Požáry v Ústeckém kraji v roce 2023

 

V porovnání s rokem 2022 vzniklo v loňském roce na území kraje téměř o 22 % požárů méně, zatímco přímé škody, způsobené při požárech, byly proti skutečnosti roku 2022 více než 3x vyšší. Usmrceno bylo o 5 osob méně, o 2 méně bylo zraněných.

Údaje o požárech a hlavních důvodech zásahů hasičských záchranných sborů přebírá ČSÚ z informací zpracovávaných hasičskými záchrannými sbory. Za rok 2023 vzniklo na území Ústeckého kraje celkem 1 699 požárů, proti roku 2022 jejich počet poklesl o 466 (o 21,5 %).

Požáry v Ústeckém kraji

Na celkovém počtu požárů v České republice se Ústecký kraj v loňském roce podílel 9,6 % a tento podíl byl mezi kraji čtvrtý nejvyšší po Středočeském kraji, Praze a Moravskoslezském kraji. K meziročnímu poklesu počtu požárů došlo ve všech krajích. Snížení v Ústeckém kraji bylo čtvrté nejvyšší po Kraji Vysočina, Zlínském a Jihomoravském kraji.

Požáry v roce 2023

Nejvíce požárů z meziokresního pohledu vzniklo na území okresu Ústí nad Labem - 287 požárů představovalo 16,9 % všech požárů v kraji. Naopak nejméně požárů vykázal okres Louny – 200, tj. 11,8 %. V porovnání s rokem 2022 poklesl počet požárů ve všech okresech kraje, z toho nejvíce v okrese Děčín, a to o 32,8 %. Naproti tomu nejnižší pokles zaznamenali na okrese Louny (o 8,3 %). Z dlouhodobého hlediska (od roku 1998) vykazuje nejméně požárů okres Louny, pouze v roce 1997 to byl okres Litoměřice. Naproti tomu nejvíce let (17) s nejvyšším počtem požárů za uplynulých 27 let eviduje okres Most, 7x byl nejvyšší počet požárů v okrese Teplice (v roce 2003, 2008, 2012 a v letech 2019 – 2022), 2x bylo nejvíce požárů v okrese Ústí nad Labem (roky 2014 a 2023), 1x v okrese Děčín (rok 2018).

Požáry v roce 2023 v okresech Ústeckého kraje

V roce 2023 připadaly na 1 000 obyvatel Ústeckého kraje 2,1 požáru, proti předchozímu roku to znamenalo pokles o 0,6 požáru. Nejvíce požárů na tisíc obyvatel vzniklo na území kraje v letech 2003 (5,1) a 1998 (4,1). Naproti tomu nejnižší počet jsme zaznamenali v letech 2017 a 2021 (shodně 2,0), loňský údaj byl 10. nejnižší od roku 1997.

Z pohledu mezikrajového srovnání byl počet požárů na 1 000 obyvatel v Ústeckém kraji téměř po celou dobu sledování od roku 1997 nejvyšší, pouze v letech 2015, 2017 a 2023 vzniklo na tisíc obyvatel více požárů v Karlovarském kraji. Méně než 2 požáry na tisíc obyvatel vykazovalo v roce 2023 celkem 12 krajů, z toho nejméně ve Zlínském kraji (1,1 požáru). Průměr celé ČR byl v Ústeckém kraji překročen o 0,5 požáru.

Požáry na 1 000 obyvatel v roce 2023

Z vnitrokrajského pohledu vzniklo v roce 2023 nejvíce požárů na 1 000 obyvatel regionu v okrese Most stejně jako v předchozím roce a po většinu let od roku 1997. Výjimkou byly roky 2014 a 2018, kdy byl předstižen okresem Ústí nad Labem, a v letech 2020 a 2021 připadlo první místo okresu Teplice. Nejméně požárů na tisíc obyvatel vykazoval za uplynulých 27 let okres Litoměřice (13 let), následovaný okresem Děčín (10 let). Ve třech letech to byl okres Louny a v jednom roce okres Chomutov.

Požáry na 1 000 obyvatel v roce 2023 v okresech Ústeckého kraje

Přímá škoda způsobená požáry v roce 2023 v Ústeckém kraji dosáhla částky 584,2 mil. Kč, tj. o 405,1 mil. Kč více než v roce 2022. Za posledních 27 let byla výše škod v loňském roce v kraji čtvrtá nejvyšší. Z mezikrajového pohledu byla hodnota přímých škod v Ústeckém kraji v roce 2023 druhá nejvyšší. Nejvyšší škodu při požárech vykazují ve Středočeském kraji (2 135,6 mil. Kč) a nejnižší v Karlovarském kraji (112,6 mil. Kč).

