Pohyb obyvatelstva za 1. čtvrtletí 2018 v Ústeckém kraji (předběžné výsledky)

 

Počet obyvatel Ústeckého kraje se za první čtvrtletí letošního roku snížil, a to v důsledku přirozeného úbytku obyvatel. Saldo migrace bylo zásluhou zahraniční migrace kladné. Proti prvnímu čtvrtletí 2017 se v Ústeckém kraji narodilo méně dětí, ale snížil se i podíl dětí narozených mimo manželství. Počet zemřelých osob meziročně mírně vzrostl.

 

Podle předběžných výsledků žilo k 31. březnu 2018 v Ústeckém kraji celkem 820 536 obyvatel, v tom 407 132 mužů a 413 404 žen. Za uplynulé tři měsíce se počet obyvatel v kraji snížil celkem o 544 osob, počet mužů během čtvrtletí poklesl o 192, počet žen o 352.

Ústecký kraj je dlouhodobě pátým nejlidnatějším krajem ČR, na celkovém počtu obyvatel České republiky se v současnosti podílí 7,7 %. Počet obyvatel se v uplynulém období snížil v 8 krajích republiky včetně Ústeckého.

Růst/pokles obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2018

Celkový pokles počtu obyvatel v kraji byl ovlivněn výhradně zápornou bilancí přirozené měny obyvatel, kdy počet zemřelých převýšil počet narozených o 671 osob. Naproti tomu saldo migrace za uplynulé tři měsíce letošního roku bylo kladné. Počet přistěhovalých obyvatel do kraje převážil o 127 osob počet obyvatel, kteří se z kraje vystěhovali. Od ledna do konce března se do kraje přistěhovalo 2 138 obyvatel a vystěhovalo 2 011 obyvatel. Vnitrostátní migrace Ústeckého kraje byla záporná (–256 osob) - do kraje se z jiných oblastí ČR přistěhovalo 1 417 osob a vystěhovalo 1 673 osob. Saldo zahraniční migrace kraje bylo kladné +383 osoby (z ciziny se do kraje přistěhovalo 721 osob a do zahraničí se vystěhovalo 338 osob).

Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. čtvrtletí 2018

Ke konci prvního čtvrtletí letošního roku byl v šesti okresech Ústeckého kraje vykázán nižší počet obyvatel než na počátku čtvrtletí. Jedinou výjimkou byl okres Chomutov, kde se za první tři měsíce roku počet obyvatel zvýšil, a to výhradně zásluhou kladné migrace. Počet přistěhovalých osob nad vystěhovalými převažoval rovněž v okresech Litoměřice, Louny a Teplice. Přirozený úbytek obyvatel jsme zaznamenali ve všech okresech kraje.

Pohyb obyvatelstva v okresech Ústeckého kraje v 1. čtvrtletí 2018

Od ledna do března letošního roku se v Ústeckém kraji živě narodilo 1 932 dětí, což bylo o 61 novorozenců (o 3,1 %) méně než ve stejném období roku 2017. Podíl živě narozených dětí mimo manželství se meziročně snížil o 3,2 procentního bodu (p. b.). Svobodným matkám v Ústeckém kraji se v 1. čtvrtletí letošního roku narodilo 64,8 % dětí. Tento podíl byl nejvyšší mezi kraji. Republikový průměr představoval 49,6 % a byl o 15,2 p. b. nižší než v Ústeckém kraji. Nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství zaznamenali v Hl. m. Praze (41,7 %). Více než 43procentní podíl narozených mimomanželských dětí vykazují ve Zlínském kraji a v Kraji Vysočina (43,4 resp. 43,8 %). Meziročně se snížil podíl dětí narozených mimo manželství ve čtyřech krajích republiky, z toho nejvíce v Karlovarském a v Ústeckém a kraji (o 3,3 resp. o 3,2 p. b.), dále v Pardubickém a ve Středočeském kraji. V ostatních krajích byl zaznamenán nárůst. Nejvýrazněji se podíl mimomanželských dětí zvýšil v Jihomoravském kraji (o 3,7 p. b.).

