Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání - Ústecký kraj v roce 2021

 

Počet osob pracujících ve výzkumu a vývoji v Ústeckém kraji se meziročně zvýšil, celkový objem prostředků do výzkumu a vývoje naproti tomu poklesl. Nejvyšší podíl výdajů do výzkumu a vývoje byl vynaložen v podnikatelském sektoru. Domácnosti Ústeckého kraje jsou v porovnání s ostatními kraji hůře vybaveny počítači i připojením k internetu, počet uživatelů sociálních sítí je v kraji pátý nejvyšší v ČR.

Výzkum a vývoj

Výzkumem a vývojem (VaV) se v České republice v roce 2021 zabývalo 84 671 osob (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou VaV činnostem). V dlouhodobém pohledu počet těchto zaměstnanců stále roste, ve srovnání s rokem 2020 se zvýšil o 4,6 %, přičemž nárůst byl zaznamenán v devíti krajích. Více než třetina z celkového počtu zaměstnanců působila v hl. m. Praze (35,7 %), pětina v Jihomoravském kraji. Naopak v deseti krajích podíl na počtu zaměstnanců VaV v České republice nedosáhl 5 %.

Výdaje na výzkum a vývoj podle krajů v roce 2021

V roce 2021 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj 121,9 miliardy korun, proti roku 2020 vzrostly o 7,5 %. K největšímu meziročnímu nárůstu celkového objemu výdajů na výzkum a vývoj došlo v Olomouckém kraji (o 20,2 %). Dlouhodobě nejdůležitějším centrem českého výzkumu a vývoje je však nadále Praha, v níž bylo v roce 2021 realizováno 38,9 % celkových výdajů v České republice, konkrétně 47,4 mld. Kč. S velkým odstupem za ní následovaly kraje Jihomoravský s 17,5 % a Středočeský s 12,9 % celkového objemu výdajů na výzkum a vývoj v ČR. Při přepočtu na regionální hrubý domácí produkt dosáhl nejvyšší hodnoty Jihomoravský kraj (3,2 %), v Praze a Středočeském kraji výdaje dosahují 2,8, resp. 2,3 % HDP vytvořeného v příslušném kraji. Naproti tomu v Karlovarském kraji se podíl pohybuje jen kolem 0,2 %.

Nejvíc prostředků na výzkum a vývoj bylo vynaloženo v podnikatelském sektoru, a to 76,6 mld. Kč, z toho téměř třetina (31,0 %) v hl. m. Praze a dále 16,5 % v Jihomoravském kraji a 15,8 % ve Středočeském kraji. Ze státního rozpočtu bylo na přímou veřejnou podporu výzkumu a vývoje v roce 2021 vynaloženo 38,3 mld. Kč, tedy o 0,2 mld. více než v roce 2020. Největší část prostředků (16,7 mld. Kč) směřovala na výzkum a vývoj prováděný na veřejných vysokých školách, 12,2 mld. Kč získaly veřejné výzkumné instituce a 3,8 mld. Kč směřovalo soukromým podnikům.

V Ústeckém kraji pracovalo v roce 2021 ve výzkumu a vývoji celkem 1 166 pracovníků, což byl třetí nejnižší počet mezi kraji. Meziročně došlo k nárůstu o 101 osob, tj. 9,5 %. Z celkového počtu osob pracujících ve výzkumu a vývoji v kraji jich 72,7 % pracovalo v podnikatelském sektoru a 22,2 % ve vysokoškolském sektoru.

Pracovníci ve výzkumu a vývoji v podnikatelském sektoru podle vybraných charakteristik podniků provádějících výzkum a vývoj v roce 2021

Celkem byly v roce 2021 v kraji vynaloženy výdaje na výzkum a vývoj v hodnotě 1 381 mil. Kč, meziročně tak došlo k poklesu o 21 mil. Kč, tj. 1,5 %. Nejvíce prostředků na výzkum a vývoj vynaložil ve sledovaném období podnikatelský sektor, a to 81,6 % celkových výdajů vynaložených v kraji. Z domácích a zahraničních veřejných zdrojů bylo do výzkumu a vývoje v kraji vloženo celkem 462 mil. Kč, z toho 86,0 % mělo domácí původ. Nejvyšší podíl celkových veřejných prostředků byl vložen do podnikatelského sektoru, a to 50,4 %.

V Ústeckém kraji bylo u Úřadu průmyslového vlastnictví v roce 2021 podáno celkem 20 patentových přihlášek, z toho 12 bylo podáno soukromými podniky, 4 veřejnou vysokou školou, 2 přihlášky podaly osoby podnikající a 2 přihlášky podaly osoby nepodnikající. V průběhu roku 2021 bylo v kraji uděleno 13 patentů, z toho 11 soukromým podnikům, 1 veřejným vysokým školám a 1 fyzické nepodnikající osobě. Z celkového počtu 3 606 patentů patřících k 31. 12. 2021 domácím subjektům v ČR jich bylo v držení subjektů Ústeckého kraje 99.

Informační a komunikační technologie

Činnostmi v oblasti ICT se v roce 2020 v České republice zabývalo 219,8 tisíce zaměstnanců (fyzické osoby), z toho 54,2 % tvořili ICT specialisté a zbývající část ICT technici. Z hlediska územního rozložení jsou ICT specialisté nejvíce koncentrováni v Praze, Jihomoravském a Středočeském kraji. Pro zvýšení spolehlivosti dat z výběrového zjišťování byly tyto údaje vypočteny jako průměr z posledních 3 let (2019–2021).

