Pohyb obyvatelstva za 1. čtvrtletí 2019 v Ústeckém kraji (předběžné výsledky)

 

 


Počet obyvatel Ústeckého kraje se za první čtvrtletí letošního roku snížil, a to v důsledku přirozeného úbytku obyvatel. Saldo migrace bylo zásluhou zahraniční migrace kladné. Proti prvnímu čtvrtletí 2018 se v Ústeckém kraji narodilo méně dětí, ale snížil se i podíl dětí narozených mimo manželství. Poklesl rovněž počet zemřelých osob.

Podle předběžných výsledků žilo k 31. březnu 2019 v Ústeckém kraji celkem 820 482 obyvatel, v tom 407 347 mužů a 413 135 žen. Za uplynulé tři měsíce se počet obyvatel v kraji snížil celkem o 307 osob, počet mužů během čtvrtletí poklesl o 48, počet žen o 259.

Ústecký kraj se na celkovém počtu obyvatel České republiky se v současnosti podílí 7,7 % a je dlouhodobě pátým nejlidnatějším krajem ČR. Počet obyvatel se v uplynulém období snížil v 6 krajích republiky včetně Ústeckého.

Celkový pokles počtu obyvatel v kraji byl ovlivněn výhradně zápornou bilancí přirozené měny obyvatel, kdy počet zemřelých převýšil počet narozených o 565 osob. Naproti tomu saldo migrace za uplynulé tři měsíce letošního roku bylo kladné. Počet přistěhovalých obyvatel do kraje převážil o 258 osob počet obyvatel, kteří se z kraje vystěhovali. Od ledna do konce března se do kraje přistěhovalo 2 362 obyvatel a vystěhovalo 2 104 obyvatel. Vnitrostátní migrace Ústeckého kraje byla záporná (–171 osob) - do kraje se z jiných oblastí ČR přistěhovalo 1 421 osob a vystěhovalo 1 592 osob. Saldo zahraniční migrace kraje bylo kladné +429 osoby (z ciziny se do kraje přistěhovalo 941 osob a do zahraničí se vystěhovalo 512 osob).

Ke konci prvního čtvrtletí letošního roku byl v šesti okresech Ústeckého kraje vykázán nižší počet obyvatel než na počátku čtvrtletí. Jedinou výjimkou byl okres Chomutov, kde se za první tři měsíce roku počet obyvatel zvýšil, a to výhradně zásluhou kladné migrace. Počet přistěhovalých osob nad vystěhovalými převažoval ve většině okresů s výjimkou Ústí nad Labem. Všechny okresy kraje vykazovali přirozený úbytek obyvatel.

 

Od ledna do března letošního roku se v Ústeckém kraji živě narodilo 1 932 dětí, což bylo o 24 novorozenců (o 1,2 %) méně než ve stejném období roku 2018. Za posledních 18 let se jednalo o nejnižší počet narozených dětí i nejnižší porodnost v kraji. Podíl živě narozených dětí mimo manželství se meziročně snížil o 0,6 procentního bodu (p. b.). Svobodným matkám v Ústeckém kraji se v 1. čtvrtletí letošního roku narodilo 64,2 % dětí. Tento podíl byl nejvyšší mezi kraji. Republikový průměr představoval 48,4 % a byl o 15,9 p. b. nižší než v Ústeckém kraji. Nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství zaznamenali v Jihomoravském kraji a v hl. m. Praze (41,1 resp. 41,7 %). Meziročně se snížil podíl dětí narozených mimo manželství ve většině krajů republiky s výjimkou Pardubického kraje a Kraje Vysočina.

Na 1 000 obyvatel Ústeckého kraje se živě narodilo 9,5 dětí (v ČR 10,0), tj. méně než v prvním čtvrtletí 2018 (9,7). V mezikrajovém srovnání zaujímala porodnost kraje pátou nejnižší pozici. Nejvíce dětí na 1 tisíc obyvatel se narodilo na Vysočině, v Jihomoravském kraji a v Praze.

I přes meziroční pokles počtu zemřelých zůstává přetrvávajícím jevem Ústeckého kraje vysoká úmrtnost. V prvním čtvrtletí letošního roku představovala 12,3 zemřelých na tisíc obyvatel kraje (ČR 11,4). Meziročně poklesla o 0,6 bodů promile. Mezi kraji obsadila třetí nejvyšší pozici po Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Celkem zemřelo v Ústeckém kraji 2 497 osob, jejich počet meziročně poklesl o 132 osob (o 5 %).

Nejvyšší zastoupení na celkovém počtu zemřelých v Ústeckém kraji v prvním čtvrtletí letošního roku mají osoby ve věku 70–79 let a 80–89 let. Meziroční pokles jsme zaznamenali ve většině věkových skupin s výjimkou 40–59 a 70–79letých osob.

 

Z meziokresního srovnání jednotlivých ukazatelů vyplývá, že v prvním čtvrtletí 2019 byla nejvyšší porodnost v okrese Chomutov, zároveň zde na tisíc obyvatel zemřelo nejméně osob. Nejnižší porodnost s třetí nejvyšší úmrtností vykázali v okrese Děčín. V okresech Louny a Most bylo v prvním čtvrtletí letošního roku nejvíce zemřelých osob na tisíc obyvatel. Nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství zaznamenali k 31. 3. letošního roku v okrese Litoměřice (55,0 %). Nejvyšší podíl dětí narozených svobodným matkám (72,1 %) je dlouhodobě v okrese Most.

Za tři měsíce roku 2019 uzavřelo v Ústeckém kraji manželství 301 párů snoubenců, tj. o 6 sňatků (o 2 %) méně než za 1. čtvrtletí 2018. Počet sňatků na tisíc obyvatel dosáhl hodnoty 1,5 ‰ proti 1,4 ‰ za celou ČR. V mezikrajovém srovnání dosáhla sňatečnost Ústeckého kraje pátou nejvyšší hodnotu.

Od ledna do konce března 2019 poklesl počet rozvodů i rozvodovost v Ústeckém kraji. Za první tři měsíce letošního roku bylo rozvedeno 475 manželství, což je o 38 (o 7,4 %) méně než za stejné období roku 2018. Počet rozvodů na tisíc obyvatel dosáhl v kraji 2,3 ‰ proti 2,5 ‰ v 1. čtvrtletí 2018. Rozvodovost v mezikrajovém srovnání za první čtvrtletí letošní roku byla v Ústeckém kraji třetí nejvyšší.

Za 1. čtvrtletí 2019 bylo z regionálního pohledu uzavřeno nejvíce sňatků na tisíc obyvatel v okrese Děčín, zároveň zde bylo na tisíc obyvatel rozvedeno nejméně párů. Nejméně párů na tisíc obyvatel okresu uzavřelo sňatek v okrese Teplice. Nejvyšší rozvodovost vykázali v prvních třech měsících roku v okrese Chomutov.

 

Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

 

  • Více informací naleznete v publikaci
  • Pohyb obyvatelstva za 1. čtvrtletí 2019 v Ústeckém kraji (předběžné výsledky) - aktualita v pdf
  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Tab_3.xlsx
  • Tab_4.xlsx
  • Tab_5.xlsx
  • Stručná informace - Pohyb obyvatelstva v 1. čtvrtletní 2019