Stav a pohyb obyvatelstva ve městech Ústeckého kraje v roce 2020

 

V roce 2020 žilo v Ústeckém kraji 817 tis. obyvatel, z toho 646 tis. ve městech. Podíl obyvatel žijících v obcích se statusem města dosáhl hodnoty 79,1 % a byl třetí nejvyšší mezi kraji. V obcích s 2 000 a více obyvateli žilo 79,0 % obyvatelstva kraje a rovněž se jednalo o třetí nejvyšší podíl v rámci republiky.

 

Obyvatelé v obcích se statusem města

 

Ke konci roku 2020 žilo v Ústeckém kraji 817 004 obyvatel, z toho 646 065 ve městech, podíl městského obyvatelstva činil 79,1 %. Meziročně se podíl městského obyvatelstva snížil o 0,2 p. b., a to z toho důvodu, že počet obyvatel žijících ve městech poklesl meziročně o 4 644 osob, zatímco celkový počet obyvatel kraje poklesl o 3 961 osob. K 31. lednu 2020 bylo v Ústeckém kraji 59 měst. Nejmenším městem kraje z pohledu počtu obyvatel ke dni 31. 12. 2020 byla Loučná pod Klínovcem v okrese Chomutov se 118 obyvateli, největším městem bylo okresní a zároveň krajské město Ústí nad Labem s 91 982 obyvateli.

 

Z pohledu jednotlivých okresů Ústeckého kraje došlo k meziročnímu poklesu ve všech okresech kraje, nejvíce pak v okrese Děčín (-1 059), nejméně v okrese Teplice (-303 osob). Vyjma okresu Teplice byl pokles městského obyvatelstva v okresech Ústeckého kraje zapříčiněn jak úbytkem městského obyvatelstva přirozenou měnou, tak i zápornou migrací. V okrese Teplice zaznamenali v roce 2020, jako v jediném okrese Ústeckého kraje, kladnou migraci městského obyvatelstva (+15). Přirozený přírůstek byl však i zde záporný.

 

 

 

Přírůstek (úbytek) obyvatel ve městech Ústeckého kraje v roce 2020

 

 

K největšímu celkovému úbytku obyvatel došlo ve městech Ústí nad Labem (-734), Most (-693) a Děčín (-643). Ve všech těchto městech byl celkový úbytek obyvatel zapříčiněn jak přirozenou měnou, tak migrací. Největší celkový přírůstek obyvatel zaznamenali ve městě Šluknov (+74), a to výhradně zásluhou migrace, která byla třetí nejvyšší v kraji (+77 osob). Nejvyšší přírůstky obyvatel migrací evidovali ve městech Teplice (+98) a Meziboří (+91). Naopak největší úbytek obyvatel v důsledku migrace zaznamenala města Ústí nad Labem (-478), Děčín (-438) a Most (-432). Přirozený přírůstek obyvatel byl ve většině měst Ústeckého kraje záporný, ve dvou městech stagnoval. Kladný přirozený přírůstek byl zjištěn pouze v 7 městech našeho kraje (z 59), nejvyšší byl ve Verneřicích (+12 osob).

 

V mezikrajském porovnání byl podíl městského obyvatelstva v Ústeckém kraji třetí nejvyšší po hlavním městě Praze (100,0 %) a Karlovarském kraji (81,7 %). Naopak nejnižší podíl městského obyvatelstva byl zjištěn ve Středočeském kraji, a to 51,4 %. Pokles městského obyvatelstva zaznamenali ve všech krajích ČR vyjma hl. města Prahy, kde veškeré zde žijící obyvatelstvo spadá do kategorie městského obyvatelstva. Nejvíce poklesl podíl městského obyvatelstva ve Středočeském kraji, a to o 0,3 procentního bodu (p. b.).

