Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Ústeckém kraji za rok 2017

 

 


V roce 2017 se v Ústeckém kraji meziročně zvýšila většina ukazatelů pro sledování pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz s výjimkou průměrné doby trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti.

Údaje o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz vycházejí ze společného zpracování dat České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Českého statistického úřadu (ČSÚ) a jsou publikována vždy za 1. pololetí (v termínu 31. 10. sledovaného roku) a v kumulaci za celý rok (v termínu 31. 5. následujícího roku).

V Ústeckém kraji bylo v roce 2017 v průměru 285 218 osob nemocensky pojištěných, proti roku 2016 se tento počet zvýšil o 5 331 osob, tj. o 1,9 %. K meziročnímu nárůstu došlo ve všech krajích, z toho nejvíce v Hl. m. Praze (o 3,2 %) a v Královéhradeckém kraji (p 3,1 %). Navýšení v Ústeckém kraji bylo páté nejvyšší. V průběhu roku bylo zaznamenáno celkem 111 492 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, což představuje meziroční nárůst o 4 511 osob (o 4,2 %). Na celkovém počtu nově nemocných se 87,9 % podílela pracovní neschopnost pro nemoc, 3,5 % pracovní úrazy a 8,6 % ostatní úrazy. Na 100 nemocensky pojištěných v Ústeckém kraji bylo nově hlášeno 39,09 případu, proti roku 2016 se tento počet zvýšil o necelý jeden případ (o 0,87 případu, tj. o 2,3 %). Počet případů pro nemoc vzrostl o 2,5 % a pro ostatní úrazy o 1,7 %. Naproti tomu počet nově hlášených případů pro pracovní úrazy o 1,7 % poklesl. Mezi roky 2017 a 2012 se celkový počet případů zvýšil o 39,8 %, z toho pro nemoc o 42,3 %, pro pracovní úrazy o 4,1 % a pro ostatní úrazy o 34,0 %.

Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných v Ústeckém kraji

Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti celkem i v přepočtu na 100 osob nemocensky pojištěných meziročně vzrostl ve většině krajů s výjimkou Karlovarského kraje. Nárůst v Ústeckém kraji u nově hlášených případů celkem zaujímal středovou pozici a v přepočtu na 100 nemocensky pojištěných byl pátý nejnižší mezi kraji s nárůstem. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných v Ústeckém kraji byl sedmý nejnižší. Nejvíce případů bylo v Libereckém kraji (44,29), pomyslnou hranici 40 případů na 100 nemocensky pojištěných překročili rovněž v Plzeňském, Jihočeském, Karlovarském a Královéhradeckém kraji. Naproti tomu nejnižší počet případů vykázali v Hl. m. Praze (30,26).

Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti podle krajů v roce 2017

Meziročně se v roce 2017 v Ústeckém kraji snížila průměrná doba trvání 1 případu celkové dočasné pracovní neschopnosti o 0,55 kalendářního dne proti roku 2016. Dosažená hodnota (42,48 dne) byla nejnižší od roku 2012. Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc trvala v loňském roce v průměru na jedno onemocnění 41,06 kalendářního dne a proti roku 2016 byla nižší o 0,92 dne. Stejně jako u pracovní neschopnosti celkem, se jednalo o nejnižší hodnotu od roku 2012. Meziroční nárůst jsme naopak zaznamenali u dočasné pracovní neschopnosti pro pracovní (o 1,60 dne) i ostatní úraz (o 2,61 dne). Dosažená hodnota 55 dnů u pracovního úrazu a 51,97 dne u ostatních úrazů v loňském roce byla u obou třetí nejnižší za posledních pět let.

Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti  a průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Ústeckém kraji

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v kraji od roku 2012 postupně rostlo a v roce 2017 dosáhlo 4,549 %. Meziročně se zvýšilo o 0,056 p. b. (procentních bodů) a proti roku 2012 o 0,863 p. b.

Obdobné tendence vývoje pracovní neschopnosti vidíme i u většiny okresů Ústeckého kraje. Meziročně se průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v roce 2017 snížila u většiny okresů s výjimkou okresů Litoměřice a Louny. V porovnání s rokem 2012 poklesla délka jedné pracovní neschopnosti ve všech okresech. Za uplynulých šest let byla v průměru jedna pracovní neschopnost nejdelší v okrese Litoměřice. Výjimkou byly roky 2015 a 2016, kdy nejvíce dnů na jeden nově hlášený případ pracovní neschopnosti připadalo v okrese Teplice. Nejkratší dobu 1 případu vykazují dlouhodobě v okrese Chomutov. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti se v roce 2017 meziročně zvýšilo ve čtyřech okresech – Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. V porovnání s rokem 2012 došlo ve všech okresech k nárůstu. Nejvyšší procento pracovní neschopnosti ve sledovaném období vykazovali střídavě v okrese Louny a v okrese Teplice. Nejnižší procento pracovní neschopnosti bylo ve všech uváděných letech v okrese Most.

Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti  a průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v okresech Ústeckého kraje

mezikrajovém srovnání obsadil v roce 2017 Ústecký kraj osmou nejvyšší příčku v pomyslném žebříčku hodnot jak průměrné doby trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti, tak i z pohledu průměrného procenta dočasné pracovní neschopnosti. Meziročně (2017/2016) došlo s výjimkou Prahy ve všech ostatních krajích k poklesu průměrné délky jedné pracovní neschopnosti. Pokles délky jedné dočasné pracovní neschopnosti v Ústeckém kraji byl pátý nejnižší. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti se zvýšilo ve většině krajů republiky s výjimkou Karlovarského a Plzeňského kraje. Nárůst procenta v Ústeckém kraji byl pátý nejnižší.

Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti a průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle krajů

V průběhu roku 2017 došlo v Ústeckém kraji k 3 827 pracovním úrazům, které si vyžádaly pracovní neschopnost delší než 3 dny a jejich počet se meziročně zvýšil o 13 případů, tj. o 0,3 %. Počet pracovních úrazů meziročně vzrostl celkem v 10 krajích, nárůst v Ústeckém kraji byl nejnižší. Nejvyšší pokles počtu úrazů mezi roky 2017 a 2016 zaznamenali v Pardubickém kraji (o 4,5 %).

V roce 2017 bylo v Ústeckém kraji nemocensky pojištěno v průměru 4 009 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Počet těchto pojištěnců byl na úrovni roku 2016 (pokles o 1 osobu). Ke snížení došlo celkem v osmi krajích republiky, v Ústeckém kraji bylo nejnižší. Mezi roky 2016 a 2017 došlo v Ústeckém kraji u OSVČ rovněž k poklesu počtu nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti o 34 osob, tj. o 6,4 % (2016 = 532 osob, 2017 = 498 osob). Pokles počtu nově hlášených případů oznámily kromě Středočeského kraje všechny ostatní kraje. V Ústeckém kraji bylo snížení šesté nejnižší. Meziročně se v kraji zvýšil počet kalendářních dnů na 1 případ nově zjištěné dočasné pracovní neschopnosti ze 112,68 dne v roce 2016 na 121,37 dne v roce 2017, což představuje nárůst o 8,69 dne, tj. o 7,7 %. K nárůstu počtu kalendářních dnů na 1 případ došlo celkem v deseti krajích republiky, v Ústeckém kraji byl pátý nejvyšší. Ve skupině osob samostatně výdělečně činných se v roce 2017 zvýšilo o 1,125 p. b. (o 1,1 %) průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti a dosáhlo hodnoty 4,130 %. Meziroční nárůst zaznamenalo šest krajů, nárůst v Ústeckém kraji byl třetí nejvyšší.

 

Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027