Vydaná stavební povolení v Ústeckém kraji v roce 2017

 

 


V Ústeckém kraji v porovnání s rokem 2016 poklesl počet vydaných stavebních povolení, zatímco orientační hodnota vydaných povolení vzrostla.

Stavební úřady Ústeckého kraje vydaly v průběhu roku 2017 celkem 4 805 stavebních povolení, v porovnání s rokem 2016 to bylo o 219 (o 4,4 %) stavebních povolení méně. Na republikovém úhrnu se Ústecký kraj podílel 5,7 %, což byl sedmý nejvyšší podíl. Nejvyšší stavební aktivitu projevili stavebníci ve Středočeském kraji (16 382 stavebních povolení, tj. 19,5 % z úhrnu ČR). Nejméně povolení bylo vydáno v Karlovarském kraji (2 306, tj. 2,7 % z republikového úhrnu).

Nejméně povolení v Ústeckém kraji bylo v roce 2017 vydáno v lednu (283) jako ve většině předchozích let. Naproti tomu nejvíce povolení bylo vydáno v měsíci sprnu (467).

Vydaná stavební povolení  podle krajů a v Ústeckém kraji v letech 2016 a 2017

Ve většině krajů byl v loňském roce vyšší zájem o výstavbu než v roce 2016. Méně povolení bylo vydáno v pěti krajích, včetně Ústeckého, kde byl pokles druhý nejvyšší po Hl. m. Praze.

Meziroční změna počtu a orientační hodnoty vydaných stavebních povolení  podle krajů mezi roky 2017 a 2016

Na celkovém počtu vydaných stavebních povolení v Ústeckém kraji se 34 % podílely stavby bytových budov, 30,4 % nebytové stavby a 24,7 % ostatní stavby. Podíl objektů na ochranu životního prostředí představoval 10,9 % z celkového počtu vydaných povolení.

Na tisíc obyvatel Ústeckého kraje bylo v roce 2017 vydáno 5,9 stavebních povolení, tento počet byl v mezikrajovém srovnání druhý nejnižší po Hlavním městě Praze (3,8). Nejvíce vydaných stavebních povolení na tisíc obyvatel bylo evidováno ve Středočeském kraji (12,2).

Celková orientační hodnota vydaných stavebních povolení, která představuje odhad celkových nákladů staveb včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu (nejedná se o konečné náklady stavby), dosáhla v Ústeckém kraji 30 938 mil. Kč a byla o 14,4 % vyšší než v roce 2016. K meziročnímu nárůstu došlo s výjimkou Jihočeského kraje i ve všech ostatních krajích, v Ústeckém kraji byl sedmý nejvyšší.

Orientační hodnota vydaných stavebních  povolení v letech 2016 a 2017 a Orientační hodnota na jedno stavební povolení v letech 2016 a 2017

 

Orientační hodnota na jedno stavební povolení vydané v Ústeckém kraji dosáhla hodnoty 6 439 tis. Kč, což v novodobé historii kraje představuje druhou nejvyšší hodnotu po roce 2012 (6 900 tis. Kč). V porovnání s rokem 2016 se hodnota jedné plánované stavby zvýšila celkem ve dvanácti krajích. Navýšení v Ústeckém kraji o 19,6 % bylo páté nejvyšší po krajích Královéhradeckém, Zlínském, Vysočině a Olomouckém. Meziročně poklesla hodnota na jedno stavební povolení pouze v Jihočeském a Pardubickém kraji (o 8,6 resp. 0,2 %).

 

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení podle krajů v roce 2017

 

 

Nejvyšší podíl investic v Ústeckém kraji v roce 2017, téměř 68 % celkové orientační hodnoty vydaných stavebních povolení, bude proinvestován v rámci výstavby nebytových budov. Proti roku 2016 se jejich podíl zvýšil o 25,7 p.b. V mezikrajovém srovnání obsadil podíl investic do nebytových budov v Ústeckém kraji nejvyšší pozici. Proti průměru ČR byl vyšší o 31,2 p.b. Druhý nejvyšší podíl investic v kraji připadl na ostatní stavby (vodovodní sítě včetně přípojek, komunikace, mosty, kabelizace, bilboardy apod.), v roce 2017 představoval 17 %, meziročně se poklesl téměř o 24 p.b. Podíl investic na výstabu bytových budov poklesl v kraji o 2,1 p.b. a zaujímal 12,7 % oproti 14,8% v roce 2016. Pro stavby na ochranu životního prostředí by mělo být v kraji proinvestováno pouze 2,5 % celkové orientační hodnoty vydaných stavebních povolení v roce 2017, meziročně se jejich podíl snížil o 0,1 p.b.

 

Počet  a orientační hodnota stavebních povolení podle druhu stavby v roce 2017