Věková struktura obyvatel Ústeckého kraje v roce 2021

 

Ústecký kraj byl v roce 2021 s průměrným věkem obyvatel 42,7 roku třetím nejmladším krajem v ČR. Průměrný věk dosáhl u žen 44,0 roku a mužů 41,2 roku. Index stáří v kraji dosáhl hodnoty 128,4, což byla v mezikrajovém srovnání čtvrtá nejnižší hodnota.

K 31. prosinci 2021 žilo v Ústeckém kraji 798 898 obyvatel, z toho 394 781 mužů a 404 117 žen. Průměrný věk obyvatel kraje se meziročně zvýšil o 0,3 na 42,7 roků. Stejný nárůst jsme zaznamenali u žen, jejichž průměrný věk vzrostl na 44,0 roku. Průměrný věk mužů se meziročně zvýšil o 0,2 roku na 41,2 roku. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem je průměrný věk obyvatelstva v Ústeckém kraji nižší o 0,1 roku, z pohledu jednotlivých pohlaví nižší u mužů o 0,1 roku a u žen o 0,2 roku. Od roku 2009 se rozdíl mezi průměrným věkem jak obyvatelstva celkem, tak i u mužů a žen mezi Ústeckým krajem a ČR neustále zmenšuje.

V mezikrajovém srovnání byl průměrný věk obyvatelstva celkem a žen třetí nejnižší v ČR, u mužů byl čtvrtý nejnižší. Nejvyšší průměrný věk obyvatelstva byl zjištěn v Karlovarském, Královéhradeckém a Zlínském kraji (shodně 43,6 roku). Z pohledu jednotlivých pohlaví byl průměrný věk nejvyšší u žen ve Zlínském kraji (45,3 roku) a u mužů v Královéhradeckém a Karlovarském kraji (42,1 roku). Nejnižší průměrný věk jak u obyvatelstva celkem, tak u mužů i žen byl zaznamenán ve Středočeském kraji, kde průměrný věk obyvatel celkem dosáhl hodnoty 41,5 roku, u mužů 40,2 a u žen 42,7 roku.

Průměrný věk obyvatelstva v roce 2021

Průměrný věk od roku 1991 trvale roste jak v Ústeckém kraji, tak v celé České republice, přičemž v Ústeckém kraji v tomto období rostl průměrný věk mírně rychleji než za celou ČR. Zatímco průměrný věk obyvatelstva ČR vzrostl za vybrané období o 6,3 roku, v Ústeckém kraji vzrostl za stejné období o 7,2 roku. Stejný trend jsme zaznamenali jak u mužů, tak u žen. Průměrný věk mužů vzrostl v Ústeckém kraji od roku 1991 o 7,3 roku, tj. o 0,7 roku více než za celou ČR (+6,6 roku). U žen se průměrný věk zvýšil o 7,1 roku, tj. o 1,0 rok více než za ČR (+6,1 roku). V důsledku toho se rozdíl mezi průměrným věkem obyvatelstva ČR a Ústeckého kraje neustále snižuje. Zatímco v roce 1991 byl průměrný věk obyvatel ČR při porovnání s průměrným věkem obyvatelstva Ústeckého kraje vyšší o 1 rok, v loňském roce činil tento rozdíl pouze 0,2 roku.

Průměrný věk obyvatel Ústeckého kraje a ČR

Z vnitroregionálního pohledu byl nejmladším okresem okres Chomutov s průměrným věkem 42,3 roku, kde byl zároveň i nejnižší průměrný věk žen (43,6 roku). Nejnižší průměrný věk mužů (41,0 roku) byl zjištěn v okresech Chomutov a Ústí nad Labem. Nejvyššího průměrného věku obyvatelstva bylo dosaženo v okrese Děčín (43,0 roku), kde byl rovněž nejvyšší průměrný věk mužů i žen (41,6 resp. 44,4 roku).

Věková struktura obyvatel a index stáří v roce 2021

Index stáří, tedy počet seniorů ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0 – 14 let, dosáhl v roce 2021 v ČR hodnoty 128,1. Nejnižší index stáří zaznamenali ve Středočeském kraji (105,4), nejvyšší v Královéhradeckém kraji (142,9). V Ústeckém kraji dosáhl index stáří v loňském roce hodnoty 128,4, což byla čtvrtá nejnižší hodnota mezi kraji. Nejrychleji rostl index stáří v Karlovarském kraji, meziročně se zvýšil o 5,3, druhý nejvyšší nárůst zaznamenali v hl. m. Praze (o 4,5). Naopak nejméně meziročně vzrostl index stáří v Jihomoravském kraji (o 0,4).

V meziokresním porovnání v rámci Ústeckého kraje dosáhl index stáří nejnižší hodnoty v okrese Chomutov (122,1 seniorů ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0 – 14 let), nejvyšší byl v okrese Děčín (137,0). Meziročně nejvíce vzrostl index stáří v okrese Most (o 5,2), nejméně v okrese Litoměřice (o 2,8).

 

Kontakt:

Ing. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

Tel.: 472 706 106

Mob.: 797 874 132

E-mail: infoservisul@czso.cz