Vodovody a kanalizace v Ústeckém kraji v roce 2020

 

V roce 2020 se výroba vody v Ústeckém kraji v porovnání s předchozím rokem snížila, k poklesu došlo ve všech krajích. Cena vody však i v loňském roce ve všech krajích stoupala. Nejvíce za 1 m3 vody zaplatili opět obyvatelé Ústeckého kraje.  

Vodovody

Vodou z vodovodů bylo v roce 2020 v Ústeckém kraji zásobováno celkem 804 tisíc obyvatel, tj. zhruba stejně jako v roce 2019. Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodu v kraji představoval 98,1 %, což bylo o 0,1 p. b. více než v roce 2019. V porovnání s ostatními kraji byl podíl obyvatel zásobovaných vodou v kraji čtvrtý nejvyšší. Vyšší podíl měli v Moravskoslezském kraji a 100 % pokrytí vykázali v hlavním městě Praze a v Karlovarském kraji. Celorepublikový průměr (94,6 %) kraj překročil o 3,5 p. b.

Graf č.1 Podíl obyvatel zásobovaných vodou a napojených na kanalizaci  pro veřejnou potřebu*) v roce 2020

V roce 2020 se oproti předchozímu roku výroba vody snížila. Objem vyrobené pitné vody z vodovodů pro veřejnou potřebu dosáhl v loňském roce v Ústeckém kraji 48 432 tis. m3 a v porovnání s rokem 2019 poklesl o 581 tis. m3, tj. o 1,2 %. Zároveň pokleslo i množství fakturované pitné vody celkem (37 174 tis. m3) o 980 tis. m3 (o 2,6 %). Nárůst však zaznamenalo množství fakturované vody pro domácnosti, které odebraly 27 407 tis. m3, což bylo o 113 tis. m3 vody (o 0,4 %) více než v předchozím roce. Objem fakturované pitné vody domácnostem meziročně vzrostl ve většině krajů kromě Olomouckého kraje.

Množství fakturované vody na počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů neboli specifické množství vody fakturované celkem dosáhlo v roce 2020 v Ústeckém kraji 126,3 litru na osobu a den, v porovnání s předchozím rokem se snížilo o 3,7 litru (o 2,8 %). Pokles zaznamenaly všechny kraje. Množství fakturované vody domácnostem dosáhlo v roce 2020 v kraji 93,1 litru na osobu a den proti 93,0 litru v roce 2019. K meziročnímu nárůstu došlo ve většině krajů s výjimkou Prahy, Kraje Vysočina a Olomouckého kraje. Nejvyšší spotřebu vody v domácnostech na osobu a den evidují v Praze (112,5 litru), druhá nejvyšší byla v Jihomoravském kraji (93,2 litru), spotřeba v Ústeckém kraji byla třetí nejvyšší. Naproti tomu nejnižší spotřebu vykázaly domácnosti ve Zlínském kraji (80 %) a v Kraji Vysočina (80,6 %).

Dlouhodobým jevem je růst ceny vody. V Ústeckém kraji dosáhla v roce 2020 celková hodnota vodného 1 708,7 mil. Kč (bez DPH) a od roku 2005 se zvýšila o více než polovinu (o 50,6 %, tj. o 574,1 mil. Kč). V porovnání s rokem 2019 vzrostlo vodné celkem v kraji o 20,8 mil. Kč. Nárůst mezi posledními dvěma roky jsme zaznamenali ve většině krajů republiky s výjimkou Prahy, Karlovarského, Libereckého a Zlínského kraje. K nejvyššímu nárůstu proti roku 2019 došlo ve Středočeském a Jihomoravském kraji (o 7,5 resp. 6,7 %), k nejnižšímu v Olomouckém kraji (o 1,0 %), navýšení o 1,2 % v Ústeckém kraji bylo druhé nejnižší v republice.

Cena vody (bez DPH), tedy průměrná cena za 1 m3 fakturované pitné vody, se od roku 2005 v Ústeckém kraji zvýšila z 24,70 Kč na 46,00 Kč za m3. Proti průměru celé republiky byla cena vody v loňském roce v kraji vyšší o 4,60 Kč. Stejně jako v letech 2008–2017, platili i v roce 2020 obyvatelé Ústeckého kraje za 1 m3 vody nejvíce v České republice. Příznivější situace pro obyvatele kraje byla pouze v letech 2007, 2018 a 2019, kdy byla cena vody druhá nejvyšší – v prvním jmenovaném roce po Karlovarském kraji, v ostatních dvou letech po Libereckém kraji.

