Vodovody a kanalizace v Ústeckém kraji v roce 2017

 

 


V roce 2017 se výroba vody v Ústeckém kraji v porovnání s předchozím rokem zvýšila, k nárůstu došlo i ve většině ostatních krajů. Dále stoupá i cena vody, v Ústeckém kraji je od roku 2008 nejvyšší v republice.

Vodovody

V Ústeckém kraji bylo v roce 2017 zásobováno vodou z vodovodů celkem 802,7 tisíc obyvatel, tj. o 925 obyvatel více než v roce 2016. Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodu v kraji představoval 97,8 %, což bylo o 0,3 p. b. více než v roce 2016. V porovnání s ostatními kraji byl podíl obyvatel zásobovaných vodou v kraji třetí nejvyšší. Vyšší podíl měli v Moravskoslezském kraji a 100 % pokrytí vykázaly v Hl. m. Praze a v Karlovarském kraji. Celorepublikový průměr (94,7 %) kraj překročil o 3,1 p. b.

Graf č.1 Podíl obyvatel zásobovaných vodou a napojených na kanalizaci  pro veřejnou potřebu*) podle krajů  v roce 2017

V roce 2017 se oproti předchozímu roku výroba vody zvýšila. Objem vyrobené pitné vody z vodovodů pro veřejnou potřebu v roce 2017 dosáhl v Ústeckém kraji 49 981 tis. m3 a v porovnání s rokem 2016 vzrostl o 916 tis. m3, tj. o 1,9 %. Naproti tomu pokleslo množství fakturované pitné vody celkem (36 763 tis. m3) o 285 tis. m3 (o 0,8 %) i množství fakturované vody pro domácnosti, které odebraly 26 245 tis. m3, což bylo o 233 tis. m3 vody (o 0,9 %) méně než v předchozím roce. Objem fakturované pitné vody domácnostem  meziročně poklesl kromě Ústeckého kraje ještě ve dvou krajích – Libereckém a Moravskoslezském, v ostatních krajích došlo k meziročnímu nárůstu.

Množství fakturované vody na počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů, nebo-li specifické množství vody fakturované celkem, dosáhlo v roce 2017 v Ústeckém kraji 125,5 litrů na osobu a den a v porovnání s předchozím rokem se snížilo o 0,7 litru (o 0,6 %). Pokles jsme zaznamenali ještě v dalších třech krajích –Středočeském, Pardubickém a Moravskoslezském. V ostatních krajích došlo k meziročnímu nárůstu. Mezi roky 2016 a 2017 pokleslo v Ústeckém kraji i množství fakturované vody domácnostem, a to o 0,6 litru (o 0,7 %), v roce 2017 dosáhlo v kraji 89,6 litru na osobu a den. K meziročnímu poklesu došlo celkem ve čtyřech ze čtrnácti krajů (kromě Ústeckého ještě ve Středočeském, Jihočeském a Moravskoslezském kraji). V Ústeckém kraji byl pokles druhý nejnižší po Jihočeském kraji. Na osobu a den evidují nejvyšší spotřebu vody v domácnostech v Hl. m. Praze (109,3 litrů), v Jihomoravském kraji (92,9 litru) a třetí nejvyšší v Ústeckém kraji. Naproti tomu nejnižší spotřebu - méně než 80 litrů na osobu a den - vykázaly domácnosti ve Zlínském a v Pardubickém kraji a v Kraji Vysočina.

Dlouhodobým jevem je růst ceny vody. V Ústeckém kraji dosáhla v roce 2017 celková hodnota vodného 1 594,2 mil. Kč (bez DPH) a od roku 2005 se zvýšila o více než dvě pětiny (o 40,5 %, tj. o 459,6 mil. Kč). V porovnání s rokem 2016 vzrostlo vodné celkem v kraji o 478 tis. Kč. Obdobný vývoj jsme zaznamenali ve většině krajů republiky, s výjimkou Moravskoslezského kraje, kde došlo k meziročnímu poklesu. K nejvyššímu nárůstu proti roku 2016 došlo ve Středočeském kraji (o 4,2 %).

