Stav a lov vybraných druhů zvěře v Ústeckém kraji v roce 2020

 

Divoká zvěř byla v roce 2020 v honitbách Ústeckého kraje nejvíce zastoupena srnčí zvěří, která se na celkovém stavu populace u sledovaných druhů zvěře v kraji podílela více jak jednou čtvrtinou. Nejméně naopak bylo v kraji dančí a mufloní zvěře. Počet odstřelů meziročně poklesl o téměř 15 %. Nejčastěji odstřelovaným zvířetem v Ústeckém kraji bylo prase divoké.

 

O mysliveckém hospodaření podává informaci Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře (za období 1. 4. daného roku – 31. 3. roku následujícího). Jarní kmenové stavy se uvádí k 31. 3. následujícího roku (za rok 2020 k 31. 3. 2021). Jarní kmenové stavy v jednotlivých krajích se sledují u vybraných druhů zvěře, do níž se řadí jelení, dančí, mufloní, srnčí a černá zvěř, zajíci, kachny divoké a bažanti. Pro účely statistiky stavu a lovu jsou hl. m. Praha a Středočeský kraj považovány za jeden region.

 

K 31. 3. 2021 bylo v jarních kmenových stavech Ústeckého kraje evidováno 56 565 sledovaných druhů zvěře. Nejpočetnější skupinou byla zvěř srnčí, která dosáhla stavu 15 289 kusů a podílela se tak na jarních kmenových stavech sledovaných druhů více jak čtvrtinou. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili bažanti s počtem 12 997 kusů, následováni zajíci s počtem 11 121 kusů. Dále bylo v jarních kmenových stavech evidováno 4 577 kusů černé zvěře a 4 732 kusů divokých kachen. Ze sledovaných druhů zvěře byly nejméně početné skupiny zvěře jelení o počtu 3 428 kusů, dančí s počtem 2 424 kusů a mufloní s počtem 1 997 kusů.

 

 

V rámci celé republiky meziročně vzrostly souhrnně kmenové stavy vybraných druhů zvěře o 1,1 %, stavy zvěře meziročně vzrostly ve většině krajů vyjma tří – Jihočeského, Libereckého a Zlínského kraje. V Ústeckém kraji se stavy všech vybraných druhů zvěře meziročně zvýšily o 3,1 %, což je v mezikrajovém srovnání druhý nejvyšší nárůst po hl. m. Praze a Středočeském kraji, kde došlo k nárůstu o 5,9 %. Z celorepublikového pohledu vzrostly nejvíce stavy mufloní zvěře, a to o 5,7 %, rostly stavy i jelení, srnčí a dančí zvěře, zajíců a bažantů. U stavů černé zvěře a kachen byl meziročně v rámci celé ČR zaznamenán pokles.

V Ústeckém kraji byl nárůst jarních stavů divoké zvěře zaznamenán u všech sledovaných druhů zvěře vyjma zvěře černé, u které došlo k poklesu o 535 kusů (10,5 %). K relativně největšímu nárůstu došlo v populaci mufloní zvěře, jejíž počty se meziročně zvýšily o 11,4 %, druhý největší nárůst byl zaznamenán u kachen (o 8,7 %). Jarní stavy rovněž vzrostly u bažantů (o 7,5 %), jelení (o 5,0 %) a dančí zvěře (o 3,7 %), zajíců (o 3,2 %) a srnčí zvěře (o 1,0 %). 

V porovnání s rokem 2011 došlo v našem kraji k úbytku většiny sledovaných druhů zvěře kromě dančí zvěře, jejíž populace od tohoto roku vzrostla o 92,2 % a kachen, jejichž stavy zaznamenaly nárůst o 1,9 %. Stavy černé zvěře se za sledované období nezměnily. U ostatních druhů sledované zvěře stavy za posledních 10 let poklesly, nejvíce u jelení zvěře (o 21,8 %), bažantů (o 17,4 %) a muflonů (o 16,1 %), dále rovněž u zajíců (12,3 %) a srnčí zvěře (o 10,3 %).

Odstřely zvěře meziročně celkově poklesly ve všech krajích, nejvíce v Libereckém kraji, kde bylo v loňském roce odstřeleno o 37,0 % kusů méně než v roce 2019. Celorepublikově došlo k meziročnímu poklesu odstřelené zvěře o 21,2 %. V Ústeckém kraji byl zaznamenaný pokles odstřelů čtvrtý nejnižší mezi kraji, odstřelilo se o 14,5 % kusů zvěře méně než v předešlém roce. Celkový pokles odstřelů v kraji byl zapříčiněn téměř výhradně poklesem odstřelů černé zvěře, kdy bylo v roce 2020 odstřeleno o 31,6 % kusů méně. Jen velmi mírně byl celkový pokles odstřelů ovlivněn nižším odstřelem srnčí zvěře, kdy počty odstřelených kusů meziročně poklesly o 2,2 %.

 

 

 

 

Meziroční pokles odstřelů byl v jednotlivých krajích způsobem nižším odstřelem černé zvěře, zajíců, kachen či bažantů. Za celou ČR byl zaznamenán pokles odstřelů u černé zvěře, zajíců, kachen a bažantů, naopak odstřely jelení, dančí, mufloní a srnčí zvěře celorepublikově vzrostly.

 V Ústeckém kraji byl meziroční nárůst počtu odstřelů zaznamenán u většiny sledovaných druhů zvěře vyjma již zmíněné srnčí a černé zvěře. U ostatních druhů byl zaznamenán nárůst odstřelů, a to u dančí (o 20,6 %) a mufloní zvěře (o 16,4 %), zajíců (o 11,8 %), kachen (o 6,6 %), bažantů (o 2,3 %) a jelení zvěře (o 1,5 %). Největší podíl na odstřelech v loňském roce v našem kraji měly odstřely černé zvěře (celkem 15 043), které tvořily více než 42 % všech odstřelů provedených na území Ústeckého kraje.

Počet provedených odstřelů byl v roce 2020 v kraji pátý nejnižší za posledních 10 let. Nejvíce za toto období vzrostly odstřely dančí zvěře, a to o 249,2 %. Výrazně vzrostly rovněž odstřely černé zvěře (o 72,9 %), nárůst za toto období byl zaznamenán rovněž v odstřelech jelení (o 21,9 %) a mufloní zvěře (o 13,3 %). Odstřely ostatních sledovaných druhů zvěře od roku 2011 poklesly, a to u kachen o 45,7 %, bažantů o 38,1 %, zajíců o 13,4 % a srnčí zvěře o 5,4 %.

 

 

 

 

 

Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

tel.: 472 706 106

mob.: 797 874 132

email: infoservisul@czso.cz