Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání - Ústecký kraj v roce 2020

 

Počet osob pracujících ve výzkumu a vývoji v Ústeckém kraji se meziročně snížil, naproti tomu celkový objem prostředků do výzkumu a vývoje vzrostl. Nejvyšší výdaje v kraji do výzkumu a vývoje plynuly z podnikatelského sektoru. Domácnosti Ústeckého kraje jsou v porovnání s ostatními kraji hůře vybaveny počítači i připojením k internetu, počet uživatelů sociálních sítí mezi zaměstnanými je však v kraji nejvyšší z celé ČR.

Výzkum a vývoj

Výzkumem a vývojem (VaV) se v České republice v roce 2020 zabývalo 80 958 osob (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou VaV činnostem). V dlouhodobém pohledu počet těchto zaměstnanců stále roste, ve srovnání s rokem 2019 se zvýšil o 2,2 %, přičemž nárůst byl zaznamenán v polovině krajů. Více než třetina z celkového počtu zaměstnanců působila v hl. m. Praze (35,9 %), pětina v Jihomoravském kraji. Naopak v deseti krajích podíl na počtu zaměstnanců VaV v České republice nedosáhl 5 %.

Výdaje na výzkum a vývoj podle krajů v roce 2020

V roce 2020 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj 113,4 miliardy korun, proti roku 2019 vzrostly o 1,6 %. K největšímu meziročnímu nárůstu celkového objemu výdajů na výzkum a vývoj došlo v Jihomoravském kraji (o 8,7 %). Dlouhodobě nejdůležitějším centrem českého výzkumu a vývoje je však nadále Praha, v níž bylo v roce 2020 realizováno 38,3 % celkových výdajů v České republice, konkrétně 43,5 mld. Kč. S velkým odstupem za ní následovaly kraje Jihomoravský s 18,0 % a Středočeský s 13,0 %. Při přepočtu na regionální hrubý domácí produkt však dosáhl nejvyšší hodnoty Jihomoravský kraj (3,3 %), v Praze a Středočeském kraji výdaje dosahují 2,8, resp. 2,2 % HDP vytvořeného v příslušném kraji. Naproti tomu v Karlovarském kraji se podíl pohybuje jen kolem 0,3 %.

Nejvíc prostředků na výzkum a vývoj bylo vynaloženo v podnikatelském sektoru, a to 69,1 mld. Kč, z toho téměř třetina (30,4 %) v hl. m. Praze a dále 16,6 % v Jihomoravském kraji a 16,2 % ve Středočeském kraji. Ze státního rozpočtu bylo na přímou veřejnou podporu výzkumu a vývoje v roce 2020 vynaloženo 38,1 mld. Kč, tedy o 2,3 mld. více než v roce 2019. Největší část prostředků (16,8 mld. Kč) směřovala na výzkum a vývoj prováděný na veřejných vysokých školách, 12,0 mld. Kč získaly veřejné výzkumné instituce a 3,4 mld. Kč směřovalo do podnikatelského sektoru.

V Ústeckém kraji pracovalo v roce 2020 ve výzkumu a vývoji celkem 1 065 pracovníků, což je druhý nejnižší počet mezi kraji. Meziročně došlo k poklesu o 116 osob, tj. 9,8 %. Z celkového počtu osob pracujících ve výzkumu a vývoji v kraji jich 73,8 % pracovalo v podnikatelském sektoru a 20,2 % ve vysokoškolském sektoru. Podnikatelský sektor, ve kterém pracovala většina osob ve výzkumu a vývoji v kraji, byl nejvíce zastoupen středně velkými firmami s 50-249 zaměstnanci (57,3 %), nejčastěji se pak podnikatelský sektor v oblasti výzkumu a vývoje zabýval zpracovatelským průmyslem (58,4 %). Z pohledu vlastnictví byly podniky věnující se výzkumu a vývoji v roce 2020 častěji v domácím vlastnictví (52,2 %), zahraniční vlastnictví deklarovalo 47,8 % subjektů.