Živě narození a podíl živě narozených mimo manželství v Ústeckém kraji   v 1. čtvrtletí 2008 až 2018

Na 1 000 obyvatel Ústeckého kraje se živě narodilo 9,5 dětí (v ČR 10,3), tj. méně než v prvním čtvrtletí 2017 (9,8). V mezikrajovém srovnání zaujímala porodnost kraje druhou nejnižší pozici. Nejvíce dětí na 1 tisíc obyvatel se narodilo v Hlavním městě Praze, naproti tomu nejméně v Karlovarském kraji.

Porodnost, úmrtnost a podíl živě narozených dětí mimo manželství podle krajů v 1. čtvrtletí 2018

Negativním jevem Ústeckého kraje zůstává i nadále vysoká úmrtnost. V prvním čtvrtletí letošního roku představovala 12,9 zemřelých na tisíc obyvatel kraje (ČR 12,1 ‰) a byla druhá nejvyšší od roku 2002. Meziročně se zvýšila o 0,2 bodů promile. Mezi kraji obsadila úmrtnost kraje spolu s Královéhradeckým krajem druhou nejvyšší pozici po Karlovarském kraji. Celkem zemřelo v Ústeckém kraji 2 603 osob, jejich počet meziročně vzrostl o 36 osob (o 1,4 %).

Nejvyšší zastoupení na celkovém počtu zemřelých v Ústeckém kraji v prvním čtvrtletí letošního roku mají osoby ve věku 70–79 let a 80–89 let. Meziroční pokles jsme zaznamenali ve věkových skupinách do 1 roku, 60–69, 80–89 a u osob 90letých a starších. V ostatních věkových kategoriích se podíl úmrtí meziročně zvýšil.

Zemřelí podle věkových skupin v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2018

 

Z meziokresního srovnání jednotlivých ukazatelů vyplývá, že v 1. čtvrtletí 2018 byla dosažena nejvyšší porodnost s třetím nejnižším podílem dětí narozených mimo manželství (62,1 %) v okrese Ústí nad Labem, zároveň zde na tisíc obyvatel zemřelo nejméně osob. Nejnižší porodnost s druhou nejvyšší úmrtností vykázali v okrese Děčín. K 31. 3. letošního roku zaznamenali nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství v okrese Teplice (58,8 %). Nejvyšší podíl dětí narozených svobodným matkám (76,8 %) je dlouhodobě v okrese Most.

Porodnost, úmrtnost a podíl živě narozených dětí mimo manželství v okresech Ústeckého kraje v 1. čtvrtletí 2018

Za tři měsíce roku 2018 uzavřelo v Ústeckém kraji manželství 284 párů snoubenců, tj. o 1 sňatek (o 0,4 %) méně než za 1. čtvrtletí 2017. Počet sňatků na tisíc obyvatel dosáhl hodnoty 1,4 ‰ proti 1,3 ‰ za celou ČR. V mezikrajovém srovnání dosáhla sňatečnost Ústeckého kraje spolu s Olomouckým a Moravskoslezským krajem třetí nejvyšší hodnotu.

Sňatečnost a rozvodovost podle krajů v 1. čtvrtletí 2018

Od ledna do konce března 2018 poklesl počet rozvodů i rozvodovost v Ústeckém kraji. Za první tři měsíce letošního roku bylo rozvedeno 463 manželství, což je o 73 (o 13,6 %) méně než za stejné období roku 2017. Počet rozvodů od počátku letošního roku byl v kraji třetí nejnižší od roku 2000 po roce 2015 a 2013. Počet rozvodů na tisíc obyvatel dosáhl v kraji 2,3 ‰ proti 2,6 ‰ v 1. Q. 2017. Rozvodovost v mezikrajovém srovnání za první čtvrtletí letošní roku byla v Ústeckém kraji spolu s Olomouckým krajem třetí nejvyšší. Celorepublikový průměr byl o 0,1 bodů promile nižší než v Ústeckém kraji.

Sňatečnost a rozvodovost v okresech Ústeckého kraje v 1. čtvrtletí 2018

Za 1. čtvrtletí 2018 bylo uzavřeno nejvíce sňatků na tisíc obyvatel v okrese Ústí nad Labem, ale zároveň zde bylo na tisíc obyvatel rozvedeno nejvíce párů. Nejméně párů na tisíc obyvatel okresu uzavřelo sňatek v okrese Litoměřice. Nejnižší rozvodovost vykázali v prvních třech měsících roku v okrese Děčín

 

Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027