Pohyb obyvatelstva za 1. až 4. čtvrtletí 2016 v Ústeckém kraji (předběžné výsledky)

 

Vlivem záporné bilance přirozeného přírůstku obyvatel i záporného salda migrace se počet obyvatel Ústeckého kraje během roku 2016 snížil. Z meziročního srovnání vyplývá, že vzrostl počet sňatků, ale i rozvodů. Počet narozených dětí mírně poklesl, zároveň se snížil počet potratů a počet zemřelých. Zaznamenali jsme pokles počtu přistěhovalých, ale vyšší počet vystěhovalých osob. Saldo vnitrostátní migrace bylo záporné, zatímco zahraniční kladné.

V roce 2016 došlo z pohledu novodobé historie kraje k druhému nejvyššímu úbytku obyvatel. Od roku 2000 bylo vloni v Ústeckém kraji provedeno nejméně potratů a rozveden druhý nejnižší počet manželství. Naproti tomu se v roce 2016 narodilo nejvíce dětí mimo manželství za posledních 17 let, nepříznivý byl i pátý nejvyšší počet zemřelých osob.

V Ústeckém kraji žilo podle předběžných výsledků k 31. prosinci 2016 celkem 821 377 obyvatel, v tom 407 372 mužů a 414 005 žen. Za uplynulých 12 měsíců loňského roku se počet obyvatel v kraji snížil celkem o 1 473 osob, a to jak vlivem poklesu počtu žen (o 903), tak počtu mužů (o 570).

Na celkovém počtu obyvatel České republiky se Ústecký kraj podílel 7,8 % a je dlouhodobě pátým nejlidnatějším krajem ČR. V uplynulém roce se počet obyvatel snížil celkem v sedmi krajích republiky včetně Ústeckého.

Růst/pokles obyvatel podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016

Celkový pokles počtu obyvatel v kraji byl ovlivněn jak záporným výsledkem přirozeného přírůstku obyvatel, kdy počet zemřelých převýšil počet narozených o 795 osob, tak záporným saldem migrace, když se do kraje od ledna do konce prosince přistěhovalo 7 324 obyvatel a vystěhovalo 8 002 obyvatel, tj. -678 osob. Zatímco vnitrostátní migrace Ústeckého kraje byla záporná (-1 620 osob) - do kraje se z jiných oblastí ČR přistěhovalo 5 339 osob a vystěhovalo 6 959 osob, saldo zahraniční migrace kraje bylo kladné +942 osob (z ciziny se do kraje přistěhovalo 1 985 osob a do zahraničí se vystěhovalo 1 043 osob).

Na meziročním poklesu počtu obyvatel se ve většině krajů podílel jak přirozený úbytek obyvatel, tak i záporné saldo migrace. Výjimkou byl pouze Kraj Vysočina, kde nižší počet obyvatel ke konci roku 2016 zapříčinilo pouze záporné saldo migrace. Přirozený přírůstek obyvatel byl vlivem vyššího počtu narozených než zemřelých kladný.

 

Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016

Během roku 2016 poklesl počet obyvatel v šesti okresech Ústeckého kraje. Ve čtyřech z nich se jednalo jak o úbytek obyvatel stěhováním, tak i o přirozený úbytek obyvatel. K poklesu počtu obyvatel v okrese Louny došlo výhradně vlivem přirozeného úbytku obyvatel, zatímco migrace byla kladná. V okrese Ústí nad Labem byl naopak kladný přirozený přírůstek obyvatel, ale záporná migrace. Celkové zvýšení počtu obyvatel jsme zaznamenali pouze v okrese Litoměřice, a to výhradně zásluhou kladné migrace (počet přistěhovalých osob do okresu převyšoval počet osob, které z okresu odešly).

Pohyb obyvatelstva v okresech Ústeckého kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2016

Od ledna do prosince loňského roku se v Ústeckém kraji živě narodilo 8 263 dětí, což je o 50 novorozenců (o 0,6 %) méně než ve stejném období roku 2015. Meziročně se o 1,9 procentního bodu (p.b.) zvýšil podíl živě narozených dětí mimo manželství na 64,2 %. Podíl mimomanželských dětí je dlouhodobě druhý nejvyšší po Karlovarském kraji. Republikový průměr představoval 48,6 % a byl o 15,6 p.b. nižší než v Ústeckém kraji. Nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství byl poprvé v Hl. m. Praze (41,0 %), Zlínský kraj, který dlouhodobě držel prioritu se umístil na druhém místě se 41,8 % živě narozených dětí mimo manželství. Meziročně se zvýšil podíl dětí narozených mimo manželství téměř ve všech krajích republiky, s výjimkou Hl. m. Prahy a Jihomoravského kraje. Nejvyšší nárůst zaznamenali v Olomouckém (+2,0 p.b.), Ústeckém (+1,9 p.b.) a Karlovarském kraji (+1,8 p.b.).

Živě narození a podíl živě narozených mimo manželství v Ústeckém kraji   v 1. až 4. čtvrtletí 2006 až 2016

Na 1 000 obyvatel Ústeckého kraje se živě narodilo 10 dětí, podíl byl o 0,1 p.b. nižší než v roce 2015. V mezikrajovém srovnání zaujímala porodnost kraje v pomyslném žebříčku hodnot spolu se Zlínským krajem třetí nejnižší pozici. Proti průměru České republiky (10,7 ‰) byla nižší o 0,6 p.b. Více než jedenáct dětí na 1 tisíc obyvatel se narodilo pouze v Hl. městě Praze, v Libereckém, Jihomoravském a ve Středočeském kraji. Méně než 10 dětí na 1 tisíc obyvatel se narodilo v Karlovarském a Moravskoslezském kraji.

