Spotřeba paliv a energií v domácnostech Ústeckého kraje

 

Nejrozšířenější energií, jak v Ústeckém kraji, tak v celé ČR, je elektřina, využívá ji 100 % domácností. Zemní plyn odebírají více než dvě třetiny domácností v kraji. Pro vytápění a ohřev vody se v Ústeckém kraji nejvíce využívá nakupované teplo, spotřebovává ho téměř 54 % domácností. Nejvíce domácností vaří na elektřině, více než 69 %. Většina rodin v kraji vlastní chladničku, pračku i televizor, dvě třetiny rovněž počítač. Spíše vyjímkou jsou sušičky prádla. Téměř dvě třetiny domácností dávají přednost autům na benzin.

Český statistický úřad realizoval ve druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 rozsáhlé výběrové šetření ENERGO 2015. Šetření bylo zaměřeno na získání aktuálních údajů o struktuře spotřeby paliv a energií a způsoby jejich využití v domácnostech (na vytápění a chlazení vnitřních prostor, na ohřev vody, vaření, osvětlení a elektrické spotřebiče a ostatní užití).

Šetření je významným zdrojem informací pro řadu dalších statistik. Výsledky se využijí jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Zjištěné informace pomohou například k dalšímu nasměrování dotační politiky státu (např. program „Nová zelená úsporám“), ovlivní programy na výměnu starých kotlů na pevná paliva, zateplování bytových a rodinných domů apod.

V celé České republice bylo osloveno téměř 20 tisíc domácností, vyšetřeno bylo 14 328 domácností, to je 73 %. Nejvyšší vyšetřenost byla v Jihočeském kraji (80 %), nejnižší pak v Karlovarském kraji (57,4 %). V Ústeckém kraji navštívili vyškolení tazatelé téměř 1 400 domácností, což představovalo více než 73% vyšetřenost.

Ze získaných výsledků vyplývá, že v Ústeckém kraji bylo u více než poloviny obydlených bytů provedeno zateplení stěn, u téměř třetiny zateplení střech a více než 80 % bytů mělo tepelně-izolační okna. Pouze 14,5 % bytů nebylo zatepleno vůbec.

Byty podle způsobu zateplení podle krajů

Dále tazatelé zjišťovali jaký druh paliv a energií bez ohledu na účel užití domácnosti používají. V Ústeckém kraji, stejně jako ve všech krajích, využívalo 100 % domácností (z celkového počtu domácností v kraji) elektřinu, více než 67 % domácností využívalo k nějakému účelu zemní plyn, téměř 54 % domácností spotřebovávalo nakupované teplo (tento podíl byl třetí nejvyšší po Hl. m. Praze a po Karlovarském kraji). Více než 12 % domácností využívalo tuhá paliva, téměř 18 % obnovitelné zdroje energie (druhý nejnižší podíl po Hl. m. Praze) a necelá 4 % kapalná paliva (třetí nejnižší podíl v ČR).

Domácnosti podle používaných paliv a energií v Ústeckém kraji (bez ohledu na účel použití) Zdroj: ČSÚ, šetření Energo 2015

Při podrobnějším pohledu vidíme, že nejrozšířenějším zdrojem pro vytápění domácností bylo v Ústeckém kraji nakupované teplo, které využívalo 53,8 % domácností, druhým nejrozšířenějším byl zemní plyn (26,1 %). Obnovitelné zdroje k vytápění využívalo více než 17 % domácností a tuhá paliva více než 12 %. Pouze necelých 7 % domácností topilo elektřinou.

Nejrozšířenější pro ohřev vody bylo v kraji opět nakupované teplo (53,3 % domácností), druhý nejvyšší podíl patřil elektřině s více než čtvrtinou domácností v kraji, téměř pětina domácností využívala pro ohřev vody zemní plyn. Tuhá paliva a obnovitelné zdroje energie užívalo více než 8 % bytů.

Nejrozšířenější energií pro vaření byla v Ústeckém kraji elektřina, kterou využívalo více než 69 % domácností. Téměř 61 % domácností vařilo na zemním plynu. Necelá 4 % využívala kapalná paliva a pouze necelá 2 % domácností uvedla jako energii pro vaření tuhá paliva a obnovitelné zdroje energie.

Z uskutečněného šetření vyplynulo, že některé domácnosti využívaly k vybraným účelům dva a více druhů paliva v různých kombinacích. U vytápění se jednalo o 16,6 % domácností, na ohřev vody používalo 6,2 % domácností více než jedno palivo a na vaření to bylo 35,7 % domácností v kraji.

