Bytová výstavba v Ústeckém kraji v roce 2017 (předběžné výsledky)

 

 


Počet zahájených bytů v průběhu roku 2017 se v Ústeckém kraji meziročně snížil zhruba o 8 %, zatímco dokončených bytů bylo v loňském roce téměř o 30 % více než v roce 2016.

V průběhu roku 2017 byla v Ústeckém kraji zahájena výstavba celkem 1 196 bytů, v porovnání s rokem 2016 to znamenalo pokles o 103 bytů, tj. o 7,9 %. V České republice bylo zahájeno celkem 31 521 bytů, kraj se na tomto počtu podílel 4,4 %. K meziročnímu poklesu došlo kromě Ústeckého kraje i v Jihočeském kraji. Nejvyšší meziroční nárůst vykázaly v Olomouckém kraji.

Zahájené byty podle krajů v letech 2016 a 2017   a Meziroční změna zahájených bytů  mezi roky 2017 a 2016

Na celkovém počtu zahájených bytů v kraji se téměř ze třech čtvrtin (73,3 %) podílela nová výstavba, zbývajících 26,7 % připadalo na změny již dokončených staveb, při kterých vznikají nové byty. Výrazná převaha nové výstavby je patrná ve všech krajích, nejvíce – 90,9 % dosáhla ve Středočeském kraji a 88,6 % v Kraji Vysočina. Ústecký kraj se svým podílem řadil na nejnižší příčku. Ústecký kraj byl jedním z devíti krajů (Královéhradecký, Kraj Vysočina, Olomoucký, Moravskoslezský, Jihočeský, Pardubický, Liberecký a Středočeský), kde došlo k meziročnímu nárůstu podílu nové výstavby. V Ústeckém kraji představoval růst 8,5 procentních bodů (p.b.) a byl druhý nejvyšší po Královéhradeckém kraji (+9,1 p.b.). Do republikového průměru (84,5 %), který zaznamenal meziroční nárůst o 2,1 p.b., chybělo Ústeckému kraji 11,2 p.b.

Výstavba bytů zahájená v roce 2017 byla v Ústeckém kraji ze 66,6 % prováděna v rodinných domech, jednalo se o 796 bytů, proti předchozímu roku jejich počet vzrostl o 1 %. Z celkového počtu zahájené výstavby bytů v rodinných domech v kraji bude 21 % uskutečněno v okrese Teplice, v ostatních okresech se podíl pohyboval mezi 11 až 18 %, pouze v okrese Most to bylo necelých 8 %. Nástavbou, přístavbou a vestavbou přibude v rodinných domech 49 bytů (4,1 % zahájených bytů), z toho nejvíce v okresech Teplice (24,5 %), Děčín (20,4 %), Chomutov (18,4 %), Louny (16,3 %) a Litoměřice (10,2 %), v okresech Ústí nad Labem a Most dosahoval podíl méně než 10 % (6,1 resp. 4,1 %). V uplynulém roce byla v kraji zahájena výstavba 27 nových bytů v bytových domech, ze 70,4 % se jednalo o byty v okrese Chomutov a zbývajících 29,6 % bytů bylo zahájeno v okrese Teplice, v ostatních okresech kraje nebyla započata žádná výstavba. V roce 2017 byla zahájena rovněž nástavba, přístavba či vestavba 70 bytů v bytových domech, tj. 5,9 % z počtu zahájených bytů. Téměř 69 % těchto bytů se začalo stavět v okrese Teplice, 27,1 % v okrese Ústí nad Labem, 2,9 % v okrese Děčín a 1,4 % v okrese Chomutov, žádná výstavba nebyla zahájena v okresech Litoměřice, Louny a Most. V nebytových budovách bude postaveno rovněž 70 bytů (5,9 % ze zahájené výstavby). Nejvyšší podíl těchto bytů bude postaven v okresech Ústí nad Labem (34,3 %), Děčín (27,1 %) a Chomutov (téměř 17,1 %). Žádný byt nevznikne v okrese Louny. Bytový fond kraje se rozšíří o dalších 139 bytů formou stavebních úprav v nebytových prostorech, z toho 43,9 % bude uskutečněno v okrese Chomutov, po 22,3 % v okresech Děčín a Louny. Žádná výstavba neproběhne v okresech Litoměřice a Teplice. Pouze 1 byt bude touto formou postaven v Ústí nad Labem. V domovech–penzionech nebo domovech pro seniory byla v roce 2017 zahájena výstavba 45 nových bytů, a to v okresech Most (53,3 %), Litoměřice (37,8 %) a Louny (8,9 %).

