2 tis. méně.

V roce 2017 se narodilo 172,4 tisíce selat, proti stejnému období předchozího roku to bylo o 38,7 tisíce selat více. Podíl uhynulých selat do odstavu z počtu narozených dosáhl 11,4 %; hodnota tohoto ukazatele se v mezikrajském porovnání pohybuje od 8,1 v Karlovarském kraji do 16,9 v Libereckém kraji. Počet odchovaných selat ve Zlínském kraji v roce 2017 dosáhl 15,7 tisíce kusů, což je v porovnání předchozím rokem o 33,7 tisíce kusů více. Na jednu prasnici připadlo 30,1 odchovaných selat a je to nejvyšší hodnota mezi kraji.  Republikový průměr je 27,9.

V roce 2017 bylo ve Zlínském kraji vyrobeno 11,4 tisíce tun jatečných prasat v živé hmotnosti, skutečnost předchozího roku byla překročena o 27,3 %. Zlínský kraj byl jediným krajem, ve kterém došlo k nárůstu produkce. V Pardubickém kraji zůstala produkce na úrovni roku 2016, v ostatních krajích došlo k redukci výroby.

Největším producentem jatečných prasat je Středočeský kraj vč. Hlavního města Prahy s více jak pětinovým podílem (20,9 %), za něj se řadí Kraj Vysočina (20,1 %) a na třetím místě s podílem 10,6 % Jihomoravský kraj. Podíl Zlínského kraje představuje 3,9 %.

 

Tab. 2 Výsledky chovu prasat ve Zlínském kraji

Tab. 2 Výsledky chovu prasat ve Zlínském kraji

 

 

 Chov skotu

Počty skotu ve Zlínském kraji již druhý rok v řadě klesají. K poslednímu dni v roce 2017 dosáhly 60,6 tisíce kusů, což představuje pokles o 377 kusů. Ve struktuře podle věkových kategorií skotu tvoří polovinu skot starší 2 let, skot od 1 roku do 2 let se na celku podílí jednou pětinou, skot do 6 měsíců 15,0 % a skot ve věkové kategorii nad 6 měsíců a do 1 roku 14,4 %. Stavy skotu v České republice ke konci roku 2017 představovaly 1 366,4 tisíce kusů, a to je o 26,8 tisíce kusů více v porovnání s rokem předchozím. Meziroční navýšení zaznamenaly všechny kraje s výjimkou kraje Zlínského.

Průměrné stavy krav ve Zlínském kraji v roce 2017 dosáhly 27,2 tisíce kusů, meziročně se tak snížily o 2,5%. V kraji bylo vyrobeno 156,0 milionů litrů mléka, z toho se prodalo téměř 150,8 milionů litrů. Tržnost mléka v krajích se v roce 2017 pohybovala od 95,2 % v Karlovarském kraji do 97,4 % v Jihomoravském kraji, hodnota ve Zlínském kraji byla mezi kraji sedmá nejvyšší. Loni se v České republice vyrobilo 2 998,3 milionů litrů mléka, což je o 14,1 milionů litrů více v porovnání s rokem 2016. Největším producentem mléka v České republice je Kraj Vysočina s výrobou 561,3 milionů litrů, která tvoří 18,7 % republikového celku. Průměrná denní dojivost ve Zlínském kraji 24,3 l byla nejvyšší mezi kraji, republikový průměr převyšovala o 1,8 l.

V roce 2017 ve Zlínském kraji bylo při 26,5 tisících narozených telat a úhynu telat do 3 měsíců od narození 1,4 tisíců kusů odchováno celkem 25,0 tisíce kusů telat. Počet odchovaných telat na 100 krav se v krajích České republiky pohyboval od 85,5 kusů v Karlovarském kraji do 95,1 kusů v Pardubickém kraji. Zlínský kraj uvádí pátou nejvyšší hodnotu, a to 92,0.

V České republice se v roce 2017 vyrobilo 165,7 tisíce tun masa v jatečné hmotnosti. Největší část byla realizována Krajem Vysočina (16,4 %), za který se řadí kraj Jihočeský a Středočeský vč. Hlavního města Prahy. Zlínský kraj vykázal produkci 6,6 tisíce tun při meziročním poklesu o 10,5 %.

 

Tab. 3 Výsledky chovu skotu ve Zlínském kraji 

 Tab. 3 Výsledky chovu skotu ve Zlínském kraji

 

 

Zdroj informací:

Chov drůbeže - 2017   

Chov prasat - k 31. 12. 2017 

Chov skotu - 2. pololetí 2017