Porodnost, úmrtnost a podíl živě narozených dětí mimo manželství podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016

Vysoká úmrtnost v Ústeckém kraji přetrvávala i v loňském roce, i když počet zemřelých (9 058 osob) v kraji meziročně poklesl o 180 osob (o 1,9 %). Počet zemřelých se proti roku 2015 snížil ve všech krajích republiky. Nejvyšší pokles zaznamenali v Jihočeském kraji (o 7,1 %), nejnižší pak ve Zlínském kraji (o 1,5 %). Pokles v Ústeckém kraji byl druhý nejnižší. V přepočtu na tisíc obyvatel Ústeckého kraje zemřelo 11 osob (pokles proti předchozímu roku o 0,2 p.b.). Úmrtnost v kraji představovala v mezikrajovém srovnání nejvyšší hodnotu. Průměr ČR (10,2 ‰) byl v kraji překročen o 0,8 p.b.

Porodnost, úmrtnost a podíl živě narozených dětí mimo manželství v okresech Ústeckého kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2016

Mezi okresy Ústeckého kraje byla v loňském roce dosažena nejvyšší porodnost s druhým nejnižším podílem dětí narozených mimo manželství (62,2 %) v okrese Ústí nad Labem, zároveň zde byla vykázána druhá nejnižší úmrtnost v kraji. Nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství (70,3 %), třetí nejvyšší porodnost a nejvyšší úmrtnost byla v okrese Most. Nejnižší porodnost v kraji s nejnižším podílem dětí narozených mimo manželství a třetí nejvyšší úmrtnost jsme v roce 2016 zaznamenali v okrese Litoměřice. Nejnižší podíl zemřelých na 1 000 obyvatel byl v okrese Chomutov.

Následující graf porovnává podíl zemřelých osob v jednotlivých věkových skupinách v Ústeckém kraji v roce 2016. Meziroční pokles jsme zaznamenali ve věkových skupinách 15–39, 40–59, 80–89 a 90letých osob a starších. V ostatních věkových kategoriích podíl zemřelých vzrostl.

Zemřelí podle věkových skupin v Ústeckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2016

Od počátku roku 2016 uzavřelo v Ústeckém kraji manželství 3 723 párů snoubenců, tj. o 151 (o 4,2 %) více než za rok 2015. Počet sňatků na tisíc obyvatel dosáhl hodnoty 4,5 ‰. Meziročně se sňatečnost Ústeckého kraje zvýšila o 0,2 p.b. V mezikrajovém srovnání byla již pátým rokem nejnižší ze všech krajů. Proti průměru ČR byla nižší o 0,3 p.b.

Sňatečnost, rozvodovost a potratovost podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016

Od ledna do konce prosince loňského roku bylo v Ústeckém kraji rozvedeno 2 245 manželství, což je o 128 (o 6 %) více než za stejné období roku 2015. Počet rozvodů v kraji byl za rok 2016 druhý nejnižší (po roce 2015) od roku 2000. V přepočtu na tisíc obyvatel dosáhla rozvodovost v kraji hodnoty 2,7 ‰ (meziroční nárůst o 0,2 p.b.). Rozvodovost v mezikrajovém srovnání byla za loňský rok v Ústeckém kraji nejvyšší. Celorepublikový průměr byl o 0,4 p.b. nižší než v Ústeckém kraji.

Negativním jevem v Ústeckém kraji i nadále zůstává vysoká potratovost, a to i přesto, že se meziročně snížil absolutní počet potratů a mírně i potratovost. Obě hodnoty byly nejnižší od roku 1990. V průběhu dvanácti měsíců 2016 bylo v Ústeckém kraji registrováno celkem 3 604 potratů a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku to znamenalo pokles o 82 potratů (o 2,2 %). Potratovost v kraji představovala 4,4 provedených potratů na tisíc obyvatel. Nadále však zůstává nejvyšší v porovnání s ostatními kraji, nejvyšší je i podíl umělých přerušení těhotenství (2,6 ‰). Republikový průměr potratovosti (3,4 ‰) byl v kraji překročen o 1 p.b., podíl umělých přerušení těhotenství byl vyšší o 0,7 p.b.  Potratovost v kraji je od roku 1990, s výjimkou let 1999, 2000 a 2002, neustále nejvyšší v rámci celé ČR.

Sňatečnost, rozvodovost a potratovost v okresech Ústeckého kraje  v 1. až 4. čtvrtletí 2016

V meziokresním srovnání vykázal za loňský rok nejvyšší sňatečnost v kraji okres Ústí nad Labem, zároveň bylo v tomto okrese rozvedeno nejvíce manželství na tisíc obyvatel okresu. Naproti tomu nejnižší rozvodovost jsme zaznamenali v okrese Chomutov. V okrese Most byl evidován nejnižší počet uzavřených sňatků na tisíc obyvatel okresu a druhá nejnižší rozvodovost. Dlouhodobě nejnižší potratovost v kraji je v okrese Litoměřice. Oproti tomu nejvyšší potratovost v loňském roce zaznamenali v okrese Chomutov. Nejvyšší podíl umělých přerušení těhotenství byl evidovám v okrese Most (3 ‰), naproti nejnižší v okrese Litoměřice (2 ‰).