Pohyb obyvatelstva za 1. až 2. čtvrtletí 2020 v Ústeckém kraji (předběžné výsledky)

 

Během prvního pololetí letošního roku poklesl vlivem přirozeného úbytku obyvatel a záporné migrace počet obyvatel Ústeckého kraje. Vlivem opatření proti koronaviru byl v prvním pololetí letošního roku rekordně nízký počet uzavřených sňatků. Téměř o čtvrtinu poklesl i počet rozvodů. Nižší byl rovněž počet zemřelých. Celkový počet narozených dětí meziročně vzrostl, snížil se však počet dětí narozených mimo manželství. Na celkové záporné migraci obyvatel kraje se podílelo jak stěhování v rámci ČR, tak zahraniční migrace.

V Ústeckém kraji žilo podle předběžných výsledků bilance obyvatel k 30. červnu 2020 celkem 819 453 obyvatel, v tom 406 610 mužů a 412 843 žen. Od počátku roku do konce června se počet obyvatel v kraji snížil celkem o 1 512 osob, a to jak vlivem poklesu počtu mužů (o 1 153), tak žen (o 359). Za posledních 21 let došlo k celkovému úbytku obyvatel kraje 14x, z toho ke konci prvního pololetí 2020 se jednalo o nejvyšší pokles.

Na celkovém počtu obyvatel České republiky se Ústecký kraj podílel 7,7 %, zůstává tak dlouhodobě pátým nejlidnatějším krajem ČR. V uplynulém období se počet obyvatel kromě Ústeckého kraje snížil ještě v dalších sedmi krajích republiky – Jihočeském, Karlovarském, Libereckém, Královéhradeckém, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském.

 

Růst/pokles obyvatel podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2020

 

Celkový pokles počtu obyvatel v kraji byl ovlivněn jak přirozenou měnou obyvatel, tak zápornou migrací. Počet zemřelých převýšil počet narozených o 629 osob. Počet vystěhovalých osob z kraje převýšil počet přistěhovalých do kraje o 883 osob. Do kraje se od ledna do konce června přistěhovalo 3 753 obyvatel a vystěhovalo 4 636 obyvatel. Vnitrostátní migrace Ústeckého kraje byla záporná (-399 osob) - do kraje se z jiných oblastí ČR přistěhovalo 2 511 osob a vystěhovalo 2 910 osob. Záporné bylo i saldo zahraniční migrace kraje – z ciziny se do kraje přistěhovalo 1 242 osob a do zahraničí se vystěhovalo 1 726 osob. V obou směrech zahraničního stěhování převládali muži (u přistěhovalých z 60,2 %, u vystěhovalých ze 76,5 %), zatímco u vnitrostátní migrace převažovaly ženy.

Pohyb obyvatelstva podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2020

V období prvního pololetí letošního roku poklesl počet obyvatel ve všech okresech Ústeckého kraje. V šesti z nich došlo k úbytku obyvatel jak stěhováním, tak přirozeným poklesem obyvatel. Výjimkou byl okres Most, kde se jednalo o přirozený úbytek obyvatel (počet zemřelých převažoval nad počtem narozených), zatímco migrace byla v tomto okrese kladná (počet přistěhovalých byl vyšší než počet vystěhovalých osob).

Pohyb obyvatelstva v okresech Ústeckého kraje v 1. až 2. čtvrtletí 2020

Během šesti měsíců letošního roku se v Ústeckém kraji živě narodilo 4 006 dětí, což je o 30 novorozenců (o 0,8 %) více než ve stejném období roku 2019. Od vzniku kraje, tj. od roku 2000 se jedná o třetí nejnižší počet narozených dětí po roce 2013 a 2019. Podíl živě narozených dětí mimo manželství v kraji meziročně poklesl o 2,1 procentního bodu (p. b.) a dosáhl 61,3 %. Ústecký kraj tak zaujímal druhou nejvyšší pozici po Karlovarském kraji. Republikový průměr představoval 48,1 % a byl o 13,3 p. b. nižší než v Ústeckém kraji. Nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství byl v Praze (40,7 %). Podíl dětí narozených mimo manželství se meziročně snížil v 8 krajích republiky, v Ústeckém kraji byl pokles nejvyšší.

 

Živě narození a podíl živě narozených mimo manželství v Ústeckém kraji   v letech 2009 až 2020

Na 1 000 obyvatel Ústeckého kraje se živě narodilo 9,8 dětí (v ČR 10,1 ‰), stejně jako v prvním pololetí roku 2019. V mezikrajovém srovnání zaujímala porodnost kraje v pomyslném žebříčku hodnot pátou nejnižší pozici. Nejvíce dětí na 1 tisíc obyvatel se narodilo v hlavním městě Praze, naproti tomu nejméně v Karlovarském kraji.