K meziročnímu nárůstu zahájení výstavby bytů v Ústeckém kraji došlo v roce 2017 v rodinných a bytových domech, v domovech–penzionech nebo domovech pro seniory a ve stavebně upravených nebytových prostorách. U ostatních forem zahájené výstavby byl proti roku 2016 zaznamenán pokles.

Zahájené byty v okresech Ústeckého kraje v roce 2017

V roce 2017 bylo v kraji zkolaudováno celkem 1 011 nových bytů (podíl 3,5 % na republikovém úhrnu 28 575 bytů), oproti předchozímu roku bylo dokončeno o 231 bytů, o 29,6 % více. Meziročně více bytů bylo dokončeno ještě v devíti dalších krajích. Nárůst v Ústeckém kraji byl nejvyšší.

Dokončené byty podle krajů v letech 2016 a 2017   a  Meziroční změna dokončených bytů   mezi roky 2017 a 2016

V přepočtu na tisíc obyvatel byl v Ústeckém kraji v roce 2017 dokončen 1 byt, což představuje nejnižší hodnotu mezi kraji. Nejvíce bytů na tisíc obyvatel (4,6) bylo zkolaudováno v Hl. m. Praze, 4,1 bytu ve Středočeském kraji a 3,6 bytu v Jihomoravském kraji.

Ve struktuře dokončených bytů převažovaly téměř ve všech krajích byty v rodinných domech, s výjimkou Hlavního města Prahy, kde se na počtu dokončených bytů podílely jen 10,6 % a převažující podíl (79,1 %) byl realizován v bytových domech. V Ústeckém kraji představoval v roce 2017 podíl nových bytů v rodinných domech 66,9 % a byl šestý nejvyšší po Kraji Vysočina, Středočeském, Pardubickém, Jihočeském a Moravskoslezském kraji. Celkem bylo v rodinných domech dokončeno 676 bytů a jejich počet meziročně vzrostl o 84 bytů (o 14,2 %). Podíl v jednotlivých okresech se pohyboval od více než 10 % v okresech Ústí nad Labem a Most do 23,2 % v okrese Litoměřice. Formou nástaveb, přístaveb nebo vestaveb k rodinným domům přibylo v kraji 24 bytů (2,4 % z počtu dokončených bytů), jedna čtvrtina bytů byla dokončena v okrese Litoměřice, 16,7 % shodně ve třech okresech – Děčín, Teplice a Ústí nad Labem, 12,5 % v okrese Most, 8,3 % v okrese Chomutov a nejméně v okrese Louny (4,2 %). Meziročně se počet dokončených bytů touto formou zvýšil o 60 %. Sedminásobně vzrostl počet bytů dokončených v bytových domech. Celkem bylo v kraji dostaveno 85 bytů, z toho 82,4 % v okrese Louny, 10,6 % v okrese Chomutov a 7,1 % v okrese Děčín. V ostatních okresech se v loňském roce v bytových domech nedokončil žádný byt. Nástavbou, přístavbou nebo vestavbou k bytovým domům vzniklo 59 bytů (5,8 % z počtu dokončených bytů), z toho více než třetina v okrese Teplice (37,3 %), více než čtvrtina v Ústí nad Labem, 13,6 % shodně v okresech Litoměřice a Most a 10,2 % v okrese Chomutov. Žádné byty nebyly dokončeny v okresech Děčín a Louny. Proti roku 2016 bylo touto formou dokončeno o dvě pětiny bytů více. V domovech-penzionech nebo domovech pro seniory bylo v Ústeckém kraji v loňském roce dokončeno 16 bytů, všechny v okrese Most. V nebytových budovách bylo postaveno 21 bytů (2,1 % z celkového počtu dokončených bytů), tj. o více než tři pětiny více než v roce 2016. Třetina byla realizována v okrese Chomutov, 28,6 % v okrese Most, 19 % v okrese Děčín, 14,3 % v okrese Litoměřice a 4,8 % v okrese Ústí nad Labem. Žádné byty tohoto typu nebyly dokončeny v okresech Louny a Teplice. O téměř 23 % v porovnání s rokem 2016 se zvýšil v Ústeckém kraji počet bytů dokončených ve stavebně upravených nebytových prostorách, v loňském roce bylo zkolaudováno 130 nových bytů proti 106 v předchozím roce. Téměř 68 % z toho bylo realizováno v okrese Most, 13 % v okrese Teplice a 10 % v okrese Ústí nad Labem. V ostatních okresech se podíl pohyboval od 2,3 % v okrese Chomutov do 3,8 % v okrese Litoměřice. Pouze v okrese Louny nebyl touto formou dokončen žádný byt.

K meziročnímu nárůstu dokončených bytů v Ústeckém kraji došlo v roce 2017 u všech forem výstavby.

Dokončené byty v okresech Ústeckého kraje v roce 2017