Pracovníci ve výzkumu a vývoji v podnikatelském sektoru podle vybraných charakteristik podniků provádějících výzkum a vývoj v roce 2020

Celkem byly v roce 2020 v kraji vynaloženy výdaje na výzkum a vývoj v hodnotě 1 403 mil. Kč, meziročně tak došlo k nárůstu o 74 mil. Kč, tj. 5,6 %. Nejvíce prostředků na výzkum a vývoj vynaložil ve sledovaném období podnikatelský sektor, a to 77,0 % celkových výdajů vynaložených v kraji. Z veřejných zdrojů bylo do výzkumu a vývoje v kraji vloženo celkem 545 mil. Kč, z toho 84,4 % mělo domácí původ. Nejvyšší podíl celkových veřejných prostředků bylo vloženo do vysokoškolského sektoru, a to 51,0 %.

V Ústeckém kraji bylo u Úřadu průmyslového vlastnictví v roce 2020 podáno celkem 16 patentových přihlášek, z toho 8 bylo podáno soukromými podniky, 1 vysokou školou, 2 přihlášky podaly osoby podnikající a 5 přihlášek podaly osoby nepodnikající. Ve sledovaném roce bylo v našem kraji uděleno 17 patentů, z toho 10 soukromým podnikům, 2 vysokým školám, 1 fyzické podnikající osobě a 3 fyzickým nepodnikajícím osobám. Z celkového počtu 3 654 patentů patřících k 31. 12. 2020 domácím subjektům v ČR jich bylo v držení subjektů Ústeckého kraje 99.

 

 

Informační a komunikační technologie

Činnostmi v oblasti ICT se v České republice zabývalo 209,5 tisíce zaměstnanců (fyzické osoby), z toho 51,7 % tvořili ICT specialisté a zbývající část ICT technici. Z hlediska územního rozložení jsou ICT specialisté nejvíce koncentrováni v Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji. Pro zvýšení spolehlivosti dat z výběrového zjišťování byly tyto údaje vypočteny jako průměr z posledních 3 let (2018–2020).

Domácnosti s připojením k internetu podle krajů

Přestože se podíl domácností vybavených počítačem už v posledních letech nijak výrazně nemění (v roce 2020 představoval 78,5 %), podíl domácností s připojením na internet se stále zvyšuje. V roce 2020 dosáhl v republikovém průměru 81,9 %, nejvíce v Plzeňském kraji (85,2 %), nejméně v Ústeckém kraji (75,8 %).

Internet v České republice používá 81,6 % osob starších 16 let. Uživatelů internetu v posledních letech přibývá hlavně mezi seniory. Podíl osob nad 55 let, které se připojují k internetu, se za posledních 10 let ztrojnásobil na současných 56,6 %. Ve věku 16–34 let užívá internet 98,2 % z obyvatel této věkové skupiny.

Rovněž roste podíl osob, které používají internet na mobilním telefonu. V roce 2020 jej používalo v hlavním městě Praze 74,3 % uživatelů (z obyvatel ve věku 16 a více let), v roce 2011 to bylo pouze 16,1 %. K největšímu vzestupu došlo v Moravskoslezském kraji (z 5,9 % v roce 2011 na 69,1 % v roce 2020) a v Plzeňském kraji (z 8,0 % na 70,7 %).

Uživatelé internetu na mobilním telefonu ve věku 16 a více let podle krajů

Internetové bankovnictví využívá v České republice 64,5 % osob starších 16 let, což je oproti roku 2010 trojnásobek. Zvyšuje se rovněž podíl online nakupujících. Ještě v roce 2010 v e-shopech nakupovala (nákup v posledních 12 měsících) pouze čtvrtina Čechů ve věku 16 a více let, v roce 2020 to bylo již 64,6 %, přičemž podíl takto nakupujících se v posledních 3 letech každoročně zvyšuje zhruba o 5 procentních bodů.

