Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Ústeckém kraji za rok 2016

 

 


V roce 2016 se v Ústeckém kraji meziročně zvýšila většina ukazatelů pro sledování pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz s výjimkou průměrné doby trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti.

 

V roce 2016 bylo v Ústeckém kraji v průměru 279 887 osob nemocensky pojištěných, proti roku 2015 se tento počet zvýšil o 1 632 osob, tj. o 0,6 %. K meziročnímu nárůstu došlo ve většině krajů s výjimkou Karlovarského kraje, kde se počet pojištěnců snížil. V průběhu roku bylo zaznamenáno celkem 106 981 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, což představuje meziroční nárůst o 6 500 osob (o 6,5 %). Na celkovém počtu nově nemocných se 87,8 % podílela pracovní neschopnost pro nemoc, 3,6 % pracovní úrazy a 8,6 % ostatní úrazy. Na 100 nemocensky pojištěných v Ústeckém kraji bylo nově hlášeno 38,22 případu, což proti roku 2015 znamenalo nárůst o 2,11 případu (o 5,9 %). Počet případů pro nemoc i pro pracovní úrazy se zvýšil shodně o 5,5 %, počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti pro ostatní úrazy na 100 nemocensky pojištěných vzrostl o 9,3 %. Mezi roky 2016 a 2012 se celkový počet případů zvýšil o 36,7 %, z toho pro nemoc o 38,9 %, pro pracovní úrazy o 5,9 % a pro ostatní úrazy o 31,7 %.

Graf: Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných v Ústeckém kraji

Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti celkem i v přepočtu na 100 osob nemocensky pojištěných meziročně vzrostl ve většině krajů s výjimkou Karlovarského kraje. Nárůst v Ústeckém kraji byl třetí nejvyšší. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných v Ústeckém kraji zaujímal středovou pozici. Nejvíce případů bylo v Libereckém kraji (43,19), pomyslnou hranici 40 případů překročili rovněž v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji. Naproti tomu nejnižší počet případů vykázali v Hl. m. Praze (30,11).

Graf: Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti podle krajů v roce 2015

Meziročně se v roce 2016 v Ústeckém kraji snížila průměrná doba trvání 1 případu celkové dočasné pracovní neschopnosti o 0,82 kalendářního dne proti roku 2015. Dosažená hodnota (43,02 dne) byla nejnižší od roku 2012. Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc trvala v loňském roce v průměru na jedno onemocnění 41,97 kalendářního dne a proti roku 2015 byla nižší o 0,61 dne. Stejně jako u pracovní neschopnosti celkem, se jednalo o nejnižší hodnotu od roku 2012. Meziroční pokles (o 2,78 dne) jsme zaznamenali u dočasné pracovní neschopnosti pro ostatní úraz. Dosažená hodnota v loňském roce (49,36 dne) byla rovněž nejnižší za posledních pět let.

Graf: Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti a průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Ústeckém kraji

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v kraji od roku 2012 postupně rostlo a v roce 2016 dosáhlo 4,493 %. Meziročně se zvýšilo o 0,156 p.b. (procentních bodů) a proti roku 2012 o 0,807 p.b.

Obdobné tendence vývoje pracovní neschopnosti vidíme i u okresů Ústeckého kraje. Meziročně se průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v roce 2016 snížila u většiny okresů s výjimkou okresu Most a Teplice. V porovnání s rokem 2012 jsme zaznamenali pokles u všech okresů kraje. V roce 2015 a 2016 trvala v průměru pracovní neschopnost nejdéle v okrese Teplice, zatímco v předcházejících třech letech byla nejdelší v okrese Litoměřice. Nejkratší dobu 1 případu vykazují ve všech pěti letech v okrese Chomutov. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti se v roce 2016 v obou srovnávaných obdobích (2016/2015 a 2016/2012) ve všech okresech kraje zvýšilo. Nejvyšší procento pracovní neschopnosti vykazovali střídavě v okrese Louny a v okrese Teplice. Nejnižší procento pracovní neschopnosti bylo ve všech uváděných letech v okrese Most.

Graf: Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti a průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v okresech Ústeckého kraje

mezikrajovém srovnání obsadil v roce 2016 Ústecký kraj osmou nejvyšší příčku v pomyslném žebříčku hodnot jak průměrné doby trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti, tak i z pohledu průměrného procenta dočasné pracovní neschopnosti. Meziročně (2016/2015) došlo ve většině krajů k nárůstu průměrné délky jedné pracovní neschopnosti. Pouze v pěti krajích byla průměrná délka 1 případu dočasné pracovní neschopnosti nižší než v roce 2015 (Hl. m. Praha, Ústecký, Královéhradecký, Liberecký a Středočeský kraj). Pokles délky jedné dočasné pracovní neschopnosti v Ústeckém kraji byl druhý nejvyšší. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti se, s výjimkou Hl. m. Prahy, zvýšilo ve všech krajích republiky. Nárůst procenta v Ústeckém kraji byl čtvrtý nejnižší.

Graf: Průměrná doba trvání 1 připadu dočasné pracovní neschopnosti a průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle krajů

V průběhu roku 2016 došlo v Ústeckém kraji k 3 814 pracovním úrazům, které si vyžádaly pracovní neschopnost delší než 3 dny a jejich počet se meziročně zvýšil o 6,5 %, tj. o 233 případů. Počet pracovních úrazů meziročně vzrostl celkem v 8 krajích, nárůst v Ústeckém kraji byl druhý nejvyšší. V ostatních krajích počet úrazů mezi roky 2016 a 2015 poklesl, z toho nejvíce v Karlovarském kraji (o 4,6 %).

V roce 2016 bylo v Ústeckém kraji nemocensky pojištěno v průměru 4 010 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Meziročně počet těchto pojištěnců poklesl o 68 osob, tj. o 1,7 %. Ke snížení došlo celkem v šesti krajích republiky, v Ústeckém kraji bylo třetí nejvyšší. Mezi roky 2015 a 2016 došlo v Ústeckém kraji u OSVČ rovněž k poklesu počtu nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti o 51 osob, tj. o 8,7 % (2015 = 583 osob, 2016 = 532 osob). Pokles počtu nově hlášených případů oznámilo celkem devět krajů, v Ústeckém kraji bylo snížení nejvyšší. Meziročně se v kraji zvýšil počet kalendářních dnů na 1 případ nově zjištěné dočasné pracovní neschopnosti ze 105,79 dne v roce 2015 na 112,68 dne v roce 2016, což představuje nárůst o 6,89 dne, tj. o 6,5 %. K nárůstu počtu kalendářních dnů na 1 případ došlo celkem v pěti krajích republiky, v Ústeckém kraji byl druhý nejvyšší. Ve skupině osob samostatně výdělečně činných se v roce 2016 snížilo o 0,060 p.b. (o 1,4 %) průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti a dosáhlo hodnoty 4,084 %. Meziroční pokles zaznamenala většina krajů kromě Plzeňského kraje, Kraje Vysočina a Zlínského kraje. Snížení v Ústeckém kraji bylo třetí nejnižší.