Vydaná stavební povolení v Ústeckém kraji v roce 2018

 

 


V Ústeckém kraji v porovnání s rokem 2017 poklesl počet vydaných stavebních povolení i orientační hodnota vydaných povolení.

Stavební úřady Ústeckého kraje vydaly v průběhu roku 2018 celkem 4 784 stavebních povolení, v porovnání s rokem 2017 to bylo o 21 (o 0,4 %) stavebních povolení méně. Na republikovém úhrnu se Ústecký kraj podílel 5,9 %, což byl šestý nejvyšší podíl. Nejvyšší stavební aktivitu projevili stavebníci ve Středočeském kraji (16 471 stavebních povolení, tj. 20,3 % z úhrnu ČR). Nejméně povolení bylo vydáno v Karlovarském kraji (2 144, tj. 2,6 % z republikového úhrnu).

Nejméně povolení v Ústeckém kraji bylo v roce 2018 vydáno v únoru (300). Naproti tomu nejvíce povolení bylo vydáno v měsíci srpnu (467).

Vydaná stavební povolení podle krajů    Vydaná stavební povolení v Ústeckém kraji

Ve většině krajů, včetně Ústeckého, byl v loňském roce nižší zájem o výstavbu než v roce 2017. Více povolení bylo vydáno pouze ve čtyřech krajích – Středočeském, Plzeňském, Libereckém a Kraji Vysočina.

Meziroční změna počtu a orientační hodnoty vydaných stavebních povolení  podle krajů mezi roky 2018 a 2017

Na celkovém počtu vydaných stavebních povolení v Ústeckém kraji se 35,2 % podílely stavby bytových budov, 29,9 % nebytové stavby a 25 % ostatní stavby. Podíl objektů na ochranu životního prostředí představoval 10 % z celkového počtu vydaných povolení.

Na tisíc obyvatel Ústeckého kraje bylo v roce 2018 vydáno 5,8 stavebních povolení, tento počet byl v mezikrajovém srovnání druhý nejnižší po Praze (2,9). Nejvíce vydaných stavebních povolení na tisíc obyvatel bylo evidováno ve Středočeském kraji (12,1).

Celková orientační hodnota vydaných stavebních povolení, která představuje odhad celkových nákladů staveb včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu (nejedná se o konečné náklady stavby), dosáhla v Ústeckém kraji 20 954 mil. Kč a byla o 32,3 % nižší než v roce 2017. K meziročnímu poklesu došlo ještě v šesti dalších krajích, v Ústeckém kraji byl nejvyšší.

Orientační hodnota vydaných stavebních povolení       Orientační hodnota na jedno stavební povolení

 

Orientační hodnota na jedno stavební povolení vydané v Ústeckém kraji dosáhla hodnoty 4 380 tis. Kč. V porovnání s rokem 2017 se hodnota jedné plánované stavby snížila celkem v šesti krajích. Pokles v Ústeckém kraji o 32 % byl nejvyšší.

 

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení podle krajů v roce 2018

 

Nejvyšší podíl investic v Ústeckém kraji v roce 2018 - 51 % celkové orientační hodnoty vydaných stavebních povolení bude proinvestován v rámci výstavby nebytových budov. Proti roku 2017 se jejich podíl snížil o 16,8 p. b. V mezikrajovém srovnání přesto obsadil podíl investic do nebytových budov v Ústeckém kraji nejvyšší pozici. Proti průměru ČR byl vyšší o 17 p. b. Druhý nejvyšší podíl investic v kraji připadl na ostatní stavby (vodovodní sítě včetně přípojek, komunikace, mosty, kabelizace, bilboardy apod.), v roce 2017 představoval 22,8 %, meziročně se zvýšil o 5,8 p. b. Podíl investic na výstabu bytových budov se v kraji zvýšil o 9,4 p. b. a zaujímal 22,1 % oproti 12,7% v roce 2017. Pro stavby na ochranu životního prostředí by mělo být v kraji proinvestováno 4,1 % celkové orientační hodnoty vydaných stavebních povolení v roce 2018, meziročně se jejich podíl zvýšil o 1,5 p. b.

 

Počet  a orientační hodnota stavebních povolení podle druhu stavby v roce 2018

 

 

 

Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027