Pohyb obyvatelstva za 1. čtvrtletí 2017 v Ústeckém kraji (předběžné výsledky)

 

 


Počet obyvatel Ústeckého kraje se za první čtvrtletí letošního roku snížil, a to v důsledku jak záporné bilance přirozeného přírůstku obyvatel, tak i záporného salda migrace. Proti prvnímu čtvrtletí 2016 se v Ústeckém kraji narodilo méně dětí, zároveň vzrostl podíl dětí narozených mimo manželství. Meziročně poklesl počet uzavřených manželství, téměř o 9 % se zvýšil počet zemřelých osob.

 

K 31. březnu 2017 žilo v Ústeckém kraji podle předběžných výsledků celkem 820 759 obyvatel, v tom 407 031 mužů a 413 728 žen. Za uplynulé tři měsíce se počet obyvatel v kraji snížil celkem o 618 osob, počet mužů během čtvrtletí poklesl o 341, počet žen o 277.

Na celkovém počtu obyvatel České republiky se Ústecký kraj podílel 7,8 % a je dlouhodobě pátým nejlidnatějším krajem ČR. V uplynulém období se počet obyvatel snížil v 10 krajích republiky včetně Ústeckého.

Růst/pokles obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2017

Celkový pokles počtu obyvatel v kraji byl ovlivněn jak zápornou bilancí přirozené měny obyvatel, kdy počet zemřelých převýšil počet narozených o 596 osob, tak záporným saldem migrace. Do kraje se od ledna do konce března přistěhovalo 2 121 obyvatel a vystěhovalo 2 143 obyvatel, tj. –22 osob. Zatímco vnitrostátní migrace Ústeckého kraje byla záporná (–213 osob) - do kraje se z jiných oblastí ČR přistěhovalo 1 538 osob a vystěhovalo 1 751 osob, saldo zahraniční migrace kraje bylo kladné +191 osob (z ciziny se do kraje přistěhovalo 583 osob a do zahraničí se vystěhovalo 392 osob).

Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. čtvrtletí 2017

Ke konci prvního čtvrtletí letošního roku byl v šesti okresech Ústeckého kraje vykázán nižší počet obyvatel než na počátku čtvrtletí. Jedinou výjimkou byl okres Louny, kde se za první tři měsíce roku počet obyvatel zvýšil, a to výhradně zásluhou kladné migrace. Počet přistěhovalých osob nad vystěhovalými převažoval rovněž v okresech Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Na celkovém přirozeném úbytku obyvatel se podílely všechny okresy kraje.

Pohyb obyvatelstva v okresech Ústeckého kraje v 1. čtvrtletí 2017

Od ledna do března letošního roku se v Ústeckém kraji živě narodilo 1 959 dětí, což bylo o 73 novorozenců (o 3,6 %) méně než ve stejném období roku 2016. Podíl živě narozených dětí mimo manželství meziročně opět vzrostl. Mezi 1. čtvrtletím 2016 a 2017 představoval nárůst v Ústeckém kraji 2,7 procentního bodu (p.b.). Podíl dětí narozených svobodným matkám v Ústeckém kraji dosáhl v 1. čtvrtletí letošního roku 68,3 % a byl nejvyšší mezi kraji. Republikový průměr představoval 49,5 % a byl o 18,8 p.b. nižší než v Ústeckém kraji. Nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství zaznamenali v Hl. m. Praze (41,6 %), druzí skončili ve Zlínském kraji (42,5 %). Více než 43procentní podíl narozených mimomanželských dětí vykazují v Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina (43,5 resp. 43,6 %). Meziročně se snížil podíl dětí narozených mimo manželství v šesti krajích republiky (v Kraji Vysočina, v Královéhradeckém, Libereckém, Olomouckém a Moravskoslezském kraji a v Hl. m. Praze). V ostatních krajích vč. Ústeckého kraje byl zaznamenán nárůst. Nejvýrazněji se podíl mimomanželských dětí zvýšil v Pardubickém a v Karlovarském kraji (o 4,1, resp. o 4,0 p.b.), třetí v pořadí byl Ústecký kraj.

