Stav a pohyb obyvatelstva ve městech Ústeckého kraje v roce 2019

 

V roce 2019 žilo v Ústeckém kraji 821,0 tis. obyvatel, z toho 650,7 tis. ve městech. Podíl obyvatel, žijících v obcích se statusem města, byl 79,3 % a byl třetí nejvyšší v ČR. V obcích s 2 000 a více obyvateli žilo 79,1 % obyvatelstva kraje a rovněž se jednalo o třetí nejvyšší podíl v rámci republiky.

K 31. prosinci 2019 žilo v Ústeckém kraji 820 965 obyvatel, z toho 650 709 ve městech. Podíl městského obyvatelstva činil 79,3 %. Meziročně se podíl městského obyvatelstva snížil o 0,1 p. b. Důvodem byl meziroční pokles městského obyvatelstva o 1 039 osob, zatímco celkový počet obyvatel kraje vzrostl o 176 osob. K 31. lednu 2019 bylo v Ústeckém kraji 59 měst. Nejmenším městem kraje byla Loučná pod Klínovcem v okrese Chomutov se 121 obyvateli, největším městem bylo okresní a zároveň krajské město Ústí nad Labem s 92 716 obyvateli.

Z pohledu jednotlivých okresů Ústeckého kraje zaznamenal nárůst městského obyvatelstva pouze okres Teplice (+280), ve zbylých okresech došlo k meziročnímu poklesu, nejvíce pak v okresu Most (-346). Vyjma okresu Teplice byl pokles městského obyvatelstva v okresech Ústeckého kraje zapříčiněn jak úbytkem městského obyvatelstva přirozenou měnou, tak i zápornou migrací. V okrese Teplice zaznamenali v roce 2019, jako v jediném okrese Ústeckého kraje, kladnou migraci městského obyvatelstva (+422), přirozený přírůstek byl však i zde záporný.

Tabulka: Stav a pohyb obyvatelstva v okresech Ústeckého kraje v roce 2019

Graf: Přírůstek (úbytek) obyvatel ve městech Ústeckého kraje v roce 2019

K největšímu celkovému úbytku obyvatel došlo ve městech Ústí nad Labem (-236), Litvínov (-223) a Děčín (-215). Ve všech těchto městech byl celkový úbytek obyvatel zapříčiněn jak přirozenou měnou, tak migrací. Největší celkový přírůstek obyvatel mělo město Teplice (+156), a to výhradně zásluhou migrace, která byla nejvyšší v kraji (+228 osob). Naopak největší úbytek obyvatel v důsledku migrace zaznamenala města Děčín (-153), Ústí nad Labem (-147), Litoměřice (-144) a Litvínov (-139 osob). Přirozený přírůstek obyvatel byl ve většině měst Ústeckého kraje záporný, ve čtyřech městech stagnoval. Kladný přirozený přírůstek byl zjištěn pouze v 11 městech našeho kraje (z 59), nejvyšší pak v Trmicích (+15 osob).

Podíl obyvatel v obcích se statusem města

V mezikrajském porovnání byl podíl městského obyvatelstva v Ústeckém kraji třetí nejvyšší po hlavním městě Praze (100,0 %) a Karlovarském kraji (81,8 %). Naopak nejnižší podíl městského obyvatelstva byl zjištěn ve Středočeském kraji, a to 51,7 %.

Graf: Obyvatelstvo ve městech v roce 2019

V rámci Ústeckého kraje byl v roce 2019 největší podíl městského obyvatelstva v okrese Most (90,3 %), nejmenší podíl měl okres Litoměřice (60,1 %). K meziroční poklesu městského obyvatelstva došlo ve větší či menší intenzitě ve všech okresech Ústeckého kraje. Největší pokles byl zjištěn v okrese Louny (-0,3 p. b.), kde v meziokresním porovnání došlo meziročně k druhému nejvyššímu zvýšení celkového počtu obyvatel v rámci kraje.

Gaf: Obyvatelstvo ve městech Ústeckého kraje v roce 2019

Od roku 2014 podíl městského obyvatelstva v Ústeckém kraji, tak i v jeho jednotlivých okresech klesá. Výjimku tvoří pouze okres Most, kde byl v roce 2015 a 2016 zjištěn mírný meziroční nárůst (méně než 0,1 p. b. ročně). Vzhledem k tomu, že se v průběhu roku 2012 stal Chlumec městem, nejsou data před rokem 2013 plně srovnatelná.

Podíl obyvatel v obcích dle velikostní struktury obcí

V Ústeckém kraji žilo k 31. 12. 2019 v obcích s 2 tis. a více obyvateli 79,1 % obyvatelstva kraje. V mezikrajském porovnání byl tento podíl třetí nejvyšší po hlavním městě Praze (100,0 %) a Moravskoslezském kraji (84,9 %). Naopak nejnižší podíl byl zjištěn v Kraji Vysočina, a to 55,8 %.

Tabulka: Obyvatelstvo dle velikosti obce v Ústeckém kraji k 31. 12. 2019

V rámci Ústeckého kraje byl v roce 2019 podíl obyvatelstva žijícího v obcích s 2 tis. a více obyvateli největší v okrese Most (91,9 %), druhý největší pak v okrese Ústí nad Labem (90,1 %). Nejmenší podíly měly okresy Litoměřice (57,0 %) a Louny (61,3 %).

Graf: Obyvatelstvo dle velikosti obce v okresech Ústeckého kraje k  31. 12. 2019

Meziročně došlo v našem kraji k mírnému nárůstu počtu obyvatelstva žijícího v obcích s 2 tis. obyvateli a více, a to o 0,1 p. b. Rovněž došlo k meziročnímu zvýšení počtu obcí spadajících do kategorie 2 tis. a více obyvatel o 1, a to na úkor obcí v kategorii méně než 2 tis. obyvatel.

Více informací naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR a Veřejná databáze.

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

email: infoservisul@czso.cz

tel.: 472 706 106

  • Městské obyvatelstvo Ústeckého kraje - 2019 (aktualita v pdf)
  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Tab_3.xlsx
  • Tab_4.xlsx