Domácnosti s připojením k internetu podle krajů

Podíl domácností vybavených počítačem v posledních letech meziročně roste pouze mírně, v roce 2021 to bylo o 1,0 procentní bod a na úrovni ČR představoval 79,5 %. Rovněž tempo růstu podílu domácností s připojením na internet v posledních letech oslabilo, v roce 2021 jejich podíl vzrostl o 1,5 procentního bodu na 83,4 % všech domácností v republice. V mezikrajském porovnání byly nejvíce vybaveny počítačem i připojením k internetu domácnosti v hl. m. Praze (86,0 resp. 86,9 % všech domácností). Nejhůře na tom byl Ústecký kraj, kde počítač vlastnilo pouze 68,7 % domácností a připojeno k internetu bylo 78,0 % domácností.

Internet v České republice používá 82,8 % osob starších 16 let. Uživatelů internetu v posledních letech přibývá hlavně mezi seniory. V roce 2021 dosáhl podíl osob nad 55 let, které se připojují k internetu, 59,0 %. Ve věku 16–34 let užívá internet 98,9 % obyvatel z této věkové skupiny.

Rovněž roste podíl osob, které používají internet na mobilním telefonu. V roce 2021 jej používalo v hlavním městě Praze 78,4 % uživatelů (z obyvatel ve věku 16 a více let), v roce 2011 to bylo pouze 16,1 %. K největšímu vzestupu došlo v Moravskoslezském kraji (z 5,9 % v roce 2011 na 74,1 % v roce 2021).

Uživatelé internetu na mobilním telefonu ve věku 16 a více let podle krajů

Internetové bankovnictví využívá v České republice 67,2 % osob starších 16 let, což je oproti roku 2011 2,5krát více. Zvyšuje se rovněž podíl online nakupujících. Ještě v roce 2011 v e-shopech nakupovala (nákup v posledních 12 měsících) pouze čtvrtina Čechů ve věku 16 a více let, v roce 2021 to bylo již 68,5 %, přičemž podíl takto nakupujících se v posledních 3 letech každoročně zvyšuje zhruba o 4 až 5 procentních bodů.

Jak již bylo zmíněno výše, v Ústeckém kraji bylo v roce 2021 počítačem vybaveno nejméně domácností z ČR, a to 68,7 %. Z vývoje v posledních deseti letech je patrné, že obliba stolních počítačů klesá. V Ústeckém kraji poklesl v roce 2021 v porovnání s rokem 2011 podíl domácností vybavených tímto typem počítačů o 20,9 procentních bodů a domácnosti mnohem častěji volily přenosný počítač, jimiž bylo v roce 2021 vybaveno o 31,8 procentních bodů více domácností, než tomu bylo v roce 2011.

Domácnosti vybavené osobním počítačem a připojením k internetu  v Ústeckém kraji v letech 2011 až 20211)

V Ústeckém kraji bylo v roce 2021 nejméně domácností vybavených připojením k internetu. Jejich podíl dosáhl hodnoty 78,0 % a byl tak nejnižší mezi kraji. Rovněž počet uživatelů internetu ve věku 16 a více let dosáhl v našem kraji nejnižšího podílu v ČR (78,9 %). Lépe v mezikrajovém porovnání dopadl podíl uživatelů internetu na mobilním telefonu, který v roce 2021 dosáhl 71,6 % a byl sedmý nejvyšší mezi kraji.

Z celkového počtu obyvatel kraje ve věku 16 a více let nakupovalo v roce 2021 na internetu 62,2 % osob, což byl druhý nejnižší podíl mezi kraji po Královéhradeckém kraji (61,6 %). Nejčastěji na internetu nakupovaly osoby ve věku 16 až 34 let, z pohledu vzdělání využívaly tuto formu nákupu nejvíce vysokoškolsky vzdělaní lidé.

Internetové bankovnictví v kraji využívalo 62,2 % a v mezikrajovém srovnání se tak Ústecký kraj umístil na předposledním místě před Jihočeským krajem, kde internetové bankovnictví využívalo pouze 61,9 % obyvatel ve věku 16 a více let. Internetové bankovnictví využívaly nejvíce osoby ve věku 35 až 54 let a s vysokoškolským vzděláním.

Podíl uživatelů internetu v Ústeckém kraji ve věku 16 a více let v členění podle pohlaví,  věku, dosaženého vzdělání a ekonomické aktivity v roce 20211)

Naproti tomu je v kraji pátý nejvyšší podíl uživatelů sociálních sítí (58,2 %), což je o 2,1 procentního bodu více, než činí republikový průměr. Nejčastěji sociální sítě v kraji využívají osoby ve věku 16 až 34 let (88,5 %) a z pohledu ekonomické aktivity studenti (92,8 %).

Vybavenost škol počítači se neustále zlepšuje. Počet počítačů na 100 žáků základních škol meziročně vzrostl na 1. stupni o 4,6 počítače na 31,7 počítačů na 100 žáků, a na 2. stupni o 5,0 počítače na hodnotu 40,6 počítačů na 100 žáků. Přibližně polovina těchto počítačů je přenosná.

Mnoho dalších informací najdete v aktualizované sadě tabulek s podrobnějším pohledem na oblast výzkumu, vývoje, informačních technologií a jejich využívání, který je možné získat z výkaznictví nebo z administrativních zdrojů dat. Kromě srovnání postavení jednotlivých krajů v roce 2020 je zde rovněž zobrazen vývoj v posledních letech.


 

Kontakt:

Ing. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

tel.: 472 706 106

mob.: 797 874 132

email: infoservisul@czso.cz