Přímé škody a uchráněné hodnoty v Ústeckém kraji

Pro připomenutí uvádíme některé události, které v minulosti výrazně ovlivnily výši přímých škod vzniklých při požárech v příslušných letech v Ústeckém kraji - v roce 2002 požár výrobního provozu pryskyřice Spolchemie v Ústí nad Labem, v roce 2015 požár technologického zařízení polypropylenové jednotky v Unipetrolu v Litvínově, v roce 2017 požár výrobní haly na plastové součásti do automobilů v průmyslové zóně Havraň. V roce 2018 to byl požár haly na drcení odpadu v Litvínově a roce 2019 nejvyšší škody způsobil požár skladové haly v Lovosicích. V roce 2020 vznikly nejvyšší škody při požáru skladovací haly výrobny papíru v Košťanech v okrese Teplice. Výši přímých škod při požárech v roce 2021 nejvýrazněji ovlivnil požár budovy firmy v Lovosicích. V roce 2022 nedosáhla žádná přímá škoda při požáru tak velké hodnoty, aby rozhodujícím způsobem ovlivnila celkové škody v regionu jako v předchozích letech. V loňském roce způsobil nejvyšší škody požár technologického oleje v teplárně Žatec, výše škod (300 mil. Kč) ovlivnila celkové škody na okrese Louny z 96,2 % a na přímých škodách Ústeckého kraje se podílela 51,4 %. Druhá nejvyšší výše škod, která vznikla při požáru a krajskou výši přímých škod ovlivnila z více než pětiny, byla způsobena při požáru vysoce hořlavé látky v chemickém závodu v Litvínově–Záluží (120 mil. Kč), celkové škody na okrese Most ovlivnila z 80,4 %.

Včasným zásahem jednotek požární ochrany byly v České republice v roce 2023 uchráněny hodnoty v celkové výši 27 879,5 mil. Kč, z toho 57,5 % v Ústeckém kraji (16 019,7 mil. Kč), tento podíl byl nejvyšší mezi kraji.

Při požárech v roce 2023 bylo v Ústeckém kraji zraněno celkem 130 osob, tj. o 2 méně než v předchozím roce. Počet zraněných v kraji byl pátý nejvyšší za posledních 27 let, 100 zraněných za rok přesáhl kraj kromě loňského roku i v letech 2017 až 2020 – v roce 2017 to bylo 111 osob, v roce 2018 se jednalo o 135 osob, v roce 2019 bylo zraněno 142 osob a v roce 2020 byl počet nejvyšší, a to 171 osob a v roce 2022 bylo zraněno 132.

Nejvíce osob se v souvislosti s požáry v roce 2023 zranilo v Jihomoravském a ve  Středočeském kraji (194 resp. 185 osob), Ústecký kraj byl v pořadí čtvrtý nejvyšší, nejméně zraněných bylo v Kraji Vysočina (58 osob).

Z pohledu okresů Ústeckého kraje se při požáru v loňském roce zranilo nejvíce osob v okresech Děčín, Litoměřice a Ústí nad Labem (shodně 22 osob), nejméně v okrese Chomutov (11 osob).

V souvislosti s požáry bylo v roce 2023 usmrceno v Ústeckém kraji celkem 8 osob, z toho 5 osob v okrese Ústí nad Labem, po 1 osobě v okresech Litoměřice, Most a Teplice. Žádná osoba nezemřela v okresech Děčín, Chomutov a Louny. Všechny osoby zemřely v přímém důsledku účinku požáru.

Z celkového počtu 105 usmrcených osob v České republice byla nejvyšší hodnota zaznamenána ve Středočeském a Jihomoravském kraji (18 osob, tj. 17,1 % resp. 16 osob, tj. 15,2 % z celorepublikového počtu). Naproti tomu pouze 1 osoba (podíl 1,0 % na ČR) shodně zemřela při požárech v Pardubickém a Zlínském kraji. Ústecký kraj s počtem 8 usmrcených osob a s podílem 7,6 % na celkovém počtu usmrcených v republice obsadil šestou nejvyšší příčku.

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail: ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

  • Požáry v Ústeckém kraji v roce 2023 (aktualita v pdf)
  • Tab_1.xlsx