Strukturální šetření v zemědělství – ZEM 2007 /Farm Structure Survey (FSS)/

 

Český statistický úřad uskutečnil ve všech okresech České republiky v období od 1. září do 15. listopadu 2007 Strukturální šetření v zemědělství, které svým obsahem a rozsahem navazovalo na výběrová šetření konaná v roce 2003 a 2005. Došetřování části zpravodajských jednotek (v Ústeckém kraji 47) proběhlo v měsíci lednu 2008.

Do šetření bylo zahrnuto zhruba 70 % evidovaných zemědělců. Podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby) s velkým rozsahem zemědělské výroby podléhali zjišťování plošně. Fyzické osoby s malým rozsahem výroby a drobné zemědělce – samozásobitele ve vybraných 4 514 obcích republiky oslovili tazatelé vyškolení ČSÚ.

Obsahem šetření byly jak údaje o výměře a využití obhospodařované půdy a stavech hospodářských zvířat, tak i o počtu a struktuře pracovníků, o zemědělských strojích a zařízeních a další informace, jako je např. ekologické hospodaření, nezemědělské činnosti v rámci rozvoje venkova apod.

Šetření bylo pořádáno v souladu s vydaným Programem statistických zjišťování na rok 2007 (vyhláška č. 476/2006 Sb.) a platnou legislativou EU, takže bylo z části finančně podporováno z rozpočtu Evropské unie. Zjištěné údaje slouží zároveň pro aktualizaci registru farem, který je podkladem pro každoroční výběrová zjišťování v zemědělství.

Šetření se týkalo zemědělských subjektů, které splňují některou z následujících prahových hodnot zjišťování:

  • alespoň 1 ha obhospodařované zemědělské půdy vlastní nebo pronajaté,
  • nebo plocha od 1 500 m2 intenzivních ploch (sady, zelenina, květiny), nebo 1 000 m2 vinic, nebo 300 m2 skleníků a pařenišť,
  • nebo chov alespoň 1 kusu skotu, nebo 2 kusů prasat, nebo 4 kusů koz a ovcí, nebo chov 50 kusů drůbeže, nebo 100 kusů králíků nebo kožešinových zvířat.


V Ústeckém kraji bylo osloveno 2 489 respondentů a na údaje se ptalo 90 tazatelů.

Základní výsledky a videopořad naleznete v tiskové zprávě ze šetření.

Podrobné výsledky naleznete na adrese: http://www.czso.cz/csu/czso/strukturalni-vysledky-za-zemedelstvi-2007-guoqfavvrt.
Analytické vyhodnocení je na adrese: http://www.czso.cz/csu/czso/strukturalni-vysledky-za-zemedelstvi-analyticke-vyhodnoceni-2007-o4mgmvg96u.
Výsledky podle územního členění jsou na adrese: http://www.czso.cz/csu/czso/strukturalni-vysledky-za-zemedelstvi-podle-uzemniho-cleneni-2007-144glh214n.