Živě narození a podíl živě narozených mimo manželství v Ústeckém kraji   v 1. čtvrtletí 2007 až 2017

Na 1 000 obyvatel Ústeckého kraje se živě narodilo 9,7 dětí (v ČR 10,3), tj. méně než v prvním čtvrtletí 2016 (9,9). V mezikrajovém srovnání zaujímala porodnost kraje v pomyslném žebříčku hodnot druhou nejnižší pozici. Nejvíce dětí na 1 tisíc obyvatel se narodilo v Hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji, naproti tomu nejméně v Karlovarském kraji.

Porodnost, úmrtnost a podíl živě narozených dětí mimo manželství podle krajů v 1. čtvrtletí 2017

Vysoká úmrtnost zůstává i nadále negativním jevem Ústeckého kraje. V prvním čtvrtletí letošního roku představovala 12,6 zemřelých na tisíc obyvatel kraje (ČR 12,2 ‰) a byla druhá nejvyšší od roku 2002. Meziročně se zvýšila o 1,1 p.b. Mezi kraji obsadila úmrtnost kraje středovou pozici. Celkem zemřelo v Ústeckém kraji 2 555 osob, jejich počet meziročně vzrostl o 208 osob (o 8,9 %).

Porodnost, úmrtnost a podíl živě narozených dětí mimo manželství v okresech Ústeckého kraje v 1. čtvrtletí 2017

Nejhorší demografický vývoj v 1. čtvrtletí 2017 v rámci Ústeckého kraje byl v okrese Most – narodilo se v něm nejméně dětí na tisíc obyvatel, zároveň zde na tisíc obyvatel zemřelo nejvíce osob a podíl mimomanželských dětí (72,0 %) byl nejvyšší mezi okresy. Naproti tomu nejvyšší porodnost s nejnižší hodnotou podílu narozených mimo manželství (62,7 %) vykázal okres Litoměřice. Nejnižší podíl zemřelých mezi okresy kraje měl okres Chomutov.

Následující graf porovnává podíl zemřelých osob v jednotlivých věkových skupinách v Ústeckém kraji v prvním čtvrtletí letošního roku. Meziroční pokles jsme zaznamenali ve věkových skupinách do 1 roku, 15-39, 40–59 a 60–69 let. V ostatních věkových kategoriích se podíl úmrtí meziročně zvýšil.

Zemřelí podle věkových skupin v Ústeckém kraji v 1. čtvrtletí 2017

Za tři měsíce roku 2017 uzavřelo v Ústeckém kraji manželství 268 párů snoubenců, tj. o 15 (o 5,3 %) méně než za 1. čtvrtletí 2016. Počet sňatků na tisíc obyvatel dosáhl hodnoty 1,3 ‰ stejně jako v celé ČR, v prvním čtvrtletí loňského roku byl údaj vyšší a představoval 1,4 . V mezikrajovém srovnání dosáhla sňatečnost Ústeckého kraje spolu s Olomouckým a Libereckým krajem třetí nejvyšší hodnotu.

Sňatečnost a potratovost podle krajů v 1. čtvrtletí 2017

Negativním jevem v Ústeckém kraji i nadále zůstává vysoká potratovost, a to i přesto, že se meziročně snížil absolutní počet potratů i potratovost. Obě hodnoty byly druhé nejnižší (po roce 2015) v novodobé historii kraje. V průběhu třech měsíců 2017 bylo v Ústeckém kraji registrováno celkem 884 potratů a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku to znamenalo pokles o 68 potratů (o 7,1 %). Potratovost v kraji představovala 4,4 provedených potratů na tisíc obyvatel. Nadále zůstává nejvyšší v porovnání s ostatními kraji, nejvyšší je i podíl umělých přerušení těhotenství (2,7 ‰). Republikový průměr potratovosti dosáhl hodnoty 3,3 ‰ a podíl umělých přerušení těhotenství 1,9 .

Sňatečnost a potratovost v okresech Ústeckého kraje v 1. čtvrtletí 2017

Za 1. čtvrtletí 2017 bylo uzavřeno nejvíce sňatků na tisíc obyvatel v okresech Ústí nad Labem a Litoměřice, v druhém jmenovaném okrese byla zjištěna nejnižší potratovost. Nejméně párů na tisíc obyvatel okresu uzavřelo sňatek v okrese Teplice. Nejvyšší potratovost vykázali v prvních třech měsících roku v okrese Louny.