Pohyb obyvatelstva za 1. až 3. čtvrtletí 2018 v Ústeckém kraji (předběžné výsledky)

 

 

Počet obyvatel Ústeckého kraje během prvních třech čtvrtletí roku 2018 poklesl vlivem přirozeného úbytku obyvatel o 646 osob. V porovnání se stejným obdobím minulého roku bylo uzavřeno více sňatků a snížil se počet rozvodů. Poklesl počet narozených dětí, ale snížil se poprvé od roku 2000 meziročně podíl narozených mimo manželství. Počet zemřelých byl vyšší než ve stejném období loňského roku. Nárůst jsme zaznamenali u počtu přistěhovalých i vystěhovalých osob. Saldo vnitrostátní migrace bylo záporné, zatímco zahraniční kladné.

 

Ke konci září 2018 žilo podle předběžné bilance v Ústeckém kraji celkem 820 434 obyvatel, v tom 407 152 mužů a 413 282 žen. Od počátku roku do konce září se počet obyvatel v kraji snížil celkem o 646 osob, a to vlivem poklesu počtu žen o 474 a mužů o 172.

Ústecký kraj je dlouhodobě pátým nejlidnatějším krajem ČR, na celkovém počtu obyvatel České republiky se k 30. září letošního roku podílel 7,7 %. V uplynulém období se počet obyvatel snížil celkem v 6 krajích republiky.

Růst/pokles obyvatel podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Celkový pokles počtu obyvatel v kraji byl ovlivněn výhradně přirozeným úbytkem obyvatel, když počet zemřelých převýšil počet narozených o 943 osob. Druhý rok za sebou bylo kladné saldo migrace (před tím naposledy v roce 2008). Do kraje se od ledna do konce září přistěhovalo 6 494 obyvatel a vystěhovalo 6 197 obyvatel, tj. o 297 více přistěhovalých než vystěhovalých. Zatímco vnitrostátní migrace Ústeckého kraje byla záporná (-1 019 osob) - do kraje se z jiných oblastí ČR přistěhovalo 4 107 osob a vystěhovalo 5 126 osob, saldo zahraniční migrace kraje bylo kladné +1 316 osob (z ciziny se do kraje přistěhovalo 2 387 osob a do zahraničí se vystěhovalo 1 071 osob).

Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Za tři čtvrtletí roku 2018 se počet obyvatel regionu zvýšil ve čtyřech okresech – v Chomutově, Litoměřicích, Lounech a Teplicích. Ve všech okresech to bylo výhradně zásluhou kladné migrace, počet přistěhovalých osob do okresu převyšoval počet osob, které z okresu odešly. V okresech Děčín a Most zaznamenali meziroční pokles obyvatel a byl způsobený jak přirozeným úbytkem obyvatel, tak zápornou migrací. V okrese Ústí nad Labem byla příčinou poklesu obyvatel záporná migrace.

Pohyb obyvatelstva v okresech Ústeckého kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Během devíti měsíců letošního roku se v Ústeckém kraji živě narodilo 6 117 dětí, což je o 275 novorozenců (o 4,3 %) méně než ve stejném období roku 2017. Pozitivní je, že se v kraji poprvé od roku 2000 meziročně snížil podíl živě narozených dětí mimo manželství, a to o 1,7 procentního bodu (p. b.) na 63,5 %. I přesto měl Ústecký kraj nejvyšší podíl mimomanželských dětí v republice. Republikový průměr představoval 48,5 % a byl o 15 p. b. nižší než v Ústeckém kraji. Nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství byl v Praze (40,7 %) a ve Zlínském kraji, kde se mimo manželství živě narodilo 41,9 % dětí. Meziročně se podíl dětí narozených mimo manželství snížil celkem v 8 krajích republiky, vč. Ústeckého, kde byl pokles nejvyšší. Následovaly kraje Liberecký, Středočeský, Zlínský, Olomoucký, Kraj Vysočina, hlavní město Praha a Moravskoslezský kraj. Naproti tomu nejvyšší nárůst zaznamenali v Plzeňském kraji (+1,7 p. b.).