 

Obyvatelstvo v krajích a ČR v roce 2020

 

vnitroregionálního pohledu žilo v loňském roce nejvíce lidí ve městech v okrese Most, kde podíl městského obyvatelstva dosáhl hodnoty 90,2 %, nejmenší podíl byl zjištěn v okrese Litoměřice (59,9 %). K meziročnímu poklesu městského obyvatelstva došlo ve všech okresech Ústeckého kraje, pokles se v jednotlivých okresech pohyboval v intervalu 0,1 až 0,3 p. b. Od roku 2014 podíl městského obyvatelstva v Ústeckém kraji, tak i v jeho jednotlivých okresech převážně klesá.

 

Obyvatelstvo ve městech Ústeckého kraje v roce 2020

 

Podíl obyvatel v obcích dle velikostní struktury obcí

 

V Ústeckém kraji žilo k 31. 12. 2020 v obcích s 2 tis. a více obyvateli 79,0 % obyvatelstva kraje. V mezikrajském porovnání byl tento podíl třetí nejvyšší po hlavním městě Praze (100,0 %) a Moravskoslezském kraji (84,7 %). Naopak nejnižší podíl byl zjištěn v Kraji Vysočina, a to 55,7 %.

 

Obyvatelstvo dle velikosti obce k 31. 12. 2020

 

Meziročně došlo v našem kraji k poklesu počtu obyvatelstva žijícího v obcích s 2 tis. obyvateli a více, a to o 0,2 p. b. Počet obcí spadajících do kategorie 2 000 a více obyvatel se v kraji meziročně nezměnil, k 1. 1. 2020 jich bylo 52. Nezměnil se ani celkový počet obcí, jichž bylo v loňském roce 354.

 

Podíl obyvatel žijících v obcích se 2 tis. a více obyvateli poklesl v loňském roce ve většině krajů ČR, nejvíce v Královehradeckém a Olomouckém kraji, kde se tento podíl snížil o 0,6 resp. o 0,5 p. b. Nárůst byl zaznamenán ve Středočeském, Karlovarském, Libereckém, Jihomoravském a Zlínském kraji, přičemž největší nárůst obyvatel v obcích se 2 tis. a více obyvateli zaznamenali v Karlovarském a Středočeském kraji, a to 0,6 resp. 0,5 p. b.

 

V jednotlivých okresech našeho kraje se počet obyvatel v obcích dle velikostní struktury liší. Města s 50 tis. a více obyvateli se nacházejí pouze v okresech Most a Ústí nad Labem, přičemž v ústeckém okrese v této velikostní kategorii bydlí více jak tři čtvrtiny obyvatel okresu. Ostatní obyvatelstvo okresu pak bydlí v obcích ve velikosti do 4 999 obyvatel. V okrese Most bydlí ve městě nad 50 tis. obyvatel téměř 60 % obyvatel, dalších více než 20 % bydlí v obcích o velikosti 20 000 – 49 999 obyvatel, v souhrnu tedy bydlí 80 % obyvatel mosteckého okresu v obcích o velikosti 20 tis. a více obyvatel. Zbylí obyvatelé bydlí, stejně jako v ústeckém okresu, v obcích do 4 999 obyvatel.

 

 

 

vnitroregionálního pohledu byl v roce 2020 podíl obyvatelstva žijícího v obcích s 2 tis. a více obyvateli největší v okrese Most (91,8 %), druhý největší pak v okrese Ústí nad Labem (90,0 %). Nejméně obyvatel v obcích s 2 tis. a více obyvateli žije v okresech Litoměřice (56,7 %) a Louny (61,1 %).

 

Obyvatelstvo dle velikosti obce v okresech Ústeckého kraje k 31. 12. 2020

 

Meziročně došlo k poklesu podílu obyvatel žijících v obcích se 2 tis. a více obyvateli ve všech okresech našeho kraje. Největší pokles byl zaznamenán v okrese Litoměřice, kde se tento podíl snížil o 0,3 p. b. V ostatních okresech se pokles pohyboval od 0,1 do 0,2 p. b.

 

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 10