Domácnosti v Ústeckém kraji využívající na vytápění

Součástí šetření bylo rovněž zjistit vybavenost domácností vybranými spotřebiči, které významnější měrou ovlivňují spotřebu domácností, jako jsou chladnička s mrazákem, samostatná chladnička a mrazák, sušička prádla, myčka nádobí, automatická pračka a televizory. V Ústeckém kraji bylo chladničkou s mrazákem vybaveno celkem 92,5 % domácností s průměrným stářím spotřebiče 6,9 let. Pořadí podle energetické třídy bylo následující – spotřebič třídy A vlastnilo 28,6 % domácností, třídy A+ 27,1 % a třídy A++ 22 % domácností. Z hlediska stáří spotřebiče mělo nejvíce domácností chladničku s mrazákem starou 2–5 let (40,4 %) a 6–10 let (39,3 %).

Automatickou pračkou bylo vybaveno 92,6 % domácností v kraji, jejich průměrné stáří dosahovalo 6,2 roku. Nejrozšířenější byla energetická třída A+ (27,9 %), dále třída A (24,3 %) a třída A++ (22,4 %). Více než 45 % domácností vlastnilo automatickou pračku starou 2–5 let a více než třetina 6–10 let.

Téměř 99 % domácností v kraji vlastnilo televizory, jejich průměrné stáří bylo 4,7 let. Více než 31 % televizorů bylo třídy A+ a téměř 28 % třídy A. Téměř 60 % televizorů v kraji bylo starých 2–5 let a více než čtvrtina 6–10 let. U televizorů byla zjišťována i průměrná doba využití za týden, ta v Ústeckém kraji dosáhla 34,2 hodiny a byla nejvyšší mezi kraji.

Vybavení domácností vybranými spotřebiči v Ústeckém kraji

Myčku nádobí využívalo 31,1 % domácností v kraji, jejich průměrné stáří dosáhlo 4,7 let. Sušičkou prádla bylo vybaveno necelých 5 % domácností (průměrné stáří 3 roky). 

Téměř dvě třetiny (66,1 %) domácností využívalo počítač, případně notebook. Tento podíl byl druhý nejnižší mezi kraji (po Libereckém kraji). Z celkového počtu domácností vybavených PC, vlastnilo téměř 31 % domácností více než jeden přístroj. Součástí zjišťování byla rovněž průměrná doba využití počítače za týden. V Ústeckém kraji se jednalo o 24,5 hodiny, což představovalo třetí nejvyšší využití mezi kraji (po Královéhradeckém a Jihomoravském kraji).

Součástí šetření bylo rovněž zjistit využívání automobilů k soukromým cestám domácností. Nebylo rozhodující vlastnictví dopravního prostředku, ale jeho používání, to znamená, že bylo zohledněno i využití firemních vozidel pro soukromé účely a využití aut z půjčoven. V Ústeckém kraji takto využívalo auta 57,4 % domácností, z nich 86,5 % využívalo jedno auto a 13,5 % dvě a více automobilů. Zbývajících 42,6 % domácností nevyužívalo žádné auto, což představovalo druhý nejvyšší podíl mezi kraji po Hl. m. Praze. Převažujícím palivem automobilů byl benzín (64,2 %) a třetina využívaných aut v kraji jezdila na naftu. Na alternativní paliva, jako je LPG nebo CNG, jezdila jen necelá 2 % automobilů. Domácnosti v průměru ročně ujedou po České republice 6 948 km (nejméně mezi kraji) a 1 483 km v zahraničí při průměrné spotřebě 6,7 litrů na 100 km.

Využití osobních dopravních prostředků v domácnostech podle krajů

 

 

 • Více informací obsahuje publikace
 • a také nové číslo časopisu
 • Statistika&My - únor 2017 Odkaz [nové okno]
 • Tab.1.xlsx
 • Tab.2.xlsx
 • Graf - Byty podle způsobu zateplení podle krajů
 • Graf - Byty podle způsobu zateplení v Ústeckém kraji
 • Graf - Domácnosti podle používaných paliv a energií v Ústeckém kraji (bez ohledu na účel použití)
 • Graf - Domácnosti v Ústeckém kraji využívající na vytápění jedno nebo více paliv
 • Graf - Domácnosti podle používaných paliv a energií na vytápění podle krajů
 • Graf - Vybavení domácností vybranými spotřebiči podle energetických tříd v Ústeckém kraji
 • Graf - Využití osobních dopravních prostředků v domácnostech podle krajů