Graf č. 2 Průměrná cena za 1m3 fakturované vody a průměrná cena za 1m3 odváděných odpadních vod v Ústeckém kraji

V porovnání s předchozím rokem vzrostla v roce 2020 cena vody ve všech krajích, z toho nejvíce v Jihomoravském a Středočeském kraji – o 9,1 resp. 7,6 %.

Graf č. 3 Průměrná cena za 1m3 fakturované vody a průměrná cena za 1m3  odváděných odpadních vod v roce 2020

 

 

Kanalizace

Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci meziročně vzrostl o 3,3 p. b. na 86,8 %. Celkový počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci v kraji byl 711 603, z toho bylo 99,3 % (706 817 obyvatel) napojeno na čistírnu odpadních vod. Podíl obyvatel v domech napojených na čistírnu odpadních vod z celkového počtu obyvatel napojených na kanalizaci byl v mezikrajovém srovnání čtvrtý nejvyšší. Stoprocentní pokrytí mělo město Praha a Karlovarský kraj, následoval Středočeský kraj. Republikový průměr (96,9 %) byl v kraji překročen o 2,4 p. b. Podíl osob napojených na kanalizaci s koncovou ČOV v přepočtu na střední stav obyvatel se v kraji meziročně zvýšil o 3,3 p. b. a dosáhl 86,3 %.

Množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace (bez zpoplatněných srážkových vod) v Ústeckém kraji dosáhlo v roce 2020 celkem 29 942 tis. m3 a proti roku 2019 bylo nižší o 351 tis. m3 (o 1,2 %). K meziročnímu poklesu došlo ve většině krajů s výjimkou Středočeského, Pardubického a Zlínského kraje a Kraje Vysočina. Množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace za celé území republiky meziročně pokleslo o 10 574 tis. m3, tj. o 2,3 %.

Objem čištěné odpadní vody (bez srážkových vod) dosáhl v roce 2020 v Ústeckém kraji 29 270 tis. m3 a v porovnání s rokem 2019 poklesl o 983 tis. m3, tj. o 3,2 %. Podíl čištěných odpadních vod na objemu vypouštěných odpadních vod do kanalizace (bez zpoplatněných srážkových vod) představoval 97,8 % a proti roku 2019 poklesl o 2,1 p. b. Proti průměru celé ČR (97,5 %) byl vyšší o 0,2 p. b.

Celková hodnota stočného dosáhla v roce 2020 v Ústeckém kraji 1 471,3 mil. Kč (bez DPH) a v porovnání s rokem 2019 byla vyšší o 26 658 tis. Kč, tj. o 1,8 %. K meziročnímu nárůstu došlo ve většině krajů (kromě Karlovarského kraje), nejvyšší růst zaznamenali ve Středočeském kraji a v Kraji Vysočina (o 7,8 resp. 6,1 %). Navýšení v Ústeckém kraji bylo druhé nejnižší po Libereckém kraji.

Cena stočného (bez DPH) čili průměrná cena za 1 m3 odváděných odpadních vod dosáhla v roce 2020 v Ústeckém kraji hodnoty 43,00 Kč za m3. Od roku 2005 se cena stočného v kraji více než zdvojnásobila (nárůst o 22,00 Kč, tj. o 104,6 %), což je patrné i z grafu č. 2. V porovnání s rokem 2019 stoupla cena stočného v kraji o 1,20 Kč za m3. Průměr za celou ČR (36,50 Kč za m3) byl v kraji překročen o 6,50 Kč. V mezikrajovém srovnání je cena stočného v Ústeckém kraji od roku 2008 druhá nejvyšší po kraji Libereckém. Porovnání jednotlivých krajů je znázorněno v grafu č. 3.

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

 

  • Více informací o vodovodech a kanalizacích najdete v publikaci
  • Vodovody a kanalizace v Ústeckém kraji v roce 2020 (aktualita v pdf)
  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Tab_3.xlsx
  • Stručná informace - Vodovody a kanalizace v Ústeckém kraji v roce 2020