Porodnost, úmrtnost a podíl živě narozených dětí mimo manželství podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2020

V prvních šesti měsících letošního roku zemřelo v kraji 4 635 osob, meziročně se jejich počet snížil o 114 osob (o 2,4 %). Za posledních 21 let byl počet zemřelých v kraji sedmý nejvyšší. V přepočtu na tisíc obyvatel kraje zemřelo 11,4 osob proti 11,7 osob v 1. pololetí 2019. Průměr ČR byl 10,7 ‰. Úmrtnost v kraji představovala čtvrtou nejvyšší hodnotu v mezikrajovém srovnání po Zlínském, Moravskoslezském a Karlovarském kraji.

Porodnost, úmrtnost a podíl živě narozených dětí mimo manželství v okresech Ústeckého kraje v 1. až 2. čtvrtletí 2020

V rámci vnitroregionálního demografického vývoje byl v prvním pololetí 2020 nejvyšší počet narozených dětí na tisíc obyvatel v okrese Ústí nad Labem, nejméně dětí se narodilo v okresech Most a Teplice. Nejvíce osob na tisíc obyvatel zemřelo v okrese Litoměřice, naproti tomu nejméně v okresech Ústí nad Labem a Chomutov. Dlouhodobě nejnižší podíl mimomanželských dětí evidují v okrese Litoměřice 51,5 %), naproti tomu nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství je trvale v okrese Most (72,1 %).

Meziroční pokles podílu zemřelých osob v Ústeckém kraji v prvních šesti měsících letošního roku jsme zaznamenali u většiny obyvatel s výjimkou nejstarších věkových skupin – 70–79, 80–89 a 90letých a starších.

Zemřelí podle věkových skupin v Ústeckém kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2020

 

Počet uzavřených sňatků v prvním pololetí letošního roku negativně ovlivnila opatření proti šíření nemoci Covid-19. V Ústeckém kraji uzavřelo manželství 1 025 párů snoubenců, což bylo o 690 (o 40,2 %) méně než od ledna do června minulého roku. Od roku 2000 se jednalo o nejnižší počet uzavřených sňatků v kraji. Na tisíc obyvatel dosáhl počet sňatků hodnoty 2,5 ‰, proti 4,2 ‰ v prvním pololetí loňského roku. V porovnání s ostatními kraji byla sňatečnost v Ústeckém kraji šestá nejvyšší po Karlovarském, Jihočeském, Libereckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji.

Sňatečnost a rozvodovost podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2020

V prvním pololetí 2020 bylo v Ústeckém kraji i méně rozvodů, které nabyly právní moci. Od ledna do konce června letošního roku bylo rozvedeno 814 manželství, což bylo o 254 (o 23,8 %) méně než za stejné období roku 2019. Počet rozvodů od počátku letošního roku byl nejnižší od roku 2000. Na tisíc obyvatel kraje dosáhl počet rozvodů 2,0 ‰ proti 2,6 ‰ v loňském prvním pololetí. Proti průměru ČR byl o 0,1 bodů promile vyšší. V mezikrajovém srovnání byla rozvodovost Ústeckého kraje v relativním vyjádření pátá nejvyšší po Středočeském, Olomouckém, Karlovarském a Libereckém kraji.

Sňatečnost a rozvodovost v okresech Ústeckého kraje v 1. až 2. čtvrtletí 2020

Za prvních šest měsíců roku 2020 bylo nejvíce uzavřených sňatků na tisíc obyvatel v okresech Chomutov a Ústí nad Labem. Nejnižší sňatečnost za uplynulé první pololetí roku byla v okresech Litoměřice, Děčín a Louny. Nejvyšší rozvodovost registrovali v okrese Litoměřice, naproti tomu nejméně manželství na tisíc obyvatel se rozvedlo v okrese Děčín.

 

Kontakt:

Růžena Funková

Krajská správa ČSÚ v Ústí nad Labem
e-mail:
ruzena.funkova@czso.cz
tel.: 605 452 027

 

  • Více informací naleznete v publikaci
  • Pohyb obyvatelstva za 1. až 2. čtvrtletí 2020 v Ústeckém kraji (předběžné výsledky) - aktualita v pdf
  • Tab_1.xlsx
  • Tab_2.xlsx
  • Tab_3.xlsx
  • Tab_4.xlsx
  • Tab_5.xlsx
  • Stručná informace - Pohyb obyvatelstva v 1. pololetí 2020