Pohyb obyvatelstva za 1. až 3. čtvrtletí 2017 v Ústeckém kraji (předběžné výsledky)

 

 


Počet obyvatel Ústeckého kraje během prvních třech čtvrtletí roku 2017 poklesl vlivem přirozeného úbytku obyvatel o 537 osob. V porovnání se stejným obdobím minulého roku bylo uzavřeno více sňatků a snížil se počet rozvodů. Vzrostl počet narozených dětí, ale zvýšil se počet narozených mimo manželství. Počet zemřelých byl vyšší než ve stejném období loňského roku. Nárůst jsme zaznamenali u počtu přistěhovalých, pokles u vystěhovalých osob. Saldo vnitrostátní migrace bylo záporné, zatímco zahraniční kladné.

 

Ke konci září 2017 žilo podle předběžné bilance v Ústeckém kraji celkem 820 840 obyvatel, v tom 407 169 mužů a 413 671 žen. Od počátku roku do konce září se počet obyvatel v kraji snížil celkem o 537 osob, a to vlivem poklesu počtu žen o 334 a mužů o 203.

Na celkovém počtu obyvatel České republiky se Ústecký kraj podílel 7,7 % a je dlouhodobě pátým nejlidnatějším krajem ČR. V uplynulém období se počet obyvatel snížil celkem v 6 krajích republiky.

Celkový pokles počtu obyvatel v kraji byl ovlivněn výhradně přirozeným úbytkem obyvatel, když počet zemřelých převýšil počet narozených o 551 osob. Poprvé od roku 2008, kdy naposledy počet přistěhovalých osob do kraje převýšil počet vystěhovalých z kraje, bylo ke konci třetího čtvrtletí letošního roku dosaženo kladné saldo migrace. Do kraje se od ledna do konce září přistěhovalo 5 982 obyvatel a vystěhovalo 5 968 obyvatel, tj. o 14 více přistěhovalých než vystěhovalých. Zatímco vnitrostátní migrace Ústeckého kraje byla záporná (-669 osob) - do kraje se z jiných oblastí ČR přistěhovalo 4 356 osob a vystěhovalo 5 025 osob, saldo zahraniční migrace kraje bylo kladné +683 osob (z ciziny se do kraje přistěhovalo 1 626 osob a do zahraničí se vystěhovalo 943 osob).

 

Za tři čtvrtletí roku 2017 se počet obyvatel zvýšil ve třech okresech - Litoměřice, Louny a Ústí nad Labem. Zatímco v prvních dvou zmíněných okresech to bylo výhradně zásluhou kladné migrace, v Ústeckém okrese byl kladný přirozený přírůstek obyvatel, zatímco migrace záporná, počet vystěhovalých osob z okresu převyšoval počet osob, které do okresu přišly. Ve zbývajících čtyřech okresech Ústeckého kraje zaznamenali meziroční pokles obyvatel. V okresech Děčín a Most se jednalo o úbytek obyvatel stěhováním i o přirozený úbytek. V okresech Chomutov a Teplice se na celkovém poklesu obyvatel podílel pouze přirozený úbytek obyvatel, zatímco migrace obyvatel byla kladná.

Během devíti měsíců letošního roku se v Ústeckém kraji živě narodilo 6 332 dětí, což je o 106 novorozenců (o 1,7 %) více než ve stejném období roku 2016. Meziročně se o 0,7 procentního bodu (p.b.) zvýšil podíl živě narozených dětí mimo manželství na 65,3 % a Ústecký kraj dosáhl nejvyššího podílu mimomanželských dětí v republice. Republikový průměr představoval 48,9 % a byl o 16,5 p.b. nižší než v Ústeckém kraji. Nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství byl v Hl. m. Praze (41,3 %) a ve Zlínském kraji, kde se mimo manželství živě narodilo 42,9 % dětí. Meziročně se podíl dětí narozených mimo manželství zvýšil celkem v 9 krajích republiky, vč. Ústeckého. K poklesu došlo v Karlovarském a Královéhradeckém kraji, v Kraji Vysočina, dále v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Nejvyšší nárůst zaznamenali ve Zlínském a Středočeském kraji (+1,8  resp +1,5 p.b.). Naproti tomu výraznější pokles podílu mimomanželských dětí zaznamenali v Karlovarském kraji (-3,7 p.b.)