Cena vody (bez DPH) tedy průměrná cena za 1 m3 fakturované pitné vody se od roku 2005 v Ústeckém kraji zvýšila o tři čtvrtiny - z 24,70 Kč na 43,40 Kč za m3. Proti průměru celé republiky byla cena vody v loňském roce v kraji vyšší o 6,20 Kč. Od roku 2008 zaplatí v průměru obyvatelé Ústeckého kraje za 1 m3 vody nejvíce v České republice.

Graf č. 2 Průměrná cena za 1m3 fakturované vody a průměrná cena za 1m3 odváděných odpadních vod v Ústeckém kraji v letech 2005 až 2017

V porovnání s předchozím rokem se cena vody v kraji v roce 2017 zvýšila o 0,30 Kč (o 0,8 %). Meziroční nárůst zaznamenaly všechny kraje. Navýšení v Ústeckém kraji bylo třetí nejnižší.

Graf č. 3 Průměrná cena za 1m3 fakturované vody a průměrná cena za 1m3  odváděných odpadních vod podle krajů v roce 2017

Kanalizace

Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci meziročně vzrostl o 0,4 p. b. na 84,0 %. Celkový počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci v kraji byl 689 252, z toho bylo 98,8 % (680 931 obyvatel) napojeno na čistírnu odpadních vod. Podíl obyvatel v domech napojených na čistírnu odpadních vod z celkového počtu obyvatel napojených na kanalizaci byl v mezikrajovém srovnání čtvrtý nejvyšší. Stoprocentní pokrytí mělo Hl. město Praha, následovaly kraje Středočeský a Karlovarský. Republikový průměr (96,3 %) byl v kraji překročen o 2,5 p. b. Podíl osob napojených na kanalizaci s koncovou ČOV v přepočtu na střední stav obyvatel se meziročně zvýšil o 0,4 p. b., z 82,6 % v roce 2016 na 83,0 % v loňském roce.

Množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace (bez zpoplatněných srážkových vod) v Ústeckém kraji dosáhlo v roce 2017 celkem 29 472 tis. m3 a zůstalo tak zhruba na úrovni roku 2016. K meziročnímu nárůstu došlo v deseti krajích republiky, z toho nejvyšší byl v Plzeňském kraji. Množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace za celé území republiky meziročně vzrostlo o 6 454 tis. m3, tj. o 1,4 %.

Objem čištěné odpadní vody (bez srážkových vod) dosáhl v roce 2017 v Ústeckém kraji 28 792 tis. m3 a v porovnání s rokem 2016 poklesl o 7 tis. m3. Podíl čištěných odpadních vod na objemu vypouštěných odpadních vod do kanalizace (bez zpoplatněných srážkových vod) představoval 97,7 % a byl stejný jako v roce 2016. Proti průměru celé ČR (97,5 %) byl vyšší o 0,2 p. b.

Celková hodnota stočného dosáhla v roce 2017 v Ústeckém kraji 1 397,1 mil. Kč (bez DPH) a v porovnání s rokem 2016 byla nižší o 1 012 tis. Kč, tj. o 0,1 %. K meziročnímu poklesu došlo kromě Ústeckého kraje i v Pardubickém kraji. V ostatních krajích zaznamenali mezi roky 2016 a 2017 nárůst hodnoty stočného, z toho nejvyšší v Hl. m. Praze a ve Středočeském kraji (o 6,9 resp. o 6,8 %).

Cena stočného (bez DPH) čili průměrná cena za 1 m3 odváděných odpadních vod dosáhla v roce 2017 v Ústeckém kraji hodnoty 41,40 Kč za m3. Od roku 2005 se cena stočného v kraji téměř zdvojnásobila (nárůst o 20,40 Kč, tj. o 97 %), což je patrné i z grafu č. 2. V porovnání s rokem 2016 byla cena stočného v kraji stejná. Průměr za celou ČR (32,80 Kč za m3) byl v kraji překročen o 8,60 Kč. V mezikrajovém srovnání je cena stočného v Ústeckém kraji od roku 2008 druhá nejvyšší po kraji Libereckém. Porovnání jednotlivých krajů je znázorněno v grafu č. 3.

Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail: ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027