Živě narození a podíl živě narozených mimo manželství v Ústeckém kraji   v 1. až 3. čtvrtletí 2008 až 2018

Na 1 000 obyvatel Ústeckého kraje se živě narodilo 10 dětí, proti stejnému období minulého roku se tento ukazatel snížil o 0,4 p. b. V mezikrajovém srovnání zaujímala porodnost kraje v pomyslném žebříčku hodnot druhou nejnižší pozici. Proti průměru České republiky (10,9 ‰) byla nižší o 0,9 bodů promile. Jedenáct a více dětí na 1 tisíc obyvatel se narodilo v Kraji Vysočina, ve Středočeském a Jihomoravském kraji a nejvíce v hlavním městě Praze. Méně než 10 dětí na 1 tisíc obyvatel se narodilo pouze v Karlovarském kraji.

Porodnost, úmrtnost a podíl živě narozených dětí mimo manželství podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Dlouhodobě negativním jevem Ústeckého kraje je vysoká úmrtnost. Za prvních devět měsíců letošního roku zemřelo v Ústeckém kraji celkem 7 060 osob a tento počet byl nejvyšší od vzniku kraje v roce 2000. Proti stejnému období roku 2017 se počet zemřelých v kraji zvýšil o 161 osob (o 2,3 %). V přepočtu na tisíc obyvatel kraje zemřelo letos 11,5 osob, což znamená nárůst proti třem čtvrtletím minulého roku o 0,3 bodů promile. Úmrtnost v kraji představovala druhou nejvyšší hodnotu v mezikrajovém srovnání po Karlovarském kraji. Průměr ČR (10,7 ‰) byl v kraji překročen o 0,8 promilových bodů.

Porodnost, úmrtnost a podíl živě narozených dětí mimo manželství v okresech Ústeckého kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Mezi okresy Ústeckého kraje byla ke konci třetího čtvrtletí roku 2018 dosažena nejvyšší porodnost v Ústeckém okrese, zároveň zde byla nejnižší úmrtnost v kraji. Naproti tomu nejnižší počet živě narozených dětí na tisíc obyvatel a zároveň nejvyšší úmrtnost evidovali v okrese Děčín. Nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství (57,7 %) se nachází v okrese Litoměřice. Nejvíce dětí narozených svobodným matkám je dlouhodobě vykazován v okrese Most (71,1 %).

Meziroční pokles podílu zemřelých osob v jednotlivých věkových skupinách v Ústeckém kraji za prvních devět měsíců letošního roku jsme zaznamenali u většiny věkových skupin s výjimkou 15–39letých a 70–79 letých osob. Stejný podíl zemřelých osob jako v 1. až 3. čtvrtletí 2017 byl ve skupině 1–14letých.

Zemřelí podle věkových skupin v Ústeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Od počátku roku 2018 uzavřelo v Ústeckém kraji manželství 3 746 párů snoubenců, tj. o 316 (o 9,2 %) více než za devět měsíců roku 2017. Počet sňatků na tisíc obyvatel dosáhl hodnoty 6,1 ‰. Meziročně se sňatečnost Ústeckého kraje zvýšila o 0,5 bodů promile. V mezikrajovém srovnání si vylepšila pozici a byla spolu s Libereckým, Královéhradeckým, Jihomoravským a Pardubickým krajem pátá nejvyšší. Proti republikovému průměru byla vyšší o 0,1 bodů promile.

Sňatečnost a rozvodovost podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Za tři čtvrtletí roku 2018 mírně poklesl počet rozvodů i rozvodovost v Ústeckém kraji. Od ledna do konce září letošního roku bylo rozvedeno 1 526 manželství, což je o 46 (o 2,9 %) méně než za stejné období roku 2017. Počet rozvodů od počátku letošního roku byl v kraji druhý nejnižší od roku 2000 (po roce 2015). Počet rozvodů na tisíc obyvatel dosáhl v kraji 2,5 ‰ (meziroční pokles o 0,1 bodů promile). Rozvodovost za první až třetí čtvrtletí letošního roku byla v Ústeckém kraji nejvyšší mezi kraji. Celorepublikový průměr byl o 0,3 bodů promile nižší než v Ústeckém kraji.

Sňatečnost a rozvodovost v okresech Ústeckého kraje  v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Za prvních devět měsíců roku 2018 bylo na tisíc obyvatel uzavřeno nejvíce sňatků v okrese Louny. Nejnižší sňatečnost a nejnižší rozvodovost jsme zaznamenali na Děčínsku. Nejvyšší rozvodovost v rámci kraje vykázal od počátku roku okres Chomutov.

 


Kontakt:

Ing. Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027