Na 1 000 obyvatel Ústeckého kraje se živě narodilo 10,3 dětí, proti stejnému období minulého roku se tento ukazatel zvýšil o 0,3 p.b. V mezikrajovém srovnání zaujímala porodnost kraje v pomyslném žebříčku hodnot třetí nejnižší pozici. Proti průměru České republiky (10,8 ‰) byla nižší o 0,5 bodů promile. Více než jedenáct dětí na 1 tisíc obyvatel se narodilo v Hl. městě Praze, v Jihomoravském a ve Středočeském kraji. Méně než 10 dětí na 1 tisíc obyvatel se narodilo pouze v Karlovarském kraji.

Dlouhodobě negativním jevem Ústeckého kraje je vysoká úmrtnost. Za prvních devět měsíců letošního roku zemřelo v Ústeckém kraji celkem 6 883 osob a tento počet byl od roku 2000 čtvrtý nejvyšší. Proti stejnému období roku 2016 se počet zemřelých v kraji zvýšil o 269 osob (o 4,1 %). V přepočtu na tisíc obyvatel kraje zemřelo letos 11,2 osob, což znamená nárůst proti třem čtvrtletím minulého roku o 0,5 p.b. Úmrtnost v kraji představovala třetí nejvyšší hodnotu v mezikrajovém srovnání po Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Průměr ČR (10,5 ‰) byl v kraji překročen o 0,7 promilových bodů.

Mezi okresy Ústeckého kraje byla ke konci třetího čtvrtletí roku 2017 dosažena nejvyšší porodnost v Ústeckém okrese, zároveň zde byla spolu s Chomutovským okresem nejnižší úmrtnost v kraji. Naproti tomu nejnižší počet živě narozených dětí na tisíc obyvatel s jednou z nejvyšších úmrtností byl evidovám v okrese Teplice. Nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství (59,0 %) se nachází v okrese Litoměřice. Nejvíce dětí narozených svobodným matkám je dlouhodobě vykazován v okrese Most (71,5 %).

Meziroční pokles podílu zemřelých osob v jednotlivých věkových skupinách v Ústeckém kraji za prvních devět měsíců letošního roku jsme zaznamenali u většiny věkových skupin s výjimkou 70–79 a 90letých a starších osob.

Od počátku roku 2017 uzavřelo v Ústeckém kraji manželství 3 388 párů snoubenců, tj. o 193 (o 6,0 %) více než za devět měsíců roku 2016. Počet sňatků na tisíc obyvatel dosáhl hodnoty 5,5 ‰. Meziročně se sňatečnost Ústeckého kraje zvýšila o 0,3  bodů promile, přesto však byla spolu s Olomouckým krajem nejnižší ze všech krajů a nižší než průměr ČR.

Za tři čtvrtletí roku 2017 mírně poklesl počet rozvodů i rozvodovost v Ústeckém kraji. Od ledna do konce září letošního roku bylo rozvedeno 1 618 manželství, což je o 47 (o 2,8 %) méně než za stejné období roku 2016. Počet rozvodů od počátku letošního roku byl v kraji třetí nejnižší od roku 2000 po roce 2015 a 2013. Počet rozvodů na tisíc obyvatel dosáhl v kraji 2,6 ‰ (meziroční pokles o 0,1 bodů promile). Rozvodovost v mezikrajovém srovnání za první až třetí čtvrtletí letošní roku byla v Ústeckém kraji spolu s Libereckým krajem druhá nejvyšší. Celorepublikový průměr byl o 0,2 bodů promile nižší než v Ústeckém kraji.

Dalším negativním jevem v Ústeckém kraji zůstává vysoká potratovost, a to i přesto, že počet potratů i potratovost byla nejnižší od roku 2000. Za devět měsíců letošního roku bylo registrováno 2 620 potratů, tj. o 109 (o 4,0 %) méně než ve stejném období minulého roku. V přepočtu na tisíc obyvatel bylo provedeno 4,3 potratu (o 0,1 promilových bodů méně). Nadále však zůstává nejvyšší v porovnání s ostatními kraji, nejvyšší je i podíl umělých přerušení těhotenství (2,6 ‰). Republikový průměr potratovosti (3,3 ‰) byl v kraji překročen o 1 promilový bod. Podíl umělých přerušení těhotenství představoval za celou ČR 1,8 ‰, v kraji tak byl vyšší o 0,8 promilových bodů.

 

Za prvních devět měsíců roku 2017 bylo na tisíc obyvatel uzavřeno nejvíce sňatků v okrese Litoměřice, zároveň zde byla jedna z nejvyšších vnitroregionálních rozvodovostí. Nejnižší sňatečnost a nejnižší rozvodovost jsme zaznamenali na Děčínsku. Nejvyšší potratovost v rámci kraje vykázaly od počátku roku okresy Teplice a Louny, naproti tomu nejméně potratů na tisíc obyvatel bylo provedeno v okrese Litoměřice.