Stav a lov vybraných druhů zvěře v Ústeckém kraji v roce 2019

 

Divoká zvěř byla v roce 2019 v honitbách Ústeckého kraje nejvíce zastoupena srnčí zvěří, jejíž jarní kmenový stav dosáhl 15 144 kusů a tvořil tak 27,6 % na celkovém stavu populace u sledovaných druhů zvěře v kraji. Nejméně naopak bylo v kraji dančí a mufloní zvěře, a to 4,3 resp. 3,3 %. V kraji bylo provedeno celkem 41 644 odstřelů, z toho 52,8 % tvořily odstřely černé zvěře. Nejméně bylo odstřeleno zajíců.

O mysliveckém hospodaření podává informaci Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře (za období 1. 4. daného roku – 31. 3. roku následujícího). Jarní kmenové stavy se uvádí k 31. 3. následujícího roku (např. za rok 2019 k 31. 3. 2020). Jarní kmenové stavy v jednotlivých krajích se sledují u vybraných druhů zvěře, do níž se řadí jelení, dančí, mufloní, srnčí a černá zvěř, zajíci, kachny divoké a bažanti.

K 31. 3. 2020 bylo v jarních kmenových stavech Ústeckého kraje evidováno 54 868 sledovaných druhů zvěře. Nejpočetnější skupinou byla zvěř srnčí, která dosáhla stavu 15 144 kusů a podílela se tak na jarních kmenových stavech sledovaných druhů více jak čtvrtinou. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili bažanti s počtem 12 088 kusů, následováni zajíci s počtem 10 776 kusů. Dále bylo v jarních kmenových stavech evidováno 5 112 kusů černé zvěře a 4 354 kusů divokých kachen. Ze sledovaných druhů zvěře byly nejméně početné skupiny zvěře jelení o počtu 3 264 kusů, dančí s počtem 2 337 kusů a mufloní s počtem 1 793 kusů.

V rámci celé republiky meziročně vzrostly souhrnně kmenové stavy vybraných druhů zvěře o 2,6 %, stavy zvěře meziročně vzrostly ve většině krajů vyjma čtyř – Karlovarského, Moravskoslezského, Královéhradeckého a Ústeckého kraje. Celkově se stavy všech vybraných druhů zvěře meziročně v Ústeckém kraji snížily o 0,4 %, což je v mezikrajovém srovnání nejnižší pokles. Nejvíce vzrostly stavy zvěře ve Zlínském kraji, a to o 10,2 %. Z celorepublikového pohledu rostly nejvíce stavy dančí a černé zvěře. Nárůst dančí a černé zvěře zaznamenali ve většině krajů, vyjma Karlovarského a Jihomoravského kraje, kde stavy dančí i černé zvěře meziročně poklesly, dále v Moravskoslezském kraji, kde poklesly stavy dančí zvěře a pokles černé zvěře zaznamenal i Olomoucký kraj.

V Ústeckém kraji byl nárůst stavů divoké zvěře zaznamenán u dančí, jelení a černé zvěře. K relativně největšímu nárůstu došlo v populaci dančí zvěře, jejíž počty se meziročně zvýšily o 18,2 %, druhý největší nárůst byl zaznamenán u černé zvěře (14,9 %) a posledním vybraným druhem zvěře, u níž byl zaznamenán nárůst v jarních kmenových stavech, byla zvěř jelení, jejíž populace se meziročně zvýšila o 6,2 %. Největší relativní pokles byl zaznamenán ve stavech zajíců, jejichž počty poklesly o 5,3 %. Meziročně se rovněž snížily stavy srnčí zvěře a bažantů (shodně o 2,5 %), mufloní zvěře (o 1,9 %) a divokých kachen (o 1,6 %).

V porovnání s rokem 2011 došlo k úbytku většiny sledovaných druhů zvěře kromě dančí zvěře, jejíž populace od tohoto roku vzrostla o 85,3 % a zvěře černé, jejíž stavy zaznamenaly nárůst o 11,7 %. Naproti tomu u jelení a mufloní zvěře a bažantů jsme zaznamenali pokles stavů přibližně o čtvrtinu, o 15 % poklesl stav zajíců a o 11,2 % se zmenšila populace srnčí zvěře. U kachen divokých došlo od roku 2011 k poklesu o 6,3 %.

Odstřely zvěře meziročně celkově vzrostly, a to ve většině krajů, výjimkou byl pouze Královéhradecký kraj, kde odstřely celkově poklesly o 1,2 %. Odstřely v Ústeckém kraji meziročně vzrostly o 23,8 %, což byl v mezikrajovém srovnání třetí nejvyšší nárůst, a to zásluhou odstřelu černé zvěře, které se oproti roku 2018 odstřelilo o 75,5 % více. Rovněž se odstřelilo o 16,7 % více dančí zvěře. I přes meziroční nárůst odstřelů dančí a černé zvěře došlo meziročně ke zvýšení jarních kmenových stavů.

Meziroční nárůst odstřelů byl v jednotlivých krajích způsobem převážně nárůstem odstřelu černé a dančí zvěře, který v porovnání s rokem 2018 celorepublikově vzrostl o 74,0 resp. 21,8 %. Odstřely dančí a černé zvěře meziročně rostly ve všech krajích. Za celou ČR byl zaznamenán pokles odstřelů pouze u kachen divokých, kterých se oproti předchozímu roku odstřelilo o 0,7 % méně.

V Ústeckém kraji byl meziroční nárůst počtu odstřelů zaznamenán kromě dančí a černé zvěře ještě u srnčí (+5,2 %) a mufloní zvěře (+3,1 %) a také u zajíců (+2,2 %). Pokles odstřelu oproti roku 2018 byl zaznamenán u jelení zvěře (-0,6 %), kachen (-27,3 %) a bažantů (-28,2 %). V mezikrajovém srovnání byl pokles odstřelů kachen v našem kraji druhý nejvyšší po Zlínském kraji (-27,6 %) a u bažantů nejvyšší v ČR. Největší podíl na odstřelech v loňském roce v našem kraji (celkem 41 644 odstřelů) měly odstřely černé zvěře, které tvořily více jak polovinu všech odstřelů provedených na území Ústeckého kraje.

V porovnání s rokem 2011 provedené odstřely souhrnně vzrostly o 35,9 %. Z pohledu jednotlivých druhů zvěře vzrostly odstřely dančí (189,6 %), černé (152,7 %) a jelení zvěře (20,1 %). K poklesu odstřelů ve sledovaném období došlo u kachen (49,0 %), bažantů (39,5 %), zajíců (22,6 %), srnčí (3,3 %) a mufloní zvěře (2,7 %).

 


Kontakt:

Bc. Iva Princová

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem

tel.: 472 706 106

email: infoservisul@czso.cz