Jak již bylo zmíněno výše, v Ústeckém kraji bylo v roce 2020 počítačem vybaveno nejméně domácností z ČR, a to 65,4 %. Z pohledu posledních deseti let je patrné, že obliba stolních počítačů klesá, během sledovaného období poklesl jejich podíl o 18,0 procentních bodů a domácnosti mnohem častěji volily přenosný počítač, jimiž bylo v roce 2020 vybaveno o 33,7 procentních bodů více domácností, než tomu bylo v roce 2010.

Domácnosti vybavené osobním počítačem a připojením kinternetu v Ústeckém kraji v letech 2011 až 2020

V Ústeckém kraji bylo v roce 2020 nejvíce domácností, které neměly připojení k internetu. Jejich podíl dosáhl hodnoty 75,8 % a byl tak nejnižší mezi kraji. Rovněž počet uživatelů internetu ve věku 16 a více let dosáhl v našem kraji nejnižšího podílu v ČR (76,6 %). Při detailnějším pohledu měl Ústecký kraj nejméně uživatelů internetu ve věku 16 a více let ve všech socio-demografických skupinách vyjma kategorie uživatelů se středním vzděláním (91,9 %), kde nižších hodnot dosáhl pouze Liberecký (91,0 %) a Moravskoslezský kraj (91,2 %). Podíl studentů ve věku 16 a více let využívajících internet dosáhl ve většině krajů 100 %, kromě našeho kraje (97,2 %) a kraje Moravskoslezského (98,4 %).

V podílu uživatelů mobilního internetu ve věku 16 a více let dosáhl Ústecký kraj v roce 2020 čtvrtého nejnižšího podílu mezi kraji (66,6 %). V mezikrajovém srovnání v rámci jednotlivých socio-demografických skupin bylo v našem kraji nejvyšších podílů dosaženo v kategorii osob se středním vzděláním a v kategorii zaměstnaných (čtvrtý nejvyšší podíl mezi kraji, 82,9 resp. 87,5 %), podíl důchodců byl šestý nejvyšší mezi kraji (22,0 %).

Nakupování na internetu osobami ve věku 16 a více let je v kraji rozšířeno nejméně z celé ČR, podíl těchto osob dosáhl (55,8 %), což je ve srovnání s průměrem ČR o 8,8 procentního bodu méně. Ve většině sledovaných socio-demografických skupin byl dosažený podíl nejnižší v ČR s výjimkou zaměstnaných (76,0 %, druhý nejnižší podíl v ČR) a podle vzdělání mezi vysokoškolsky (90,4 %, pátý nejnižší podíl v ČR) a středoškolsky vzdělanými (72,5 %, čtvrtý nejnižší podíl v ČR).

Podíl uživatelů internetu v Ústeckém kraji ve věku 16 a více let v členění podle pohlaví, věku, dosaženého vzdělání a ekonomické aktivity v roce 2020

V Ústeckém kraji je rovněž nejméně uživatelů ve věku 16 a více let, kteří užívají internetové bankovnictví (57,7 %). Oproti tomu je v kraji čtvrtý nejvyšší podíl uživatelů sociálních sítí (56,7 %), v kategorii uživatelů se středním vzděláním a uživatelů zaměstnaných bylo dosaženo největšího podílu mezi kraji (69,4 resp. 73,9 %). Nejméně z ČR užívají sociální sítě ústečtí studenti (90,7 %) a uživatelé ve věkové kategorii 16–34 let (86,6 %).

Počet počítačů na 100 žáků základních škol za poslední 4 roky pravidelně meziročně rostl, meziroční nárůst za období 2019/2020 byl však nejvyšší, kdy na 1. i 2. stupni vzrostl shodně o 5,5 procentního bodu, přičemž od roku 2017 bylo zaznamenáno zvýšení o 9,8 procentních bodů na prvním stupni a o 8,2 procentních bodů na druhém stupni.

 

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

tel.: 472 706 106

mob.: 797 874 132

email: infoservisul@czso.cz