Vydaná stavební povolení v Ústeckém kraji v roce 2016

 

V Ústeckém kraji se v porovnání s rokem 2015 zvýšil počet vydaných stavebních povolení i orientační hodnota vydaných povolení. Stejné tendence vidíme ve většině krajů s výjimkou Hlavního města Prahy a Jihomoravského kraje.

Stavební úřady Ústeckého kraje vydaly v průběhu roku 2016 celkem 5 024 stavebních povolení, v porovnání s rokem 2015 to bylo o 573 (o 12,9 %) stavebních povolení více. Na republikovém úhrnu se Ústecký kraj podílel 6,2 %, což je sedmý nejvyšší podíl. Nejvyšší stavební aktivitu projevili stavebníci ve Středočeském kraji (16 170 stavebních povolení, tj. 20,1% z úhrnu ČR). Nejméně povolení bylo vydáno v Karlovarském kraji (2 375, tj. 3 % na republikovém úhrnu).

Počet vydaných povolení byl v jednotlivých měsících různý, nejméně povolení v Ústeckém kraji bylo v roce 2016 vydáno v lednu jako ve většině předchozích let. Výjimkou byly roky 2007 a 2009, kdy nejméně stavebních povolení vydaly stavební úřady v kraji v únoru a rok 2013, kdy bylo vydáno nejméně povolení v prosinci.

Vydaná stavební povolení  podle krajů v letech 2015 a 2016 + Vydaná stavební povolení  v Ústeckém kraji v letech 2015 a 2016

V loňském roce se ve většině krajů, včetně Ústeckého, zvýšil zájem o výstavbu, k poklesu došlo pouze v Hl. m. Praze a v Jihomoravském kraji. Nejvýraznější meziroční nárůst počtu vydaných stavebních povolení byl ve Zlínském kraji, hned druhý v Ústeckém kraji.

Meziroční změna počtu a orientační hodnoty vydaných stavebních povolení  podle krajů mezi roky 2016 a 2015

Na tisíc obyvatel Ústeckého kraje bylo v roce 2016 vydáno 6,1 stavebních povolení, i přes meziroční nárůst povolení o 0,7 byl tento počet v mezikrajovém srovnání druhý nejnižší po Hlavním městě Praze (4,0). Nejvíce vydaných stavebních povolení na tisíc obyvatel bylo evidováno ve Středočeském kraji (12,1).

Celková orientační hodnota vydaných stavebních povolení, která představuje odhad celkových nákladů staveb včetně technologie vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu (nejedná se o konečné náklady stavby), dosáhla v Ústeckém kraji 27 037 mil. Kč. K meziročnímu nárůstu došlo s výjimkou Hl. m. Prahy ve všech ostatních krajích, v Ústeckém kraji byl nejvyšší.

Orientační hodnota na jedno stavební povolení vydané v Ústeckém kraji dosáhla hodnoty 5 382 tis. Kč. Meziročně se hodnota jedné plánované stavby zvýšila celkem ve dvanácti krajích, nejvíce v Ústeckém kraji (více než dvojnásobně), Meziročně poklesla hodnota na jedno stavební povolení pouze v Hl. m. Praze (téměř o čtvrtinu) a v Kraji Vysočina (téměř o 4 %).

Nejvyšší podíl investic v kraji v roce 2016, více než 42 % celkové orientační hodnoty vydaných stavebních povolení, bude proinvestován v rámci výstavby nebytových budov. Proti roku 2015 se jejich podíl snížil o 6,3 p.b. V mezikrajovém srovnání obsadil středovou pozici. Proti průměru ČR byl vyšší o 3,6 p.b. Druhý nejvyšší podíl investic v kraji připadl na ostatní stavby (vodovodní sítě včetně přípojek, komunikace, mosty, kabelizace, bilboardy apod.), v roce 2016 představoval více než 40 %, meziročně se zvýšil téměř 2,5krát. Podíl investic na výstabu bytových budov poklesl v kraji meziročně téměř o polovinu a zaujímal 14,8 % oproti 28,2% v roce 2015. Pro stavby na ochranu životního prostředí by mělo být v kraji proinvestováno pouze 2,6 % celkové orientační hodnoty vydaných stavebních povolení v roce 2016, meziročně se jejich podíl snížil o 4,2 p.b.